Påverka planeringen

När rektor planerar hur din och dina kollegors kompetens och arbetstid ska användas har ni rätt till inflytande. Processen kan kallas tjänsteplanering, tjänstefördelning eller något annat.

Högskola - övrigt

Planeringen sker för alla lärare och förskollärare och är ett viktigt tillfälle att påverka. Du och dina kollegor har rätt till inflytande i denna process, särskilt om ni har ett utsett ett arbetsplats- eller skyddsombud.

Förtroendevald?

I Portalen finns stödmaterial som du kan använda i ditt fackliga uppdrag för att påverka tjänsteplaneringen på din arbetsplats. 

Många börjar planera i februari

De flesta rektorer börjar redan i februari planera för den verksamhet som ska bedrivas till hösten. 

Efter sommaren sker ofta förändringar med barn och kollegor som börjar och slutar. Samtidigt ska beslut om budget eller inriktning genomföras i verksamheten. Det avgör också hur många ni ska vara som ska göra jobbet. Därför behöver ni prata om vilka arbetsuppgifter som är prioriterade och vad som är rimligt att hinna med.

Beslut som påverkar din vardag börjar alltså fattas långt innan du får ditt nya schema.

Ta tillfället att påverka

Gå ihop på arbetsplatsen för att påverka att rektor fattar beslut som stärker era förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet.

Behöver planeringen ses över igen under året, ska ni ha tillfälle att påverka även då. 

I en tid med snåla ekonomiska ramar samt brist på lärare och förskollärare, är det särskilt viktigt att arbetstiden används till just kärnuppdraget.  

Så kan ni göra på arbetsplatsen

Ta hjälp av stegen nedan och påverka era förutsättningar i samband med tjänsteplaneringen.

I alla verksamheter där lärare och förskollärare finns, görs det som vi här kallar tjänsteplanering. Vad det kallas hos er och hur självklart det är med inflytande i processen varierar dock mellan olika skolformer, verksamheter och arbetsgivare.  

Er chef har ansvaret för er arbetsmiljö. För att hen ska kunna ta det ansvaret och för att ni ska kunna påverka er arbetsmiljö krävs att ni pratar om tjänsteplaneringen. 

Diskuterar ni tjänsteplaneringen på arbetsplatsträffar? Bra! Håll i den traditionen och utveckla processen och argumentationen med hjälp av stegen nedan.  

Om ni idag inte ens diskuterar tjänsteplaneringen på arbetsplatsträffar eller i något annat forum, så är det viktigaste steget att börja med det. Utse ett arbetsplatsombud om ni inte ännu gjort det, så ökar ni möjligheterna att kunna påverka. Ta gärna kontakt med er förening om ni behöver stöd. 

Förbered ert gemensamma arbete genom att var och en kartlägger hur det ser ut idag.  

Lista allt du gör på jobbet och ungefär hur lång tid det tar. Sortera gärna i nedanstående kategorier för att skapa tydlighet och underlätta diskussionen och prioriteringar.  

 • Undervisning. Utgå ifrån att all tid som förskollärare och lärare spenderar med barn respektive elever räknas som undervisning, oavsett om den är planerad, spontan eller situationsstyrd.
 • Undervisningsanknutet arbete. Med detta menas planering, förberedelser och efterarbete som direkt påverkar den undervisning som du bedriver.
 • Annat lärararbete. Det vill säga sådant som kräver lärarbehörighet. Betygsättning, omdömen, utvecklingssamtal, handledning av obehöriga kollegor eller studenter etc.
 • Annat som tar tid, utan att egentligen vara arbetsuppgifter. Som arbetsplatsträffar, enskilda samtal med chefen om arbetsmiljö, uppdrag eller lön, paus och ställtid. Om du har ett fackligt uppdrag kan du sortera in den tiden här.
 • Övriga arbetsuppgifter som andra än lärare kan utföra. Det kan vara administration, att beställa material, omsorg/tillsyn som inte bedöms som undervisning eller att förbereda mellanmål utan att barn eller elever deltar.  

Summera arbetstiden från förra steget. Håller du dig inom de antal arbetstimmar som står i ditt anställningsavtal och kollektivavtal?  

 • Finns balans mellan tiden för undervisning och den tid som ger kvalitet i undervisningen – planering, för- och efterarbete?
 • Har du svårt att hinna med ditt uppdrag under arbetstid?
 • Har du sett tecken hos dig själv på att din arbetssituation kan vara ohälsosam?
 • Finns det skäl att anta att belastningen blir riskabelt hög vissa perioder?
 • Hur används din arbetstid och kompetens bäst?
 • Gör du uppgifter som inte kräver lärarkompetens?
 • Hur gör du om planeringen spricker?  
 • Får du den kompetensutveckling du behöver för ditt uppdrag?
 • Vad behövs för att du ska ha ett uppdrag, schema och förutsättningar som är i balans?

Berätta om era egna utvärderingar av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Då får ni syn på vad som är gemensamt respektive individuellt.

Avgör i gruppen om ni påbörjar detta samtal på ett medlemsmöte utan rektor eller på en arbetsplatsträff tillsammans med rektor.

Lärare och förskollärare vittnar ofta om att tiden som prioriteras för det undervisningsanknutna arbete styrdokumenten förutsätter, inte räcker till.

Semestertjänst

I en semestertjänst är all arbetstid reglerad, såvida ni inte har en överenskommelse om annat. Därför måste arbetsgivaren ta ansvar för att all tid som behövs för undervisningsanknutet arbete planeras för reglerad arbetstid.

Ferietjänst

Förtroendearbetstiden i en ferietjänst är avsedd för undervisningsanknutet arbete, men räcker sällan till allt. Det är lite olika vilka arbetsuppgifter som ska ske på reglerad arbetstid hos privat respektive kommunal huvudman.

Tjänsteplaneringen på arbetsplatsen styr arbetsinnehåll, arbetstider och arbetsmiljö.

Rätten till inflytande finns reglerad i både lag och kollektivavtal, både för enskilda medarbetare och för fackliga ombud. Bäst blir det när vi påverkar på alla nivåer.  

Flera centrala kollektivavtal som Sveriges Lärare tecknar, säger att du och din chef ska ha dialog om dina förutsättningar för att utföra uppdraget som lärare eller förskollärare.

Arbetsmiljölagens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete säger också att arbetsmiljön ska undersökas och att åtgärder vid behov ska vidtas för att säkra en god arbetsmiljö med balans mellan krav och resurser. Det arbetet måste ske tillsammans med er som arbetar i skolan och under hela året, inte bara runt tjänsteplaneringen. 

Rektor ska innan beslutet om tjänsteplaneringen göra en riskbedömning tillsammans med skyddsombud och sedan förhandla eller samverka med ombuden. Särskilt skyddsombud har flera verktyg för att begära åtgärder om riskerna i tjänsteplaneringen inte förebyggs.

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, men måste göra det i enlighet med lagar och avtal.

Din arbetstid

Förskola - övrigt

Ferie- eller semestertjänst?

Ferietjänst innebär att hela årets arbetstid är förlagd i anslutning till läsåret. Alternativet är att ha så kallad semestertjänst, då du arbetar förutom när du har semester.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Frågor & svar