Prata om hot och våld – fyra steg till bättre arbetsmiljö

Pratar ni om risker för hot och våld på er arbetsplats? Ett lyckat förebyggande arbete kräver att arbetsgivaren och medarbetarna arbetar tillsammans. Gör det till en del i ert kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Det är viktigt att vi inom förskolan och skolan samtalar om hot och våld. Här får ni stöd kring hur ni kan arbeta främjande och förebyggande samt ha en handlingsberedskap när det händer.

Följ stegen för att kartlägga

Använd frågorna nedanför till att reflektera i mindre grupper om hur ni har det hos er. Dokumentera löpande vad ni kommer fram till, så har ni ett underlag för åtgärdsplan. 

4 steg för att förebygga hot och våld

 • Vad är hot och våld för oss?
 • Har vi haft några hotfulla eller våldsamma situationer på vår arbetsplats? Beskriv var och när det hände.
 • På vilka platser eller i vilka situationer skulle hot och våld kunna förekomma hos oss?

 • Var inträffar hotfulla eller våldsamma situationer, eller skulle kunna inträffa?
 • När inträffar hotfulla eller våldsamma situationer, eller skulle kunna inträffa?
 • Om det har hänt – vad var risken med det som hände?
 • Vad blev konsekvensen?

 • Hur vill vi ha det?
 • Hur kan vi åtgärda riskerna?
 • Vilka förändringar behöver vi göra?
 • Vad är viktigast att börja med?

 • Vem gör vad?
 • Ta fram en handlingsplan!
 • Bestäm när ni ska träffas igen för att följa upp.

Fakta handlingsplaner

Det här är några av de handlingsplaner som kan komma att beröras.

Krisplan - En vägledning om vad som ska göras och vad som är viktigt att tänka på vid en krissituation.

Handlingsplan mot hot och våld - Förebyggande dokument som förbättrar säkerheten genom att införa genomtänkta rutiner.

Plan mot kränkande särbehandling - Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbete och förebyggande arbete mot kränkande särbehandling och ha god beredskap ifall det ändå händer.

Likabehandlingsplan - Alla verksamheter inom utbildningsväsendet ska arbeta förebyggande mot kränkande behandling av elever och formuleras i en likabehandlingsplan. Planen kan vara en grund för det förebyggande mot hot och våld.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gymnasieskola - porträtt

Lagkrav: Alla ska jobba med arbetsmiljön

Lagen kräver att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser och som innefattar hela organisationen. Arbetsgivaren ska förebygga olycka och ohälsa!

Frågor & svar