Det här driver Sveriges Lärarstudenter

Sveriges Lärarstudenter är en självständig del av Sveriges Lärare, vilket innebär att vi beslutar om och driver vår egen politik. Nedan presenteras en sammanfattning av den politik vi driver.

Sveriges Lärarstudenter arbetar för att våra utbildningar, vårt framtida yrkesliv och skolan ska bli bättre. Vi ser bland annat hur utbildningarnas kvalitet brister, hur arbetssituationen för lärare och vägledare är ohållbar och hur den svenska skolan urholkas. Vårt påverkansarbete sker både på nationell och lokal nivå då hela organisationen är aktiv för att få till en förändring.  

Politiken bestäms av medlemmar som deltar på vår årliga kongress. Det är studerandeföreningarna lokalt som bestämmer vilka som ska få åka på kongressen. 

I korta drag kan vår politik delas in i Utbildningarna, Läraryrket och Skolan. 

Vår politik

Vi kräver att utbildningarna håller hög kvalitet och att de ger oss de nödvändiga kunskaperna och kompetenserna som behövs för att vi ska stå redo för det framtida yrkeslivet. Detta förutsätter en gedigen teoretisk grund, genom en akademisk utbildning, och goda praktiska erfarenheter genom den verksamhetsförlagda utbildningen. För att förverkliga detta måste utbildningarna ha en god finansiering.

Som lärarstudent ska man i den högskoleförlagda utbildningen få möta yrkesskickliga verksamma lärare som delar med sig av sina goda kunskaper och erfarenheter till oss studenter. Under den verksamhetsförlagda utbildningen ska även handledarna vara yrkesskickliga lärare som dessutom har genomgått en handledarutbildning. 

Övergången från student till yrkesverksam ska vara smidig och smärtfri. Den så kallade praxischocken behöver motarbetas. För detta krävs att alla garanteras en god introduktionsperiod där den nylegitimerade läraren får en mentor den första tiden i yrket och dessutom färre undervisningstimmar med bibehållen lön. 

Läraruppdraget behöver renodlas och sidouppgifter behöver tas över av andra yrken och professioner, för att lärare ska kunna vara just lärare. Löneutvecklingen måste också förbättras. Därför vill vi se ett tarifflönesystem för en rättvis och skälig löneutveckling som är grundad i erfarenhet och säkrar att vår utbildning lönar sig. Systemet ska också ändras så att det är en gemensam lärarlegitimation, oavsett i vilken skolform man arbetar. 

Utbildning är en investering och investeringar måste få kosta. Vi vill se att staten tar över ansvaret för skolan för att garantera att den blir nationellt likvärdig. Skolan behöver också fler professioner och yrkesgrupper som arbetar för att eleverna ska ha goda förutsättningar för att klara sina studier. Dessa saker krävs för att skolgången ska vara trygg och att elevernas lärande, utveckling och hälsa prioriteras över andra kortsiktiga intressen. 

Marknadsskolan måste avskaffas. Den har bidragit starkt till det ojämlika system vi har idag. Därför måste aktiebolag som driftsform för skolor förbjudas. Till dess vill vi se att vinster på bekostnad av skolverksamhet förbjuds och att skolpengen differentieras för att den kommunala skolan ersätts för sitt utbudsansvar.  

Bli medlem på två minuter

Vill du kontakta Sveriges Lärarstudenter?

Vill du engagera dig i Sveriges Lärarstudenter eller veta mer om organisationen? Tveka inte att höra av dig.

Frågor & svar