Tjänstepension hos kommunala arbetsgivare

Tjänstepensionen från arbetsgivaren kompletterar den allmänna pensionen du får från Pensionsmyndigheten. Så här fungerar tjänstepensionen för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare i det kommunala avtalsområdet.

Brytgränsen

I texten hänvisas till "brytgränsen" för hur mycket allmän pension som kan tjänas in. Brytgränsen är 7,5 inkomstbasbelopp, som år 2024 motsvarar 47 625 kr/månad. 

Från och med 2023 omfattas de flesta anställda hos kommun, region eller Sobona-företag av pensionsavtalet AKAP-KR, och har därmed även fått ökad avsättning till tjänstepension med 1,5 procentenheter. 

Vissa anställda fortsätter att omfattas av tidigare pensionsavtal. 
Läs mer här om vilket avtal som gäller vilka anställda.

 

AKAP-KR

Storlek på avsättning

AKAP-KR är helt avgiftsbestämt. All tjänstepension som tjänas in i det här avtalet placeras i en pensionsförsäkring varje kvartal. Summan som sätts av motsvarar 

  • 6 % av din pensionsgrundande lön upp till brytgränsen. 
  • 31,5 % av din pensionsgrundande lön över brytgränsen. 

Du som bytt från KAP-KL till AKAP-KR under april-maj 2023, kan ha extra avsättningar (så kallade tilläggsavgifter). Om du slutar din anställning, måste du återanställas i avtalsområdet inom 90 dagar för att få ha kvar tilläggsavgifterna. 

Placering av tjänstepension 

Det finns ett antal valbara bolag där du kan placera din tjänstepension. För att se var din tjänstepension finns och/eller för att göra ett val, logga in hos 

  • Pensionsvalet om din arbetsgivare har KPA som administratör, eller
  • Valcentralen om din arbetsgivare har Skandikon som administratör.

Tjänstepensionen tjänas in upp till den så kallade LAS-åldern, som från 2023 är 69 år. Det finns ingen nedre åldersgräns för intjänande. 

För att tjäna in tjänstepension efter 69 års ålder krävs en enskild överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. 

All lön du tjänar grundar till tjänstepensionen, även fasta och rörliga lönetillägg. Kostnadsersättningar som exempelvis traktamente räknas inte med.

Föräldraledighet

Under föräldraledighet tjänar du in full tjänstepension, det vill säga utifrån den lönen du skulle haft om du arbetat som vanligt. Det krävs att du är ledig utifrån föräldraledighetslagen. Det spelar ingen roll om du tar ut föräldrapenning eller inte.  

Sjukfrånvaro

När du får sjuklön eller sjukpenning tjänar du in full tjänstepension, det vill säga utifrån den lön du skulle haft om du arbetat som vanligt. 

Först om du får sjukersättning eller arbetsskadelivränta tar en försäkring över arbetsgivarens inbetalning av tjänstepension. Försäkringen finns hos AFA och heter "Avgiftsbefrielseförsäkring". Det är då din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som avsättningen till tjänstepension beräknas på. 

Fackligt uppdrag

Ledighet för fackligt uppdrag utan rätt till bibehållen lön grundar till tjänstepension utan tidsbegränsning, så länge ledigheten är på deltid. Vid hel ledighet tjänas tjänstepension in under ett år. Du som är heltidsledig längre än ett år behöver kontakta Sveriges Lärare för att se över din tjänstepension. 

Observera att du som har fackligt uppdrag med bibehållen lön tjänar in tjänstepension som vanligt. 

När du omfattas av AKAP-KR har dina efterlevande skydd om du avlider. 

Familjeskydd

Efterlevande vuxen och barn kan få en ersättning under flera år, som beräknas utifrån din lön. Familjeskyddet finns hos KPA. 

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Din arbetsgivare betalar en livförsäkring för dig, som ger en engångssumma till efterlevande vuxen och barn. TGL finns hos KPA. 

Återbetalningsskydd

Du kan själv välja om du har återbetalningsskydd, som innebär att dina efterlevande får ditt intjänade pensionskapital. Återbetalningsskydd kostar inget, men kan sänka pensionen på grund av uteblivna arvsvinster.

Arvsvinst innebär att när någon avlider, så fördelas personens pensionskapital på de övriga som har samma försäkring. 

Ett återbetalningsskydd gör att ens pensionskapital går till ens efterlevande istället för till de andra i försäkringen, och då tar man inte heller del av andras arvsvinst. 

Kontakta det bolag där du har din tjänstepension för information om du har återbetalningsskydd. 

Du kan ta ut din tjänstepension tidigast från 60 års ålder. Du kan välja under hur lång tid du vill ta ut kapitalet, dock lägst på 10 år.

Du behöver själv ansöka om uttag hos pensionsbolaget. 

KAP-KL

Du som är född mellan 1958 och 1985 och omfattas av KAP-KL, behöver veta vad som krävs för att fortsatt omfattas av KAP-KL om du byter jobb. 

Om du slutar sin anställning, måste du återanställas inom avtalsområdet inom 90 dagar för att få ha kvar KAP-KL. Den som är utanför avtalsområdet längre tid än 90 dagar kommer att omfattas av AKAP-KR vid återanställning inom avtalsområdet.  

Du tjänar in en avgiftsbestämd tjänstepension som motsvarar 4,5 % av din pensionsgrundande lön. Denna summa sätts varje år av till en pensionsförsäkring. Det finns ett antal valbara bolag du kan välja mellan.

För att se var din tjänstepension finns och/eller för att göra ett val, logga in hos 

  • Pensionsvalet om din arbetsgivare har KPA som administratör, eller
  • Valcentralen om din arbetsgivare har Skandikon som administratör. 

Lön över brytgränsen

Om du har en pensionsgrundande lön över brytgränsen kan du även ha ett förmånsbestämt intjänande som tjänas in mellan 28 och 65 års ålder. Förmånen motsvarar en viss procentandel av din slutlön.

Årslönerna som ligger till grund
De viktiga åren är de nio sista åren innan du går i pension eller slutar din anställning. Ett genomsnitt av de fem bästa årsinkomsterna räknas ut vilket innebär att deltidsår dessförinnan inte har någon avgörande betydelse.

Om din anställningstid hos sista arbetsgivaren är kortare än nio år, beräknas pensionen på inkomster de hela kalenderår du varit anställd. Oavsett hur länge du varit anställd ingår inte sista årets inkomst i underlaget, inte heller inkomsten året dessförinnan.

Förmånens storlek
För en full förmån krävs 30 anställningsår inom avtalsområdet. Om du inte får ihop 30 år får du pension i proportion till de anställningsår du har.

Förmånens storlek varierar beroende på födelseår. Den är mellan

  • 55 och 62,5 % för inkomster mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp.
  • 27,5 och 31,25 % för inkomster mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

Den avgiftsbestämda delen om 4,5 % tjänas in i alla anställningar som påbörjats innan fyllda 67 år. Om du anställts före 67 fortsätter intjänandet så länge som din anställning löper.  

För att tjäna in tjänstepension för anställningar som påbörjas efter att du fyllt 67 år, krävs en individuell överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

Den förmånsbestämda delen för den med lön över brytgränsen, tjänas in mellan 28 och 65 års ålder. Det är alltså endast mellan dessa åldrar som tid kan tjänas in. 

All lön du tjänar grundar till tjänstepensionen, även fasta och rörliga lönetillägg. Kostnadsersättningar som exempelvis traktamente räknas inte med. 

Föräldraledighet

Under föräldraledighet tjänar du in full tjänstepension, det vill säga utifrån den lön du skulle haft om du arbetat som vanligt. Det krävs att du är ledig utifrån föräldraledighetslagen. Det spelar ingen roll om du tar ut föräldrapenning eller inte.  

Sjukfrånvaro

När du får sjuklön eller sjukpenning tjänar du in full tjänstepension, det vill säga utifrån den lön du skulle haft om du arbetat som vanligt. 

Först om du får sjukersättning eller arbetsskadelivränta tar en försäkring över arbetsgivarens inbetalning av tjänstepension. Försäkringen finns hos AFA och heter "Avgiftsbefrielseförsäkring". Det är då din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som avsättningen till tjänstepension beräknas på. 

Fackligt uppdrag

Ledighet för fackligt uppdrag utan rätt till bibehållen lön grundar till tjänstepension utan tidsbegränsning, så länge ledigheten är på deltid. Vid hel ledighet tjänas tjänstepension in under ett år. Du som är heltidsledig längre än ett år behöver kontakta Sveriges Lärare för att se över din tjänstepension. 

Observera att du som har fackligt uppdrag med bibehållen lön tjänar in tjänstepension som vanligt. 

När du omfattas av KAP-KL har dina efterlevande ekonomiskt skydd om du avlider. 

Efterlevandepension i KAP-KL

Efterlevande vuxen och barn kan få en ersättning under flera år, som beräknas utifrån din lön. Den finns ofta i en försäkring hos KPA. 

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Din arbetsgivare betalar en livförsäkring för dig, som ger en engångssumma till efterlevande vuxen och barn. TGL finns hos KPA. 

Återbetalningsskydd

Du kan själv välja om du har återbetalningsskydd, som innebär att dina efterlevande får ditt intjänade pensionskapital. Återbetalningsskydd kostar inget, men kan sänka pensionen på grund av uteblivna arvsvinster.

Arvsvinst innebär att när någon avlider, så fördelas personens pensionskapital på de övriga som har samma försäkring. 

Ett återbetalningsskydd gör att ens pensionskapital går till ens efterlevande istället för till de andra i försäkringen, och då tar man inte heller del av andras arvsvinst. 

Kontakta det bolag där du har din tjänstepension för information om du har återbetalningsskydd. 

Den avgiftsbestämda delen som finns i en pensionsförsäkring hos det bolag som du valt kan du ta ut tidigast från 60 års ålder. Du kan välja under hur lång tid du vill ta ut kapitalet, dock lägst på 10 år. Du behöver själv ansöka om uttag hos pensionsbolaget. 

Den förmånsbestämda delen kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Du kan ta ut den på deltid om du vill, men det förutsätter att du är överens med din arbetsgivare om att sluta jobba i samma omfattning. 

Om du tar ut den förmånsbestämda delen före 65 års ålder blir utbetalningen lite mindre per månad, eftersom det innebär att den ska betalas ut under fler år. Du får dock tillgodoräkna dig åren som är kvar till 65 i beräkning av de 30 åren som krävs för en full förmån. 

Sjukersättning sedan innan 2006?

Du som fått sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta omfattas av det pensionsavtal som gällde då, och alltså inte av KAP-KL eller AKAP-KR.

Om du fått någon av ersättningarna före 1998 har du förmodligen pensionsavtalet PA-KL. Vänd dig till din arbetsgivare för att få information om nivån på din tjänstepension. 

Om du fått någon av ersättningarna mellan 1998 och 2005 har du förmodligen pensionsavtalet PFA. Det pågår en utredning om vilka villkor som ska gälla framöver. 

Frågor & svar