Upphovsrätt för lärare på universitet och högskola

Vad innebär det så kallade lärarundantaget? Här går vi igenom vad som gäller för dig som är lärare och forskare på universitet eller högskola.

Högskola - övrigt

Inom arbetsrätten utgår man normalt ifrån att det som arbetstagaren skapat inom tjänsten tillfaller arbetsgivaren. Arbetstagarens prestation kompenseras med att arbetstagaren erhåller lön.

Vad som gäller immaterialrättsligt inom anställningsförhållandet för universitetslärare och forskare vid svenska universitet och högskolor bygger på en lång tradition och sedvana. Detta går under benämningen lärarundantaget.

Akademisk frihet styr

Utgångspunkten i lärarundantaget är nämligen att immaterialrätten till de material som tas fram inom anställningsförhållandet vid högskolor normalt tillhör lärarna och forskarna själva.

Detta har sin grund i att anställningsförhållandet inom högskolan har karaktären av arbetsfrihet. Förenklat kan man säga att det är den så kallade akademiska friheten som styr.

Självständighet för läraren

Läraren och/eller forskaren bedriver självständigt sin forskning och utbildning. Detta leder till att de bland annat producerar en mängd olika undervisnings- och forskningsmaterial, samt resultat. De, och inte högskolan, väljer därmed självständigt ämnen samt metod.

För att framtaget material ska ha upphovsrättsskydd måste det ha ett mått på originalitet, individualitet samt självständighet. Materialet behöver på så vis uppnå så kallad verkshöjd.

Det finns gränsdragningar på området. Normalt enligt sedvanan brukar man tala om att upphovsrätten till föreläsningar, undervisningsmaterial, läromedel, vetenskapliga resultat och dylikt tillhör läraren och forskaren.

Gränsdragningar svårt

Det är svårt att ange exakt var gränsdragningen går för sedvanan. Detta då olika policyer och avtal kan finnas och gälla vid olika högskolor.

Gränsdragningsproblematiken avgörs i det enskilda fallet och efter omständigheterna.

Frågor och svar

Att läraren och forskaren normalt innehar rätten till sitt material som de själva har tagit fram inom tjänsten. Lärarundantaget bygger på en sedvana och praxis där lärosätet inte får använda lärarens/forskarens material utan dess tillstånd.

Den som är upphovsman, det vill säga läraren eller forskaren som tagit fram materialet. 

Utgångpunkten är att den som har tagit fram materialet också äger materialet. Därmed bestämmer personen självständigt hur materialet ska användas och om det ska läggas upp på webben.

Ja, så länge det är för eget bruk, kopplat till en privatkopieringsbestämmelse i Upphovsrättslagen. Vidare spridning är däremot inte tillåten.

Den kan påverkas om verket i det aktuella fallet inte når upp till så kallad verkshöjd, vilket kan bli en del av den bedömning som görs.

Den kan även påverkas i situationer där läraren erhållit extra ersättning av lärosätet. Men då ska det framgå att läraren erhållit den ersättningen för att lärosätet ska ges en viss grad av så kallad användningsrätt av materialet i fråga. 

En bra grundprincip är att ett skriftligt avtal upprättas. Där det tydliggörs vilka parter som ingått avtalet och omfattningen. Men också användningen, giltighetstid, hur avtalet kan sägas upp/hävas, ersättningen med mera. 

När flera personer har tagit fram till exempel ett kursmaterial tillsammans kan så kallad gemensam upphovsrätt uppstå. I det läget förfogar den enskilde inte över upphovsrätten, utan behöver tillstånd från den/de andra upphovsrättsinnehavarna för att använda materialet.

300 000 kollegor i ryggen

Högskola - gruppbild

Vi finns här för dig

De allra flesta lärare – från förskola till högskola – är medlemmar hos oss. Många är med för att det är tillsammans vi bäst kan påverka våra villkor. Välkommen du också!

Frågor & svar