Fremia Cirkelledaravtalet

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet, som gäller för medlemmar i Sveriges Lärare anställda av studieförbund.

Detta kollektivavtal har tecknats av Sveriges Lärare med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Löneavtalet är nytt och har fått en tydligare löneprocess. Det gäller retroaktivt från 2023-09-01, till och med 2025-08-31.

Övriga anställningsvillkor är oförändrade jämfört med det kollektivavtal som gällde 2020-09-01 till och med 2023-08-31.

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än lagstiftningen. Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just för det här avtalsområdet. Hela kollektivet hittar du längst ner på sidan.

Kollektivavtalet i korthet

För dig som är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd med en sammanhängande anställningstid om mer än sex månader ska lönesättningen ska vara individuell, differentierad och sakligt grundad. Lönen påverkas av arbetsuppgifternas ansvars- och svårighetsgrad och arbetstagarens arbetsresultat samt bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Även marknadskrafterna kan påverka lönen.

För dig som är timanställd eller objektanställd om mer än 25 procent av en heltidsanställning ska lönen du hade under vårterminen räknas upp årligen.

Läs mer om hur löneprocessen inom just det här avtalsområdet fungerar.

För dig som har semestertjänst är heltid högst 40 timmar per vecka i genomsnitt.

För dig som har ferietjänst består årsarbetstiden av både reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden ska främst användas till planerings- och uppföljningsarbete, spontana elevkontakter, kompetensutveckling och likande arbetsuppgifter. Den tiden råder du själv över.

Arbetstiden i antalet timmar beror på vad du arbetar med

(för mer detaljer se respektive särbestämmelse i avtalet)

 • Cirkelledare (särbestämmelse 1)
  Reglerade årsarbetstiden 1080 undervisningstimmar per arbetsår vid heltidsanställning. Varje studietimme är 45 minuter. Utöver den reglerade arbetstiden ingår i förberedelse- och avslutningsarbete. Det sker inom ramen för förtroendearbetstiden. Arbetsåret omfattar tiden 1 september – 31 augusti för dig som är cirkelledare och den tid som du är tjänstgöringsskyldig uppgår till 40 veckor per arbetsår. Övrig tid är tjänstgöringsfri tid.
 • Ledare/lärare inom uppdragsutbildning (särbestämmelse 2, ej statsanslagsberättigad folkbildningsverksamhet)
  Arbetstiden är maximalt 1 799 timmar per år. Den reglerade arbetstiden är högst 1 360 timmar per år och förläggs till högst 44 veckor per arbetsår. Resterande tid är förtroendearbetstid, det vill säga tid som du själv råder över.
 • Lärare vid fristående gymnasieskola med flera (särbestämmelse 3
  För ledare/lärare som undervisar vid fristående gymnasieskola med läsårsbunden verksamhet är arbetstiden 1 799 timmar per år. Den reglerade arbetstiden är högst 1 360 timmar per år och förläggs till högst 194 dagar per arbetsår. Resterande tid är förtroendearbetstid.
 • Lärare inom övriga utbildningar/områden (särbestämmelse 4)
  Arbetstiden är maximalt 1 799 timmar per år. Den reglerade arbetstiden är högst 1 360 timmar per år och förläggs till högst 44 veckor per arbetsår. Resterande tid är förtroendearbetstid.

 

Semesterns längd är 26 dagar.

Semesterledighet utgår under intjänandeåret som sammanfaller med semesteråret. Arbetsåret definieras i respektive särbestämmelse och räknas som intjänandeår och semesterår.

Lokal överenskommelse kan träffas om annan förläggning av semestern.

Du som är cirkelledare tjänar in ferielön 1 september till 31 augusti. Det kallas för ett ferielöneår.

I ferielönen ingår den semesterlön som du hade haft rätt till om du haft semestertjänst. Semester räknas rent tekniskt vara förlagd till tjänstgöringsfri tid under sommaren, räknat från den första vardagen av densamma.

Du kan läsa mer i respektive särbestämmelse i kollektivavtalet. 

Din chef ska, i dialog med dig, fastställa arbetstiden inför varje arbetsår/termin i ett ordinarie arbetstidsschema. Chefen ska ta hänsyn till såväl dina önskemål och verksamhetens karaktär, som balans mellan för-/efterarbete och andra arbetsuppgifter.  

Du och din chef ska ha utvecklingssamtal där ni bland annat ska diskuterar

 • din roll i verksamhetens mål och den plats som dina arbetsuppgifter har i helheten,
 • samarbetsklimat och andra psykosociala frågor,
 • dina arbets- och kompetensutvecklingsmål både på kortare och längre sikt,
 • differentiering i dina arbetsuppgifter, för att bättre ta tillvara din förmåga, kompetens och engagemang.

Du kan läsa mer i "Parternas gemensamma syn" i kollektivavtalet (sidan 41). 

Du kan få behålla cirka 10 procent av din lön när du är ledig med föräldrapenning. Det kallas för föräldralön och du behöver ha varit anställd i minst ett år för att ha rätt till den. 

Du kan få föräldralön under totalt högst sex månader. Om du endast är ledig på deltid får du föräldralön utifrån hur mycket du jobbar. Föräldralönen kan betalas ut under högst två ledighetsperioder.

Du kan läsa mer i § 7 moment 8 i kollektivavtalet. 

Du kan få ledigt med lön för en kortare tid, om din arbetsgivare beviljar det. Det kallas för permission i kollektivavtalet. Vanligtvis handlar det om ledighet en del av dagen eller en hel dag, men kan även gälla flera dagar om det finns synnerliga skäl.

Kollektivavtalet begränsar inte i vilka situationer du kan få permission, men som exempel är det brukligt om en nära anhörig blir svårt sjuk, avlider eller begravs. Det är även vanligt att arbetsgivare beviljar permissionen för läkarbesök.

Om du nekas permission bör du be om en motivering och kontakta Sveriges Lärare.

Läs mer i kollektivavtalets § 10 moment 1. 

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts).  

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst. 

Dag 91 och framåt betalar inte längre arbetsgivaren ut någon kompletterande sjuklön. Du kan istället få ersättning från en kollektivavtalad försäkring hos Alecta. 

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid en månad oavsett hur länge du har varit anställd.

Undantag 1: För dig som anställdes före 1998 med minst 75 % sysselsättningsgrad vid uppsägningstidpunkten är uppsägningstiden 3 månader om arbetsgivaren enligt lag är skyldig att iaktta minst motsvarande uppsägningstid.

Undantag 2: för dig som är objektanställd och timanställd upphör anställningen när studiecirkeln/kursen/objektet genomförts.

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid:

 • en månad om du har varit anställd kortare än två år.
 • två månader om du har varit anställd mellan två år och fyra år.
 • tre månader om du har varit anställd mellan fyra år och sex år.
 • fyra månader om du har varit anställd mellan sex år och åtta år.
 • fem månader om du har varit anställd mellan åtta år och tio år.
 • sex månader om du har varit anställd minst tio år.

Tidsbegränsad anställning
Om du har en tidsbegränsad anställning såvida ni inte har avtalat om något annat, upphör anställningen en månad efter att du eller arbetsgivaren lämnat skriftlig underrättelse om det. Detta kan göras tidigast efter det att sex månader förflutit från anställningens tillträdande.

Provanställning
Både du och din arbetsgivare kan avsluta en provanställning genom att skriftligt meddela det, med minst 14 dagars varsel.

Du kan läsa mer i § 12 i kollektivavtalet.

I kollektivavtalen med Fremia ingår ett omställningsavtal som ger möjlighet till såväl rådgivning som ekonomisk ersättning vid uppsägning eller studier.

Läs mer om omställnings- och kompetensavtalet.

De flesta som omfattas av det här kollektivavtalet har ITP-planen. Hos Collectum kan du se ditt intjänande.

För dig som är född 1978 eller tidigare gäller "ITP 2 Bemanning" som kortfattat innebär att avtalet är anpassat för den som arbetar mer i vissa perioder och mindre i andra perioder. Du som är född 1979 eller senare har ITP 1 där du tjänar in tjänstepension utifrån den lön du tjänar.

För dig som är anställd inom ABF gäller istället KTP-planen hos Folksam.

Frågor & svar