Fremia Folkhögskola

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Detta kollektivavtal har Sveriges Lärare tecknat med arbetsgivarorganisationen Fremia. Det gäller 2023-05-01 till och med 2025-04-30 för lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar inom folkhögskola och utbildningsföretag. 

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än om bara lagstiftningen gällt.

Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just det här avtalsområdet. Hela kollektivet hittar du längst ner på sidan.

Kollektivavtalet i korthet

Din lön ska vara sakligt grundad och spegla dina arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet.

Kollektivavtalet innehåller två lönerevisioner: 1 maj 2023 samt 1 maj 2024. Lokala parter kan komma överens om annat datum.

Löneökningarna fastställs i företagen utifrån dessas förutsättningar. Efter avslutad lönerevision respektive år ska summan av de fasta kontanta lönerna ha ökat med motsvarande värde som "märket". 

Utgångspunkten är att allt arbete ska rymmas inom den ordinarie arbetstiden. Det gäller även förberedelse och efterarbete samt planering. Detta sker i samråd mellan dig och din arbetsgivare.

Vid planeringen bör tid avsättas för kompetensutveckling/utbildning.

Tidsåtgången för olika arbetsuppgifter kan variera avsevärt från individ till individ. Vid planeringen ska ni beakta exempelvis

 • antalet kursdeltagare och deras förkunskaper
 • undervisningens art och komplexitet
 • utrustningsmässiga och lokalmässiga förutsättningar
 • din erfarenhet.

Huvudregeln är att anställningar gäller tillsvidare.

Det finns möjlighet att komma överens om följande tidsbegränsade anställningsformer:

 • särskild visstidsanställning
 • vikariat
 • timanställning
 • projektanställning
 • studerandeanställning (minst 50 % studier)

Konvertering till tillsvidareanställning
En särskild visstidsanställning i mer än 12 månader under en femårsperiod konverteras till en tillsvidareanställning. 

Ett vikariat i mer än två år under en femårsperiod konverteras till en tillsvidareanställning. 

En projektanställning konverteras till en tillsvidareanställning efter mer än tre år. 

En "allmän visstidsanställning" som ingåtts före 2023-07-01 konverteras till en tillsvidareanställning efter mer än 36 månader under femårsperiod (regleras i det kollektivavtal som gällde 2021-05-01 till 2023-04-30). 

Timanställning eller studerandeanställning ger inte rätt till tillsvidareanställning. 

Semester tjänas in januari – januari varje år och du kan ut semester som du förväntas tjäna in under året. I avtalet kallas detta för att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår.

Utan kollektivavtal hade du inte haft rätt att ta ut betald semester förrän året efter att du har tjänat in dagarna.

Antalet semesterdagar är 25 dagar. 

För dig med ferier är ferielöneåret (verksamhetsår) intjänandeår och semesterår (augusti-augusti).

För dig som är tjänstgöringsfri viss tid av året på grund av ferier (ingen verksamhet pågår), ska semestern inräknas i den tjänstgöringsfria tiden.

För dig som har ferier ska semestern anses förlagd till tid räknat från första vardagen av den längsta ferieperioden, som infaller på sommaren, om inte annat överenskommits lokalt. 

I det kollektivavtal som gäller nu har ferieregleringen ändrats för att vara likadan som för övriga folkhögskolor. Den alternativa feriebilagan som fanns i det förra kollektivavtalet är därför nu ordinarie. Lokala kollektivavtal är möjliga att göra. 

I kollektivavtalen med Fremia ingår ett omställningsavtal som ger möjlighet till såväl rådgivning som ekonomisk ersättning vid uppsägning eller studier.

Läs mer om omställnings- och kompetensavtalet.

Tillsvidareanställd

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid en månad om du och arbetsgivaren inte kommit överens om annat.

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid:

 • 1 månad om du varit anställd kortare än två år
 • 2 månader om du varit anställd två år men kortare än fyra år
 • 3 månader om du varit anställd fyra år men kortare än sex år
 • 4 månader om du varit anställd sex år men kortare än åtta år
 • 5 månader om du varit anställd åtta år men kortare än tio år
 • 6 månader om du varit anställd i tio år eller mer

Visstidsanställd

Både du och arbetsgivaren kan avsluta en visstidsanställning i förtid genom en skriftlig underrättelse. I sådana fall kan anställningen avslutas en månad efter underrättelsen. Om arbetsgivaren vill avsluta visstidsanställningen i förtid efter sex månaders anställning krävs det saklig grund enligt 7 § LAS.

Du kan läsa mer om formerna för uppsägning i avtalets § 13.

Om din arbetsgivare beviljar det kan du få vara ledig med lön för att exempelvis gå till läkare på betald arbetstid, särskilt om syftet är att behålla eller återställa din arbetsförmåga.

Detsamma gäller besök på barnmorskemottagning eller barnavårdscentral för båda föräldrarna.  

Din arbetsgivare kan också bevilja betald ledighet vid exempelvis akut sjukdom hos nära anhörig som du bor med eller om en nära anhörig avlider.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 8 moment 1. 

Föräldrapenningtillägg

När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning, kan du få behålla cirka tio procent av din lön. För att få föräldrapenningtillägget behöver du ha varit anställd i minst ett år. 

Beroende på hur länge du varit anställd kan du få tillägget i upp till ett halvår: 

 • 90 dagar om du varit anställd i mellan ett och två år i följd. 
 • 120 dagar om du varit anställd i mellan två och tre år i följd. 
 • 180 dagar om du varit anställd tre år eller mer i följd. 

Du får föräldralön endast för en ledighetsperiod om ledigheten är minst en månad och inte för längre tid än vad ledigheten omfattar. 

Är du föräldraledig på deltid räknas de dagar du är föräldraledig som en hel dag. 

Föräldralönen utbetalas med löpande månadslön.

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts).   Du som har timlön får ett avdrag som motsvarar den lön du skulle ha fått dag 1. Blir du sjuk under dagen blir avdraget motsvarande de timmar du hade kvar av dagen. 

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst.   

Dag 91-360 När du varit sjuk i 90 dagar betalar inte din arbetsgivare längre någon kompletterande sjuklön. Istället har du en sjukförsäkring via jobbet. Den heter ITP Sjukpension och kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan.

Tjänstepension är en viktig del av kollektivavtalet och din inkomst som pensionär. De flesta arbetsgivare med det här kollektivavtalet följer ITP-planen. Information om förmånerna hittar du hos Avtalat. Där kan du även få kostnadsfri och oberoende pensionsrådgivning.

Frågor & svar