Buller som arbetsmiljöproblem

En bra ljudmiljö är viktigt för ett bra arbetsklimat i skola, förskola och fritidshem.

Buller utgör ett stort problem. Problem med hörsel och röst är vanliga hos lärare i alla skolformer. En dålig ljudmiljö orsakar också stresspåslag och ökar behovet av återhämtning.

Vad är buller?

Buller är oönskat ljud som upplevs som störande och som i svårare fall kan skada hörseln.

Vanligt problem för lärare

Verksamheten i skolan och förskolan bygger till stor del på talad kommunikation: ju sämre ljudmiljö, desto svårare att ta till sig information. Skolan och förskolan är samtidigt arbetsplatser där ljudmiljön ofta har stora brister.

Många lärare drabbas av problem med hörseln. Men en dålig ljudmiljö kan också orsaka andra problem, som stress, muskelspänningar och tinnitus.

Obehagligt buller ska mätas

Det buller du utsätts för ska mätas om det orsakar obehag. Det finns mätvärden för när exponering av buller kan vara skadligt. När det finns risk för att bullret kommer upp till något av insatsvärdena ska bullerexponeringen bestämmas och mätningar göras i den omfattning som behövs.

Bullermätningar görs bland annat av företagshälsovården och bullerkonsulter. Det är din arbetsgivare som har ansvaret för att mätningarna görs. Prata med din chef och skyddsombud om du upplever en bullrig arbetsmiljö.

Särskilt utsatta verksamheter

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljön för dig som är musiklärare. Arbetsmiljöverket har bland annat givit ut en rapport som vänder sig till alla i musikbranschen inklusive musiklärare.

 

Företaget Prevent, som arbetar med arbetsmiljöfrågor, har tagit fram Ljudguiden för förskolan. Den är tänkt att med checklistor, tips och korta filmer ge dig motiv och inspiration till ditt arbete för en förbättrad ljudmiljö inom din förskola.

Du hittar ljudguiden här

Det är allt för vanligt att fritidshemmens verksamhet bedrivs i lokaler som inte är anpassade. Den ljuddämpning som man gör i ett vanligt klassrum ska delvis bära ljud, medan friare arbetsformer kräver större dämpning av ljudet. Dessutom har barngrupperna under många år vuxit till storlekar som ingen kunde föreställa sig när man byggde lokalen.

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Martina Pettersson, Medlemssidorna i Vi Lärare, Endast för webbredaktionen, AHeadgroup

Förskolan jobbar aktivt för en bättre ljudmiljö

På förskolan Myran i Visby är ljudmiljön i fokus. Här ska både barn och vuxna kunna göra sina röster hörda utan skrik och buller. Det är ett ständigt pågående arbete där förskollärare, barnskötare och arbetsgivare uppmärksammar, utvärderar och åtgärdar det som behöver ändras. 

Frågor & svar