Hitta ditt pensionsavtal

Detta gäller för anställda inom kommuner, regioner och hos Sobona-arbetsgivare.

Det finns flera olika pensionsavtal

Brytgränsen

I texten hänvisas till "brytgränsen" för hur mycket allmän pension som kan tjänas in. Brytgränsen är 7,5 inkomstbasbelopp, som år 2024 motsvarar 47 625 kr/månad. 

Den 1 januari 2023 skedde förändringar i kollektivavtalen om kommunal tjänstepension. De flesta anställda omfattas nu av pensionsavtalet AKAP-KR. 

Vissa anställda fortsätter att omfattas av andra pensionsavtal, till exempel KAP-KL. Läs nedan vad som gäller i olika situationer. 

Vad gäller i olika situationer?

Du omfattas av AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). 

Läs mer om AKAP-KR här

Nyanställd i kommunal sektor 2023-01-01 eller senare:

Du omfattas av högst troligen av AKAP-KR. 

Anställd i kommunal sektor före 2023-01-01:

Du kan omfattas av AKAP-KR eller KAP-KL. Fråga din arbetsgivare vilket pensionsavtal som gäller dig. Läs mer om de båda avtalen här

Före 2023 gällde KAP-KL för födda 1958 - 1985 och AKAP-KL för födda 1986 eller senare. 2023-01-01 bytte AKAP-KL namn till AKAP-KR och huvudregeln är att födda 1958 eller senare har AKAP-KR. Vissa medarbetare blev kvar i KAP-KL (läs mer under “Uppdelning” nedan).

Den som nu omfattas av KAP-KL och slutar sin anställning, måste återanställas inom avtalsområdet inom 90 dagar för att få ha kvar KAP-KL. Den som är utanför avtalsområdet längre tid än 90 dagar kommer att omfattas av AKAP-KR vid återanställning.

Uppdelning vid årsskiftet 2022/2023
De två pensionsavtalen skiljer sig åt och det är individuellt vilket av dem som ger högst tjänstepension. Som skyddsregel undantogs vissa* medarbetare från övergång till AKAP-KR och blev därför kvar i KAP-KL. Under april-maj 2023 kunde dessa medarbetare välja att gå över till AKAP-KR och få extra avsättningar. De som inte gjorde något val eller som aktivt valde att vara kvar, fortsatte att omfattas av KAP-KL.

*Med vissa medarbetare menas

  • den som var anställd över årsskiftet 2022/2023 med en fast lön över 44 375 kr, eller
  • den som hade ett förmånsbestämt intjänade till ålderspension per den 31 december 2022, vilket förutsätter rätt till en så kallad KAP-KL-livränta per detta datum. För att ha rätt till en sådan livränta krävs, förenklat, ett löneläge över brytpunkten.
  • den som avslutade en anställning med ett förmånsbestämt intjänade någon gång under perioden 1 oktober – 31 december 2022 och påbörjade ny anställning i sektorn någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023.

Du kommer att fortsatt omfattas av KAP-KL, och flyttas alltså inte till AKAP-KR. 

Läs mer om KAP-KL här

Du som har någon av dessa ersättningar sedan före 1998 blir kvar i det pensionsavtal som gällde då. Pensionsavtalet heter PA-KL. Vänd dig till din arbetsgivare för att få information om nivån på din tjänstepension. 

Du som fått någon av dessa ersättningar efter 1997 kommer att fortsätta omfattas av det avtal som gällt hittills. Det kan vara något av pensionsavtalen PFA eller KAP-KL. Det pågår en utredning om vilka villkor som ska gälla framöver eftersom det kan bli negativa konsekvenser för dig som individ att byta avtal, samtidigt som ju avsättningen är högre i AKAP-KR. 

Från och med 2023-01-01 ska de flesta anställda hos Sobona-arbetsgivare som tidigare varit medlemmar i KFS, omfattas av det kommunala pensionsavtalet AKAP-KR

Den som anställdes före 2009 kan ha extra avsättningar, som kompensation för det byte av pensionsavtal som skedde 2009-01-01. Den som har en sådan extra avsättning får behålla den i AKAP-KR, samt får ytterligare 0,5 procentenheter. Rätten till dessa extra avsättningar upphör vid 65 års ålder eller vid byte av arbetsgivare. 

Den som är föräldraledig ska från och med 2023-01-01 få tjänstepension avsatt direkt av arbetsgivaren, istället för genom en försäkring. Dessutom grundar all föräldraledighet till tjänstepension, oavsett om föräldrapenning tas ut eller inte. 

Undantag från att omfattas av AKAP-KR

Den som

  • har sjuklön eller sjukpenning vid årsskiftet 2022/2023 fortsätter att omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 tills hen är fullt arbetsför. 
  • är född före 1958 eller har gått i avtalspension fortsätter att omfattas av PA-KFS 09. 
  • har sjukersättning eller arbetsskadelivränta fortsätter att omfattas av det pensionsavtal som gällde när ersättningen beviljades (PA-KFS 09 eller Gamla PA-KFS). 

Du kommer att fortsatt omfattas av KAP-KL, och flyttas alltså inte till AKAP-KR.

Läs mer om KAP-KL här

Du kommer att fortsatt omfattas av KAP-KL, och flyttas alltså inte till AKAP-KR.

Läs mer om KAP-KL här

Tjänstepension

Gymnasieskola - övrigt

För dig i kommun eller region

Så fungerar tjänstepensionen för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare i kommuner eller regioner.

Frågor & svar