Almega Utbildningsföretag

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Anställda i Lernia-företag, NTI-skolan, Hermods, Eductus, med flera omfattas av kollektivavtal tecknat av Almega Tjänsteförbunden, bransch Utbildningsföretag. Avtalet gäller 2023-04-01 till och med 2025-03-31. 

Det är Sveriges Ingenjörer som är part i kollektivavtalet, men du som är medlem i Sveriges Lärare omfattas ändå av kollektivavtalet och kan även engagera dig fackligt.  

Kort om avtalet

Lönerevisionen sker per den 1 april. För att omfattas av löneavtalet krävs att du är med i Sveriges Lärare, annat Saco-förbund eller Unionen. 

  • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen och löneutvecklingen ska grundas på verksamhetens krav, arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvar; den individuella kompetensen; uppnådda resultat jämförda med uppsatta mål; och förmåga att utveckla verksamheten.
  • Det ska finnas verksamhetsanpassade lönekriterier och lönepolicy vid företaget, vilket förstås ska vara väl känt bland chefer och medarbetare och de ska inte i något avseende vara diskriminerande. Det är även viktigt att det i utvecklings- eller målsamtal klargörs de viktigaste målen för verksamheten och i förekommande fall på individnivå. Osakliga löneskillnader ska elimineras.
  • Vid det individuella samtalet om lön ges du som medlem en chans att påverka den egna löneutvecklingen. Uppnådda resultat, kompetens och skicklighet ska knytas samman med löneutvecklingen på individnivå. Se mer i avsnitt 2 och 3 i löneavtalet.
  • De kollektiva löneökningarna kan landa både över, såväl som under det så kallade “märket” (4,1 % 2023 respektive 3,1 % 2024).

När det saknas förtroendevalda på företaget sätts lönen i samtal mellan medlem och lönesättande chef/arbetsgivare. Se avsnitt 5 i löneavtalet samt sista delen av avsnitt 4. 

Chefen meddelar och motiverar den nya lönen. Om du som medlem begär det ska du få en skriftlig redovisning av skälen till den föreslagna löneökningen. Det är ytterst viktigt att du som akademikermedlem förstår på vilka grunder din löneökning fastställs och att du så långt det är möjligt vet vad du ska göra för att kunna påverka din löneutveckling. 

Utan lokal part på företagen kommer de verktyg som finns tillgängliga i det nya löneavtalet inte att kunna användas. Dessa verktyg är dels att kunna ta stöd av centrala parter genom central konsultation, som alltid syftar till att lokala parter ska komma överens, och dels det att lokal part kan begära förhandling.

1. Planering av lönerevisionen och information till chefer och tjänstemän
Lokal part, alltså förtroendevalda hos arbetsgivaren, samverkar om hela löneprocessen med arbetsgivaren (se avsnitt 4 i löneavtalet). Lokala parter ska vinnlägga sig om att komma överens. Information ska ges till chefer och tjänstemän om hur lönerevisionen ska gå till.

2. Lönesamtal När lönesamtalen har genomförts får lokal part del av de föreslagna lönerna för medlemmarna. Chefen har i det läget gett medarbetaren ett preliminärt lönebesked, vilket kan uttryckas i kronor, procent, eller ibland i ett visst spann. Se mer i avsnitt 5 i löneavtalet.

3. Lön fastställs, eller begäran om lokal förhandling
Lokal part återkopplar till arbetsgivaren att lönerna kan fastställas, eller begär lokal förhandling, vilket ska begäras inom 3 veckor från det att de fått del av de föreslagna nya lönerna. Central förhandling kan begäras (endast när det finns lokal part) senast tre veckor efter att den lokala förhandlingen avslutats.

4. Lönebesked/ny lön betalas ut
Medarbetaren ska få ett besked om lön och motivering till den nya lönen, men det kan inte krävas att erhålla det skriftligt när lokal part finns.

5. Utvärdering
Lokala parter utvärderar den lokala processen i syfte att förbättra nästkommande löneprocess.

Stupstock
Om parterna trots intentionerna i avtalet inte kan enas ökas lönesumman för akademikermedlemmarna vid företaget med 3,1 % den 1 april 2024 (avsnitt 8 i löneavtalet). Det ska fortfarande vara individuellt och differentierat, så det finns inte någon individgaranti. Stupstocken kan i vissa fall inte åberopas om det finns färre än tio medlemmar.

Åtgärdsplan
Om en medlem får en märkbart låg löneökning, eller inte får någon löneökning alls ska ett samtal föras om förutsättningarna för arbetsuppgifterna, behov av kompetenshöjande åtgärder, eller andra ändamålsenliga åtgärder.
Samtalet dokumenteras skriftligt genom att en åtgärdsplan upprättas. Planen ska innehålla åtgärder som leder till att medlemmen kan få en mer positiv löneutveckling framgent och ska innehålla en tidsplan för utvärdering. Utvärdering ska ske i så god tid som möjligt innan nästa lönerevision (avsnitt 6 i löneavtalet).

Föräldralediga och sjukskrivna
Föräldralediga och sjukskrivna omfattas av lönerevisionen och bör om möjligt hanteras skyndsamt (se avsnitt 3 och anmärkning 2 under avsnitt 4).

Avtalet omfattas av överenskommelse om flexpension. För 2023 sker ingen ytterligare avsättning till tjänstepension, men från den 1 april 2024 avsätts ytterligare 0,2 %, vilket gör att nivån från och med då uppgår till 1,3 %. 

Ombud en viktig förutsättning

Det är snart dags för lönerevision (1 april) och för dig som är akademiker finns ett nytt löneavtal, som ger goda möjligheter att påverka hur processen genomförs hos din arbetsgivare. Läs gärna "Lön" ovan. En förutsättning för att få det inflytandet är att du och/eller någon av kollegorna valts till fackligt ombud. Genom att utse fackliga ombud ökar ni även möjligheten till inflytande i den dagliga verksamheten.

Så gör ni

Medlemmar i Saco-förbund kan gå samman och bilda en Akademikerförening. I praktiken innebär det att ni bildar en lokal facklig förening som företräder samtliga medlemmar i Saco-förbund i allt från verksamhetsförändringar till lönerevision. Om ni är färre än åtta Saco-medlemmar på arbetsplatsen kan ni istället utse en så kallad kontaktperson.

Läs mer om att starta en Akademikerförening. Du som är medlem i Sveriges Lärare och blir vald till ombud behöver även meddela Sveriges Lärare, så att vi kan registrera dig som förtroendevald.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Jens Ranta, ombudsman på Sveriges Lärare. 

Frågor & svar