Förebygg ohälsa på arbetsplatsen

I alla verksamheter finns arbetsmiljörisker. Men genom att jobba förebyggande tillsammans på arbetsplatsen kan vi undvika att riskerna leder till ohälsa. Ett sätt kan vara att arbeta med friskfaktorer.

Många chefer och skyddsombud upplever att de måste springa och släcka bränder.

Arbetsmiljöarbetet behöver snarare handla om att främja det som skapar en god arbetsmiljö, och förebygga det som skapar dålig arbetsmiljö. 

Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är därför en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. 

Friskfaktorer visar vägen

Forskningen har identifierat åtta faktorer som kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. 

8 friskfaktorer

 1. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
 3. En välutvecklad kommunikation och feedback
 4. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
 5. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete
 6. En rättvis och transparent organisation
 7. Kompetensutveckling och möjlighet till anpassning och byte av arbetsuppgifter
 8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

När en organisation arbetar för att uppnå dessa så kallade friskfaktorer upplever medarbetare att arbetsmiljön blir bättre och sjuktalen kan minska.

Därför är det en god idé att låta dessa friskfaktorer vara vägledande i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivarens ansvarar

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar och arbetet ska anpassas för att möta människors förutsättningar. 

Att ha fungerande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering, som alla känner till, är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är även en av friskfaktorerna.

Ditt ansvar som medarbetare

Du har som anställd ett medarbetaransvar. I arbetsmiljöfrågor innebär det att du har ansvar att lyfta arbetsmiljöproblem, bidra med vad du kan i lösningar och medverka i åtgärder. I rehabiliteringen är du skyldig att medverka. 

Så kan ni göra på arbetsplatsen

Det är viktigt att alltid tänka på arbetsmiljön i verksamheten. Och det är extra viktigt vid förändringar, exempelvis nya kursplaner eller när det är dags för tjänsteplanering, medarbetarsamtal eller schemaläggning.

Verktyg för att komma igång med friskfaktorer

Vilka friskfaktorer är mest aktuella att jobba med på din arbetsplats? 

Här hittar du ett verktyg för att identifiera vilken friskfaktor som skulle förbättra arbetsmiljön mest.

Ha en stående punkt på APT:n

Ta temperaturen då och då i vardagen. Ha en stående punkt på arbetsplatsträffar (APT) och medlemsmöten för löpande uppföljning av arbetsmiljön.

Frågor ni exempelvis kan ställa er är:

 • Orkar och hinner vi med uppdragen som planerat?
 • Håller vi arbetstiden och arbetstidsschemat?
 • Tar vi rast och paus?
 • Ryms allt arbete inom arbetstiden
 • Använder vi varandra och tiden på bästa sätt?
 • Ser vi att någon/några riskerar ohälsa på grund av stress?

Kom igång med friskfaktorer - användbar guide på Suntarbetsliv.se 

Bra verktyg

Högskola - övrigt

Guide om att förebygga ohälsa

Hos Suntarbetsliv finns en guide med handfasta tips på hur ni på arbetsplatsen kan arbeta för att förbygga ohälsa.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Missa inte

Grundskola - övrigt

Anmäl tillbud och arbetsskador

Se till att tillbud och eventuella arbetsskador rapporteras och följs upp, även när det handlar om den psykosociala arbetsmiljön.

"Som ombud är jag inte en röst för mig utan för samtliga medlemmar på arbetsplatsen."
Olle Linton Gymnasielärare och ombud, Östra Real, Stockholm.
Olle Linton
Frågor & svar