Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Detta kollektivavtal har Sveriges Lärare tecknat med Arbetsgivaralliansen bransch Folkhögskola. Det gäller 2023-05-01 till och med 2025-04-30 för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än om bara lagstiftningen gällt.

Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just det här avtalsområdet. Hela kollektivet hittar du längst ner på sidan.

Kollektivavtalet i korthet

Din lön ska vara sakligt grundad och spegla dina arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet. En löneöversyn ska genomföras varje år och den nya lönen gäller från den 1 maj.

Arbetsgivarens lönepolitik och lönekriterierna ska vara kända. Du ska veta hur du ska arbeta för att påverka din lön. Lönesamtalet med din chef är grundläggande för att individuell lönesättning ska fungera, och samtalet ska dokumenteras och undertecknas av dig och din chef.

Det centrala kollektivavtalet ger löneökningar för kollektivet på lägst 4,1 % från 1 maj 2023 och lägst 3,3 % från 1 maj 2024. Det innebär att årets löneökning betalas ut retroaktivt från 1 maj 2023. Avtalet innehåller inga individgarantier.

Löneprocessen ska följa det centrala avtalets intentioner men ni kommer överens lokalt om hur det skall genomföras hos er. Du kan läsa om intentionerna i kollektivavtalets löneavtal, bilaga 2.

Inom ramen för den totala arbetstiden ska du, förutom undervisning inklusive kontinuerligt förberedelse- och avslutningsarbete, fullgöra administrativa uppgifter samt de uppgifter i övrigt som följer av skolans verksamhet. Det är angeläget att balans eftersträvas mellan de olika arbetsmomenten.

Som ferieanställd får årsarbetstiden vara högst 1 760 timmar per arbetsår. Dessa timmar får förläggas under högst 44 veckor eller 194 dagar. Arbetsåret börjar och slutar i mitten av augusti, om inget annat överenskoms lokalt.

Semester tjänas in januari – januari varje år och du kan ut semester som du förväntas tjäna in under året. I avtalet kallas detta för att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår.

Utan kollektivavtal hade du inte haft rätt att ta ut betald semester förrän året efter att du har tjänat in dagarna.

Antalet semesterdagar är:

 • 25 semesterdagar till och med det år du fyller 39 år
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
 • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år

Du kan läsa mer i kollektivavtalet § 11.

För dig med ferier är ferielöneåret (verksamhetsår) intjänandeår och semesterår (augusti-augusti).

För dig som är tjänstgöringsfri viss tid av året på grund av ferier (ingen verksamhet pågår), ska semestern inräknas i den tjänstgöringsfria tiden.

För dig som har ferier ska semestern anses förlagd till tid räknat från första vardagen av den längsta ferieperioden, som infaller på sommaren, om inte annat överenskommits lokalt. (Gäller från verksamhetsåret 2023/2024.)

Du har rätt till minst ett medarbetarsamtal per år, där du och din chef diskuterar:

 • Dina arbetsuppgifter: Mängden och förläggningen av dem, vilka ansvar du har, eventuella förändringar i arbetsinnehåll samt förväntat arbetsresultat/målsättning.
 • Din kompetensutveckling: Ni ska i samtalet upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan. Den kan handla om hur du ska förkovra dig inom din profession och utveckla arbetsformerna för skolan. Dialogen ska också innehålla samtal om din frihet att självständigt utforma de metoder som leder till målet.
 • I syfte att underlätta för ett längre yrkesliv kan du som fyllt 65 år ansöka om att anställningsavtalet ska omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren kan bevilja detta om verksamheten så tillåter. Arbetsgivaren ska på begäran skriftligt motivera sitt beslut.

Fördjupad information finns i kollektivavtalets § 7 moment 5 och § 16.

När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning eller graviditetspenning, kan du få behålla cirka tio procent av din lön i upp till sex månader.

För att få denna så kallade föräldralön behöver du visa upp ett utbetalningsbesked från Försäkringskassan. Du har rätt till föräldralönen oavsett hur länge du varit anställd eller vilken anställningsform du har.

Du kan läsa mer i kollektivavtalet § 13.

Om din arbetsgivare beviljar det kan du få vara ledig med lön för att exempelvis gå till läkare på betald arbetstid. Detsamma gäller besök på barnmorskemottagning eller barnavårdscentral för båda föräldrarna.
 
Din arbetsgivare kan också bevilja betald ledighet vid exempelvis akut sjukdom hos nära anhörig som du bor med eller om en nära anhörig avlider.

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts).

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst.

Dag 91 och framåt betalar inte längre arbetsgivaren ut någon kompletterande sjuklön. Du kan istället få ersättning från en kollektivavtalad försäkring hos Alecta eller Folksam.

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid:

 • en månad om du varit anställd kortare än två år
 • två månader om du varit anställd mellan två och fyra år
 • tre månader om du varit anställd mer än fyra år

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid:

 • en månad om du varit anställd kortare än två år
 • två månader om du varit anställd mellan två och fyra år
 • tre månader om du varit anställd mellan fyra och sex år
 • fyra månader om du varit anställd mellan sex och åtta år
 • fem månader om du varit anställd mellan åtta och tio år
 • sex månader om du varit anställd mer än tio år.

Om du fyllt 55 år och varit anställd längre än tio år kan uppsägningstiden vara tolv månader.

Om du har en tidsbegränsad anställning i mer än tre månader, har du en månadsuppsägningstid.

Du kan läsa mer i kollektivavtalet §15.

Tjänstepension är en viktig del av kollektivavtalet och din inkomst som pensionär. De flesta folkhögskolor följer ITP-planen, men några har KTP-planen istället. Fråga din arbetsgivare vad som gäller hos er.

Information om förmånerna i ITP hittar du hos www.avtalat.se. Där kan du även få kostnadsfri och oberoende pensionsrådgivning.

Om din arbetsgivare har KTP-planen och du är född 1980 eller tidigare, finns istället information hos Folksam.

I kollektivavtalen med Arbetsgivaralliansen ingår ett omställningsavtal som ger  möjlighet till såväl rådgivning som ekonomisk ersättning vid uppsägning eller studier.

Läs mer om omställnings- och kompetensavtalet

Frågor & svar