Almega Friskoleavtalet  

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Detta kollektivavtal har Sveriges Lärare tecknat med Almega Tjänsteföretagen. Det gäller 2023-09-01 till och med 2025-08-31 för lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar på förskola, skola, uppdragsutbildningsföretag och fritidshem. 

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än om bara lagstiftningen gällt.

Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just det här avtalsområdet. Längst ner finns de fullständiga avtalstexterna.

Kollektivavtalet i korthet

Principer för lönesättning

Din lön ska vara individuell och differentierad. Den ska vara sakligt grundad och spegla dina arbetsuppgifter, utbildning, kunskap, ansvar, förmåga att bedriva undervisning samt erfarenhet.

Arbetsgivarens lönepolitik och lönekriterierna ska vara kända. Du ska veta vad som förväntas av dig för att påverka din lön. 

"Utveckling och prestationer ska löna sig, såväl som erfarenhet och skicklighet. Särskilt fokus ska läggas på att säkerställa att lönenivåerna är sådana att man attrahera och behålla legitimerade och behöriga lärare." ur § 2 i förhandlingsprotokollet.

Du kan läsa mer i "Avtal om lönebildning" i kollektivavtalet.

Årlig lönerevision

En lönerevision ska genomföras varje år och den nya lönen gäller från den 1 september, om ni inte har ett lokalt kollektivavtal som säger ett annat datum. Du har rätt till årliga samtal med din chef där ni pratar om mål, resultat och lön.

Läs mer om hur löneavtalet fungerar och hur du kan påverka din lön

Alla arbetsuppgifter, inklusive förberedelse- och uppföljningsarbete, ska rymmas inom din totala arbetstid. Balans ska eftersträvas mellan förutsättningar och uppdrag.

Planeringen inför varje termin eller år behöver göras med både ett grupp- och individperspektiv. Den del av planering som endast gäller dig ska ske i dialog mellan dig och din chef. Hänsyn ska tas till både kompetensutveckling och tid för fackliga uppdrag.

Det kan finnas lokala kollektivavtal om arbetstid på din arbetsplats, fråga gärna ditt fackliga ombud.

Som semesteranställd får din veckoarbetstid vara högst 40 timmar per helgfri vecka, i genomsnitt under högst sex månader.

Som ferieanställd får årsarbetstiden vara högst 1 807 timmar per arbetsår. 1360 av dessa timmar får förläggas under högst 194 arbetsdagar. Resterande tid utgör förtroendearbetstid.

Det är den tid som du själv förfogar över. Förtroendearbetstiden är avsedd för enskilt för- och efterarbete, spontana elev- och föräldrakontakter samt viss egen utveckling.

När arbetsåret börjar och slutar bestämmer arbetsgivaren, men det ska göras i samråd med dig som anställd.

Du kan läsa mer i punkt 4 respektive punkt 6 samt i bilaga 8 i kollektivavtalet.

Lovskola

Du och din chef kan komma överens om upp till ytterligare 10 arbetsdagar för att arbeta inom lovskola. Läs om vilken ersättning du har rätt till här

Skolresor med övernattning

Kollektivavtalet kräver god planering inför skolresor med övernattning. Ersättningen per dygn höjs från 500 kr till 600 kr den 1 september 2023.

Det vanligaste är att semester tjänas in januari – januari varje år och att du kan ta ut semester som du förväntas tjäna in under året. I avtalet kallas detta för att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår.

Utan kollektivavtal hade du inte haft rätt att ta ut betald semester förrän året efter att du har tjänat in dagarna. Om du slutar din anställning och har tagit ut fler dagar än du hunnit tjäna in kan du bli återbetalningsskyldig.

Antalet semesterdagar är 25. Du kan läsa mer i punkt 5 i kollektivavtalet. 

Det är vanligt att ha fler antal semesterdagar än 25, antingen efter enskild överenskommelse eller verksamhetsövergång/kollektivavtalsbyte. Du kan läsa mer i bilaga 3 till kollektivavtalet. 

 

Ferielön tjänas in från och med augusti till och med motsvarande tidpunkt året efter. Det kallas för ett ferielöneår. Under ferielöneåret har du perioder då du har arbetsskyldighet (arbetsår) och perioder då du saknar arbetsskyldighet (ferie). Under jul- och sommarferie utbetalas ferielön. Om du har arbetsfria dagar under något av de andra loven, får du din vanliga lön.

Du kan läsa mer i punkt 5 i kollektivavtalet. 

Här kan du se vilka anställningsformer är tillåtna och var i kollektivavtalet du kan läsa mer. Vissa tidsbegränsade anställningar övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter en tid – detta kallas konvertering.

Olika regler gäller beroende på när anställningen ingicks. Med det menas datumet ni kom överens om anställningen. Det är alltså inte det datum som du börjar arbeta.

För anställningar som ingåtts 2023-12-31 eller tidigare:

 • Tillsvidareanställning
 • Provanställning - övergår till tillsvidareanställning efter sex månader. Vid frånvaro kan du och arbetsgivaren komma överens om att prövoperioden förlängas. (3:1)
 • Vikariat – konverteras efter mer än sammanlagt 24 månader under en femårsperiod. I den tiden räknas inte någon tid i annan anställningsform in. (3.2:1)
 • Allmän visstidsanställning - konverteras efter mer än sammanlagt 24 månader under en femårsperiod. I den tiden räknas inte någon tid i annan anställningsform in. (3:2:3)
 • Visstid under rekrytering (3:2:2)
 • Visstid vid mindre deltid (3:2:4)
 • Visstid vid uppnådd pensionsålder (3:2:5)
 • Elevresursanställning (3:2:6)
 • Visstid för obehörig lärare (3:2:7)
 • Visstid efter lokal överenskommelse (3:2:8)
 • Projektanställning (3:2:9)

För anställningar som ingås 2024-01-01 eller senare:

 • Tillsvidareanställning
 • Provanställning - övergår till tillsvidareanställning efter sex månader. Vid frånvaro kan du och arbetsgivaren komma överens om att prövoperioden förlängas. (3:1)
 • Vikariat – konverteras efter sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod. (3:2:1)
 • Avtalad visstidsanställning – konverteras efter sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod. (3:2:2)
 • Vikariat och avtalad visstidsanställning får räknas samman. Även tid med allmän visstidsanställning får räknas med, men då endast tid från och med 1 januari 2023. (3:2:9)
 • Visstid vid mindre deltid (3:2:3)Visstid under rekrytering (3:2:4)
 • Visstid vid uppnådd pensionsålder (3:2:5)
 • Visstid för obehörig lärare (3:2:6)
 • Visstid efter lokal överenskommelse (3:2:7)
 • Projektanställning (3:2:8)

Det ska stå i ditt anställningsavtal vilken anställningsform du har. 

För att kunna få en tillsvidareanställning som lärare eller förskollärare krävs i de flesta fall att du har lärarlegitimation, oavsett hur lång anställningstid du har. 

Friskoleavtalet ersätter helt reglerna om visstidsanställning i LAS.

Centrala parter ser en god arbetsmiljö som en av flera viktiga delar i att arbetsgivare både ska attrahera och behålla lärare och har vidare samsyn om betydelsen av en hög andel legitimerade och behöriga lärare för god kvalitet såväl som god arbetsmiljö.

Sveriges Lärare och Almega kommer under avtalsperioden tillsammans arbeta för att stödmaterial från Prevent utvecklas för att fungera i alla skolformer.

Du har rätt till minst ett medarbetarsamtal per år, där du och din chef diskuterar :

 • Dina arbetsuppgifter: Mängden och förläggningen av dem, vilka ansvar du har, eventuella förändringar i arbetsinnehåll samt förväntat arbetsresultat/målsättning. Hänsyn ska tas även till fackliga uppdrag, kompetensutveckling, m.m. 
 • Din kompetensutveckling: Planeringssamtal mellan skolledning och lärare, individuellt och kollektivt, bör klargöra vilken kompetensutveckling som krävs för att den enskilde läraren och lärarlaget allt bättre ska kunna utveckla elevernas lärande.   

Du kan läsa mer i Villkorsavtalet, i bilaga 7 om du arbetar i förskola eller fritidshem och bilaga 8 om du arbetar i skolverksamhet.

Anmälan om ledighet
Du behöver anmäla till din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig senast två månader i förväg. 

Extra pengar under ledigheten
När du är föräldraledig kan du få behålla cirka tio procent av din lön under ett antal månader. Det krävs att du varit sammanhängande anställd i minst ett år innan du påbörjar den första ledigheten och att barnet inte är mer än 18 månader.

Hur länge du kan få föräldrapenningtillägget beror på hur länge du varit anställd:

 • 120 dagar om du varit anställd i mer än ett år men mindre än två år
 • 150 dagar om du varit anställd i mer än två men mindre än tre år
 • 180 dagar om du varit anställd i mer än tre år

Utbetalningen sker varje månad, det vill säga inte i klumpsumma. Det finns inget krav på att du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Du har inte rätt att dela upp de 120/150/180 dagarnas tillägg på flera olika ledighetsperioder.

Du kan läsa mer i punkt 9 i kollektivavtalet. 

Gå i tjänst under lov

Om du är föräldraledig eller studieledig och vill ha lön under exempelvis sportlovet, krävs att du återgår i tjänst minst sju dagar före lovet börjar. Det krävs dock inte om du ska börja arbeta direkt efter lovet.

Du kan läsa mer i punkt 6 i kollektivavtalet. 

Du kan få ledigt med lön för en kortare tid, om din arbetsgivare beviljar det. Det kallas för permission i kollektivavtalet. Vanligtvis handlar det om ledighet en del av dagen eller en hel dag, men kan även gälla flera dagar om det finns synnerliga skäl.

Kollektivavtalet begränsar inte i vilka situationer du kan få permission, men som exempel är det brukligt om en nära anhörig blir svårt sjuk, avlider eller begravs. Det är även vanligt att arbetsgivare beviljar permissionen för läkarbesök.

Om du nekas permission bör du be om en motivering och kontakta Sveriges Lärare.

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts). 

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst.  

Dag 91 och framåt betalar inte längre arbetsgivaren ut någon kompletterande sjuklön. Du kan istället få ersättning från en kollektivavtalad försäkring hos Alecta. 

I punkt 7 i kollektivavtalet finns regler för hur arbetsgivaren ska beräkna löneavdrag och tillägg vid sjukfrånvaro.  

Tillsvidareanställd

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid:  

 • en månad om du varit anställd kortare än två år 
 • två månader om du varit anställd mellan två och sex år 
 • tre månader om du varit anställd mer än sex år   

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid en månad om du varit anställd kortare än två år: 

 • två månader om du varit anställd mellan två och fyra år  
 • tre månader om du varit anställd mellan fyra och sex år  
 • fyra månader om du varit anställd mellan sex och åtta år 
 • fem månader om du varit anställd mellan åtta och tio år 
 • sex månader om du varit anställd mer än tio år.  

Om du har en sammanhängande anställningstid längre än tio år och har fyllt 59 år, kan uppsägningstiden vara tolv månader, vid arbetsbrist.

Tillsvidareanställd och har fyllt 69 år
Du som uppnått den så kallade LAS-åldern har en månads uppsägningstid, oavsett om arbetsgivaren eller du själv vill avsluta anställningen. Det är möjligt att göra en skriftlig överenskommelse om att uppsägningstiden är längre än en månad. 

Provanställning

Både du och arbetsgivaren kan skriftligt avbyta en provanställning med en månads uppsägningstid. Arbetsgivaren kan dock två veckor innan prövotidens slutdatum meddela att provanställningen inte kommer att övergå till en tillsvidareanställning. Om du är medlem ska arbetsgivaren då även varsla Sveriges Lärare.

Visstidsanställning

Reglerna för detta beror på när din visstidsanställning ingicks. Med det menas datumet för ni kom överens om anställningen. Det är alltså inte det datum som du börjar arbeta.

2023-12-31 eller tidigare
Huvudregeln att är den inte går att säga upp i förväg, om ni inte skrivit in en uppsägningstid i anställningsavtalet eller kommer överens om det.

Ni kan också i anställningsavtalet komma överens om den så kallade 3:3-regeln. Den innebär att du eller arbetsgivaren under det första halvåret kan avsluta anställningen med en månads varsel, eller annan tid som ni kommer överens om.

Det krävs då ett skriftligt besked när du eller arbetsgivaren vill avsluta. Arbetsgivaren behöver inte motivera avslutet, men ska meddela det lokala facket 14 dagar innan anställningen upphör.

Om arbetsgivaren efter ett halvårs anställning vill avsluta anställningen krävs dock "sakliga skäl" enligt lagen om anställningsskydd, exempelvis arbetsbrist. För dig som medarbetare är det ingen skillnad, det vill säga att du kan sluta med en månads uppsägningstid.

Om du har flera tidsbegränsade anställningar efter varandra, får 3:3–regeln vanligtvis bara användas vid den första anställningen. Den kan användas igen om du hos arbetsgivaren får en ny befattning eller börjar på en ny enhet.

2024-01-01 eller senare
3:3-regeln ovan gäller oavsett om den skrivits in i anställningsavtalet eller inte. Det gör att du som medarbetare har mycket bättre möjligheter att frigöra dig från en visstidsanställning, än med tidigare regler.

Det går att komma överens om att visstidsanställningen inte kan sägas upp av vare sig arbetsgivare eller medarbetare, men Sveriges Lärare rekommenderar att det endast används till korta anställningar.

Tjänstepension är en viktig del av kollektivavtalet och din inkomst som pensionär. De flesta arbetsgivare med det här kollektivavtalet följer ITP-planen.
Information om förmånerna hittar du hos Avtalat. Där kan du även få kostnadsfri och oberoende pensionsrådgivning.

Flexpension

Från och med 1 september varje år, med start 2024, kommer avsättningarna till ITP att öka för att 2029 vara uppe 2 procentenheter utöver den ordinarie avsättningen.

 • 2024 höjs avsättningen med 0,6 %
 • 2025 höjs avsättningen med ytterligare 0,4 %
 • 2026 höjs avsättningen med ytterligare 0,3 %
 • 2027 höjs avsättningen med ytterligare 0,3 %
 • 2028 höjs avsättningen med ytterligare 0,2 %
 • 2029 höjs avsättningen med ytterligare 0,2 %

För dig som har ITP 1 innebär det att du förutom de ordinarie avsättningarna om 4,5 % får 2 %, totalt 6,5 %.

För dig som har ITP 2 innebär det att ytterligare 2 % avsätts till din ITPK.

Flexpension innehåller även en förstärkt möjlighet att gå ned i arbetstid från 62 års ålder (ITP 2), respektive 63 års ålder (ITP 1). 

Avräkning från löneutrymmet
De extra avsättningarna räknas varje år av från löneutrymmet, det vill säga den totala procentsats som lönerna ska öka på kollektiv nivå. Avsättningarna ackumuleras, men inte avräkningen. 

Exempelvis: Förskolan AB ökar 2024 avsättningen till tjänstepension med 0,6 procentenheter. Löneökningsutrymmet om exempelvis 3,5 % minskas då till 2,9 %. 2025 höjs avsättningen med ytterligare 0,4 procentenheter till totalt 1 %, samtidigt som löneökningsutrymmet minskas med 0,4 procentenheter. 2026 är de totala extra avsättningarna uppe i 1,3 % medan löneökningsutrymmet minskas med 0,3 procentenheter.

Omställningsstöd

När du jobbar på ett företag som har kollektivavtal inom privat sektor har du ett omställningsstöd. Stödet ska vara en hjälp för dig att gå vidare i arbetslivet om du blivit uppsagd från ditt jobb.
Läs mer om omställningsstöd hos Avtalat

Kompetens- och studiestöd

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor kan ha rätt till ett kompetensstöd. Stödet ger dig en möjlighet att studera mitt i arbetslivet. En viktig del i kompetensstödet är möjligheten att studera med utökat studiestöd. 
Läs mer om kompetensstöd hos Avtalat

Mer information

Är du förtroendevald och vill fördjupa dig i ämnet? Mer information om Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv, finns på PTKs webbplats

Frågor & svar