Vad kan vara en arbetsskada?

De vanligaste arbetsskadorna som lärare råkar ut för handlar om fallolyckor och psykisk ohälsa. Arbetsgivaren ska förebygga att skador uppstår, men skulle det hända finns försäkringsskydd både i lagstiftning och kollektivavtal.

Det finns fyra olika typer av arbetsskador;

Olycksfall

En skada som uppkommer genom en plötslig och oväntad händelse. De vanligaste arbetsolyckorna hos lärare är fallolyckor, hot och våld eller annan olycka i kontakt med barn eller elev.

Här ligger lärare i grundskola, gymnasium och skolledare under snittet på arbetsmarknaden medan lärare i fritidshem och förskola ligger över snittet.

Färdolycksfall

Olycksfall som inträffar på direkt väg till och från arbetet. Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat är det vanligtvis fordonets trafikförsäkring som går in. Cyklar och elsparkcyklar räknas inte som trafikförsäkringspliktiga fordon.

Arbetssjukdomar

Sjukdom som uppkommer på grund av långvarig skadlig inverkan. Det vara alla typer av påverkan som en människa utsätts för, till exempel felaktiga arbetsställningar, skadliga ämnen, buller, tunga lyft och även psykisk påverkan som mobbing och stress.

När det gäller arbetssjukdom är den vanligaste diagnosen för skolpersonal psykiska sjukdomar och syndrom. De psykiska diagnoserna har ofta sitt ursprung i stress och hög arbetsbelastning. Lärare är överrepresenterade jämfört med resten av arbetsmarknaden i dessa diagnoser.

Smitta

Vissa typer av smitta kan räknas som arbetsskada. En förutsättning är då att man har blivit smittad i arbete som innefattar ”omhändertagande” av smittad person, djur eller material. Hittills har det varit vård- och laboratoriepersonal som avsetts.

I vissa fall kan begreppet “omhändertagande” göra att även förskollärare omfattas, om det förekommit arbete med ett smittat barn.

Det räcker normalt inte att ha tillsynsplikt, utan det krävs alltså även ett omhändertagande som är vanligast inom förskolan. Vid samma situation för lärare vid en grundskola eller gymnasieskola kan det bli svårare att argumentera för att smitta ska ses som arbetsskada.

Smitta orsakad av Covid-19

Arbetsskada orsakad av smitta har kommit i fokus under pandemin. Trots att yrkesgrupperna inom våra avtalsområden hamnar utanför den strikta skrivningen i lagtexten uppmanar vi att alla fall där en medlem som blivit exponerad av smitta i sin yrkesutövning ska anmälas som arbetssjukdom vid ett insjuknande och som allvarligt tillbud vid exponering utan insjuknande.

Arbetsgivaren anmäler till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket och den anställde anmäler till AFA Försäkring. Under pandemin har det skett en förskjutning i praxis hos AFA när de hanterat coronarelaterade arbetsolycksfall.

Även lärare i grundskolan har kunnat omfattas av försäkringen om det har varit tydligt att det var under en situation av omhändertagande, till exempel om läraren blivit smittad av en sjuk elev.

Läs AFAs statistik om skolan.

Checklista

Högskola - övrigt

Arbetsskada? Gör så här!

Tack vare våra kollektivavtal kan du få full ersättning för merkostnader och inkomstförlust om du råkar ut för en arbetsskada. Följ vår checklista.

Nästan olycka

Grundskola - övrigt

Så anmäler du tillbud

Om det händer något på din arbetsplats som skulle kunna leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall, ska du anmäla ett tillbud till arbetsgivaren. Allt för att undvika att fler råkar illa ut.

Vad gäller?

Gymnasieskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

I ditt kollektivavtal finns svaren på vad som gäller för dig. Till exempel kring lön, föräldraledighet och arbetstid. Har du inget kollektivavtal? Kontakta oss!

Frågor & svar