Hygien och smitta

God hygien och ventilation är grundläggande för att förebygga smitta och undvika att sprida smitta vidare. Erfarenheter och rutiner från Covid 19 ska vi behålla även när vi inte har en pandemi.

Det finns stora vinster med att hålla tillbaka andra smittor som exempelvis vinterkräksjuka och influensa.

Del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Personal, barn och elever i förskola och skola arbetar nära andra människor och det finns alltid en viss risk att utsättas för olika smittor. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att förhindra smittspridning och skapa en hälsosam arbetsmiljö i förskola och skola.

Precis som för andra arbetsmiljörisker ska arbetsgivare regelbundet undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen för att sedan vidta åtgärder, följa upp och kontrollera åtgärderna. 

Arbetsmiljöverkets förslag på åtgärder i förskola och skola

  • Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska smittspridning.
  • Ha god luftkvalitet.
  • Uppmuntra till utomhusaktiviteter.
  • Se över städrutinerna och säkerställ att alla lokaler städas ordentligt och tillräckligt ofta. 
  • Beröringsytor såsom handtag, strömbrytare, tangentbord, läsplattor, bord och leksaker rengörs ofta.

 

Du hittar ytterligare förslag på åtgärder och information på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vid planering av nya lokaler

Det kommer bli viktigt när nya lokaler planeras att ta med risker för smitta. Det kan handla om att undvika genomgångsrum, att planera för hur hämtning och lämning på förskola och fritidshem ska göras, möjligheter till handtvätt och ett ännu större fokus på minskad trängsel och god ventilation

I Boverkets nya vägledning, som är under framtagande, ”att utveckla förskolors och skolors fysiska miljö”, berörs detta:

"Byggnaden och utemiljön behöver planeras, byggas och förvaltas som en helhet där olika delar påverkar och kompletterar varandra. Utomhusmiljöernas betydelse för den pedagogiska verksamheten, liksom som den primära kontaktytan mellan föräldrar och personal, har förstärkts efter coronapandemins utbrott under vintern 2020.

Det finns all anledning att gestalta den fysiska miljön i förskolor och skolor för att kunna hantera liknande scenarier på ett välfungerande och smittsäkert sätt i framtiden. Även här spelar storleken roll – en rymlig miljö gör det lättare att undvika trängsel och att skapa platser för en mångfald av aktiviteter i såväl solljus som skugga."

Gravida

Graviditet och Covid-19

Gravida som får Covid-19 efter graviditetsvecka 20 har enligt Socialstyrelsen en förhöjd risk att föda för tidigt. Det krävs individuella anpassningar av arbetsmiljön för dig som är gravid.

Råd och stöd

Grundskola - övrigt

Så bedömer ni risker

En riskbedömning handlar om att förebygga ohälsa och olycka på jobbet. Detta genom att ta reda på vilka risker som finns och hur allvarliga de är.

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar