Undersökningar och rapporter

En viktig del i vårt påverkansarbete mot politiker och huvudmän handlar om att undersöka våra medlemmars vardag. I våra undersökningar och rapporter vill vi föra fram hur lärare och studie- och yrkesvägledare faktiskt har det.

Läget i förskolan

Förskollärare med elever.

Hälften av alla barngrupper är för stora

Över hälften av de åldersindelade grupperna i förskolan är större än Skolverkets rekommendation. Andelen ökar och vi kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Rapport undervisningstid i gymnasieskolan

Gymnasieskola - övrigt

Undervisningstid på svältkur

I den svenska gymnasieskolan måste tiden som resurs vara likvärdig. Det måste säkerställas att varje enskild elev får den tid den har rätt till. Så är inte fallet idag visar vår rapport.

Rapport om folkhögskolan

Högskola - övrigt

Slå vakt om folkhögskolan

Folkhögskolan är under stark press med nedskärningar som får stora konsekvenser för verksamheten och lärarna. Det vittnar 600 folkhögskollärare om i vår rapport.

Rapport om digitalisering och AI

Grundskola - övrigt

Lärarledd digitalisering?

Nu när vi står på tröskeln till ett nytt AI-landskap är det viktigt att lärare och förskollärare ges tid och möjlighet att vara med anpassa utformningen så att de bidrar till en god undervisning. Den tekniska utvecklingen måste bygga på kloka investeringar i lärarkåren.

Rapport om särskilt stöd

Gymnasieskola - övrigt

Skolan går inte i repris

Svensk skola befinner sig i ett allvarligt läge. Bristen på stödinsatser är så pass stor att både elevernas kunskapsutveckling och lärarnas arbetsmiljö hotas.  

Rapport om arbetsmiljö

Grundskola - gruppbild

Orimliga förutsättningar och stora brister

När närmare 2 500 lärare och förskollärare svarar på frågor om sin arbetsmiljö blir det tydligt att mycket måste hända: Arbetsbelastningen är för hög och förutsättningarna är orimliga.

Rapport om utmattning

Lärare  arbetar vid skrivbord i ett mörk rum sen kvällstid.

Fyra av tio riskerar att bli utbrända

Över hälften av Sveriges lärare och förskollärare har en ohållbar arbetsbelastning och tre av tio är på bristningsgränsen för vad de orkar. Det är några saker som rapporten Brinna, brann, utbränd visar på.

Undersökning om arbetstid

Grundskola - övrigt

Lärares arbetstid kläms från flera håll

Var femte lärare arbetade övertid under veckan, det vill säga mer än 45 timmar. Och när tiden inte räcker till påverkar det lärares hälsa och arbetsmiljö på ett negativt sätt. Likaså riskerar det påverka elevernas möjligheter till lärande.

Aktuell statistik

Gymnasieskola - övrigt

Var tredje elev slås ut i svensk skola

Andelen elever som når gymnasieexamen skiljer sig stort över landet. I över 20 kommuner är det mer än hälften som inte når gymnasieexamen på tre år. Vi kan presentera siffror för hela landet.

Rapport

Grundskola - övrigt

Kundtänket slår mot skolan

Marknadseffekterna i dagens skolsystem har lett till ett kundtänkande som drabbar både lärare och elever negativt. Nästan sex av tio lärare upplever att huvudmannen och/eller rektorn ser eleverna och vårdnadshavarna som kunder visar Sveriges Lärares nya rapport ”Den skadliga konkurrensen”.

Undersökning om läromedel

Gymnasieskola - övrigt

Ekonomin styr, läraren önskar

Vår nya rapport ”Ekonomin styr, läraren önskar” visar att pengarna till att göra inköp inte räcker till och att det i sin tur minimerar lärarnas möjligheter till inflytande över vilka läromedel och lärverktyg de kan använda. Likaså är diskussionen om skärm eller pärm en icke-fråga för lärarna.

Aktuell statistik

Gymnasieskola - övrigt

Stora skillnader i gymnasiebehörighet

Kommun och skola spelar stor roll för vilka chanser eleverna har att klara grundskolan med godkända betyg. 85 procent av de elever som gick ut grundskolan läsåret 2022/23 uppnådde gymnasiebehörighet. Vi kan presentera siffror för landets alla kommuner.

Undersökning om lärarbristen

Högskola - gruppbild

Lärare flyr yrket

Femton procent av de som har en lärarutbildning gör annat än arbetar som lärare. Det huvudsakliga skälet till att lärare lämnar skolan är dålig arbetsmiljö med mycket stress och hög arbetsbelastning. Om arbetsmiljön förbättras kan många tänka sig återvända till skolan, visar statistik från SCB som Sveriges Lärare analyserat.

Rapport om nedskärningarna i skolan

Grundskola - porträtt

Döden för svenska skolan

Ny rapport från Sveriges Lärare visar hur illa det är ställt i svensk skola. Nedskärningar sker samtidigt som barns och ungas psykiska ohälsa försämras och allt fler unga dras in i kriminalitet. Forskning visar att förskolan och skolan är skyddsfaktorer för båda dessa problem och det är då avgörande att lärarna får de förutsättningar de behöver.

Rapport om marknadiseringen av skolan

Grundskola - övrigt

Skolan – kunskap eller kundservice?

Ny rapport från Sveriges Lärare visar hur utbrett kundtänkandet är i svensk skola. Det bidrar till att lärare utsätts för orimliga krav och otillbörlig påverkan, såväl av vårdnadshavare som av rektorer och huvudmän. Vilka konsekvenser leder det till när skolan ses som en serviceinrättning snarare än en plats för kunskapsinhämtning?

Undersökning om nedskärningar i skolan

Grundskola - övrigt

"Pengarna är slut"

Undersökningen ”Pengarna är slut” visar på hur omfattande besparingar som planeras ute i kommunerna runtom i landet. Besparingar som är förödande för skolans verksamhet.

Rapport om skillnaderna i skolan

Gymnasieskola - övrigt

Svensk skola slits isär

Ny rapport visar att grundskolan har svårt att klara sitt kompensatoriska uppdrag samtidigt som klyftan mellan elevernas förutsättningar växer. Segregationen tilltar och resultatskillnaderna växer.

Rapport om tystnadskulturen

Grundskola - porträtt

När lärare tystas

Tystnadskulturen i skolan är oroväckande stor och en ny rapport visar att problemet är störst på de vinstdrivande skolor följt av kommunala skolor.

Undersökning

Gymnasieskola - porträtt

SYV:s arbetsmiljö 2022

Senaste arbetsmiljöundersökningen (2022) visar att det finns anledning att känna fortsatt oro och frustration över studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation. Ohållbara tjänster och man tvingas ofta utföra arbetsuppgifter utan koppling till kärnuppdraget, vilket bidrar till ökad stress och orimlig arbetsbelastning.

Frågor & svar