Så här är vi organiserade

Sveriges Lärare är aktivt i varje kommun och på de flesta arbetsplatser där vi har medlemmar. Vi har också en nationell organisation för att till exempel sköta centrala förhandlingar, påverka politiker på riksplanet och samordna förbundets verksamhet.

Du som är legitimerad/behörig lärare eller studie- och yrkesvägledare samt du som studerar till något av de yrken vi organiserar är välkommen att vara medlem i Sveriges Lärare.

Vi arbetar på många olika sätt, till exempel genom att samverka och förhandla med arbetsgivaren, påverka politiska beslut och bedriva opinionsarbete.

Du och dina kollegor är Sveriges Lärare

Som medlem har du rätt att ta upp ärenden på medlemsmöten, att motionera och få information om förbundets verksamhet. Du har rätt att nominera och nomineras till förtroendeuppdrag på förbundsnivå och inom den föreningen eller demokratiska organisering i förbundet som du tillhör.

Arbetsplatsombud en samlande kraft

Det viktigaste fackliga arbetet sker på arbetsplatsen, med ett eller flera arbetsplatsombud som en samlande kraft. Det är här vi diskuterar ihop oss, ställer krav och samverkar med arbetsgivaren. Det är också här vi bedriver utvecklingsarbete och lägger grunden för hur lönerna utvecklas. Varje år ska det hållas ett årligt medlemsmöte på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen finns det oftast ett eller flera skyddsombud som kan bistå i samtal med arbetsgivaren kopplat till arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet har även mandat att föra din och kollegornas talan i arbetsmiljö- och skyddsfrågor på arbetsplatsen. 

Mer om fackligt arbete på arbetsplatsen

Om det finns fler än en förtroendevald på en arbetsplats så bildar de tillsammans ett arbetsplatsråd. Att vara flera ombud som kan dela på ansvaret kan vara ett sätt att göra uppdraget som ombud lättare och mer inspirerande. Vem som ansvarar för vilka områden på arbetsplatsen och hur samarbetet sker ska ombuden i arbetsplatsrådet komma överens om tillsammans.

Enligt Sveriges Lärares stadgar ska alla medlemmar på en arbetsplats kallas till ett årligt medlemsmöte.  Om det finns arbetsplatsombud är det hen som kallar till mötet. Har ni inget arbetsplatsombud kan ni ta kontakt med er styrelse eller Sveriges Lärares Lärarlinje för att få hjälp med hur det ska gå till. Det årliga medlemsmötet väljer minst ett arbetsplatsombud samt skyddsombud. Efter mötet ska protokollet skickas till er förenings eller riksorganisations styrelse som därefter registrerar de nya ombudet.

Om medlemmar på två eller flera arbetsplatser, som har gemensam huvudman och tillhör samma förening eller riksorganisation, vill samarbeta fackligt kan de bilda en Gemensam arbetsplats. Det kan till exempel handla om mindre enheter inom samma företag eller arbetsplatser som ligger nära varandra rent geografiskt.

Ombuden företräder då samtliga medlemmar i den gemensamma arbetsplatsen. På det sättet kan fler medlemmar få stöd av arbetsplats- och skyddsombud och möjligheterna att påverka ökar.

1. Kalla till medlemsmöte

Antingen hålls enskilda möten på respektive arbetsplats eller så håller ni ett gemensamt möte med alla medlemmar som ska ingå i den nya gemensamma arbetsplatsen. Om det finns arbetsplatsombud på någon av arbetsplatserna kan hen hjälpa till att kalla till medlemsmöten annars kan ni ta kontakt med er förening eller Sveriges Lärares Lärarlinje om ni vill ha hjälp

Tänk också på att informera och hålla dialog med arbetsgivaren kring möten och omfattningen av uppdraget.

2. Fatta beslut

På medlemsmötet slås fast att medlemmarna är överens om att bilda gemensam arbetsplats.

3. Skicka protokollet till styrelsen

Skicka ett underskrivet protokoll till föreningen/riksorganisationen. Kontakta din förening. Därefter ska styrelsen fatta det formella beslutet och rapportera in den Gemensamma arbetsplatsen till Sveriges Lärare.

Förbundsstyrelsen leder arbetet

Sveriges Lärare har idag en gemensam förbundsstyrelse, bestående av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds tidigare förbundsstyrelser, fram till kongressen våren 2024.

Förbundsordförande är Åsa Fahlén. Hon tog den 1 augusti över ordförandeskapet från Johanna Jaara Åstrand. Vid kongressen i maj 2024 väljs förbundsordförande och förbundsstyrelse för Sveriges Lärare.

Kongressen och nationella organ

Det högst beslutande organet inom Sveriges Lärare är kongressen. Ordinarie kongress äger rum vart fjärde år och här fattas strategiska beslut för framtiden.

Det finns även nationella organ som hjälper och rådgör med förbundsstyrelsen, bland annat avtalsdelegationer för kommunal, privat och statlig sektor. Ledamöter till de här organen väljs av valkretsombud på valkretsmötena.

För att stärka yrkesidentiteten inom förbundet finns det tre nationella skolformsföreningar – för förskolan, grundskolan respektive gymnasieskolan/vuxenutbildning – som har till uppgift att driva skolformsspecifika frågor. Ordförande för förskolan är Petra Hultqvist, för grundskolan David Gustavsson och Ingrid Pihl samt för gymnasieskolan/vuxenutbildning Anne Pihlo och Peter Ohlsson.

Sveriges Lärare har även tre nationella råd – kulturskolan, fritidshem samt studie- och yrkesvägledare. De ska aktivt arbeta med frågor som rör medlemsgruppens fackliga och professionella intressen.

Din lokala tillhörighet

Din lokala tillhörighet beror på inom vilken sektor du arbetar. Arbetar du inom kommunal sektor tillhör du en lokalförening eller regionalförening. Arbetar du inom privat sektor eller stat och andra sektorer tillhör du en riksorganisation eller riksförening. Läs mer om våra föreningar här.

Förhandlingsombud

Förhandlingsombud är ombud med rätt att förhandla. Det kan handla om att förhandla på huvudmanna-/förvaltningsnivå, på arbetsplatsen om det saknas arbetsplatsombud, för en verksamhetsform, i en viss förhandlingsfråga och så vidare. Det är medlemmarna som väljer sina förhandlingsombud på årsmötet. Om det behövs kan styrelsen utse förhandlingsombud – då blir det någon som redan har ett annat förtroendeuppdrag.

Distriktsråd

I Sveriges Lärare finns 22 distrikt med ett distriktsråd var. Distriktsrådet har i uppdrag att bland annat samordna och genomföra facklig utbildning och utgöra arena för erfarenhetsutbyte för medlemmar och förtroendevalda inom distriktet. Vilket distrikt du tillhör är beroende av vilken geografisk kommun och därmed lokalförening du tillhör. 

Valkretsar

Sveriges Lärare har 15 valkretsar. Året innan kongress så genomförs valkretsmöten där valkretsombuden bland annat väljer sina kongressombud, förbundsrådsombud och ledamöter i avtalsdelegation.  

Skolformsförening

Grundstrukturen i lokalföreningen utgörs av de tre skolformsföreningarna. Alla arbetsplatsplatsombud inom lokalföreningen samordnar sig i en skolformsförening (om sådan finns):

  • Sveriges Lärare i förskolan
  • Sveriges Lärare i grundskolan
  • Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Det kan även finnas skolformsföreningar inom riksföreningar och riksorganisationer. Styrelserna kan välja att delegera ut förhandlingsmandat om det kan gynna medlemmarna. Om medlemmarna i föreningen vill bilda en annan förening än skolformsföreningarna, för särskilda verksamhetsformer eller medlemsgrupper, ska de föreslå det till föreningens årsmöte senast den 1 februari. En annan förening har samma uppdrag som skolformsföreningarna.

Sveriges Lärarstudenter

Sveriges Lärarstudenter är studerandeorganisationen som organiserar Sveriges lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenter. Tillsammans verkar vi för att både vår studietid och våra framtida yrken ska bli så bra som möjligt, till exempel genom att driva utbildningspolitiska frågor och att anordna studiesociala evenemang. Läs mer om Sveriges Lärarstudenter här.

Stadgar

Gymnasieskola - övrigt

Så här styrs Sveriges Lärare

I våra stadgar beskrivs vårt uppdrag och hur Sveriges Lärare ska fungera som organisation. Det finns även stadgar för lokalföreningar, riksföreningar och Sveriges Lärarstudenter.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är en viktig länk mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sveriges Lärare.

Frågor & svar