Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

ETUCE – vår lärarfackliga röst i Europa

Sveriges Lärare är med i en samarbetsorganisation för europeiska lärarfack som heter ETUCE (European Trade Union Committee for Education).

Vad är ETUCE?

ETUCE är en europeisk federation av lärarfack i Europa. ETUCE utgör också den europeiska delen av den globala organisationen Education International,  som samlar 132 lärarorganisationer från 51 länder. I Education International finns omkring 11 miljoner lärare, skolledare och andra som arbetar inom skolans alla stadier från förskola till högre utbildning.

Varför är Sveriges Lärare med i ETUCE?

För Sveriges Lärare ger medlemskapet i ETUCE tillgång till information, erfarenhetsutbyte och påverkansmöjligheter. Vi får kunskap om vad som sker på utbildnings- och fackföreningsområdet i vår egen världsdel. ETUCE:s medlemsorganisationer kommer från EU-länder, EFTA-länder och andra länder i Europa.

Europas lärarfack delar många utmaningar. Samtidigt varierar förutsättningarna att kunna påverka utbildning och arbetsvillkor mycket mellan olika länder.

Genom ETUCE kan Sveriges Lärare vara med i kommittéer, arbetsgrupper och konsultationsprocesser kring utbildning inom EU-strukturerna. EU tar många initiativ inom utbildningsområdet, till exempel driver man forskningsprojekt och ger rekommendationer. Eftersom svenska politiker påverkas av den europeiska debatten är det viktigt att vi i lärarprofessionen gör vår röst hörd för att påverka utifrån våra erfarenheter. Det vill vi bidra till i Europa.

ETUCE:s uppdrag och arbete

Som en region inom Education International ska ETUCE genomföra Education Internationals prioriteringar på europeisk nivå:

  • Att kämpa för allas rätt till kostnadsfri, offentligfinansierad utbildning av god kvalitet i alla länder.
  • Att på internationell nivå representera och främja lärares och andra skolanställdas intressen.
  • Att stödja utvecklingen av oberoende demokratiska fackliga organisationer inom utbildningssektorn liksom solidaritet och samarbete mellan dem.
  • Att stödja utvecklingen av läraryrket och professionens status.
  • Att försvara och främja demokrati, fred, social rättvisa och mänskliga rättigheter inklusive de fackliga rättigheterna och rätten till utbildning.
  • Att påverka för jämlikhet i samhället. Education Internationals politik, handlingsprogram och påverkansarbete syftar till att öka den sociala rättvisan och utmana alla former av diskriminering.

ETUCE möts till kongress vart fjärde år. ETUCE Conference fattar beslut om politisk inriktning, budget och verksamhetsplan. Här väljs ordförande och styrelse, ETUCE Committee, som har ledamöter från alla länder i organisationen. Även ETUCE Bureau väljs, vilken fungerar som presidium/arbetsutskott.

I Bureau strävar man efter att ha representanter från olika delar av Europa liksom från länder som är EU-medlemmar och länder som inte är det.
Sverige representeras av Sveriges Lärare i ETUCE Committee. Vi har också en representant i Standing committee for Equality som fokuserar på inkludering, jämställdhet och mångfaldsfrågor.

ETUCE är den erkända arbetstagarparten i utbildningssektorn i den sociala dialogen på Europanivå där arbetsgivarsidan representeras av European Federation on Education Employers (EFEE). Den sociala dialogen stöttas och finansieras till stor del av EU. Sveriges Lärare är Sveriges representant i denna sociala dialog.

ETUCE har som europeisk organisation möjlighet att söka finansiering från EU för kapacitetsutvecklingsprojekt inom olika områden. Sveriges Lärare är engagerade i projekt om migration samt facklig förnyelse. På dessa områden finns viktiga erfarenheter att dela mellan de europeiska lärarorganisationerna.

Betydelsen av ett europeiskt nätverk

I ETUCE finns många formella sammanhang och mötesplatser. De är en väg till många informella kontakter, utbyten och utvecklingssamarbeten. Kollegor skriver till varandra för att be om råd eller tipsa om påverkansarbete som gett resultat. Vi tycker inte alltid lika i Europa men respekten och solidariteten finns där när den behövs.

ETUCE:s webbplats

 

Vårt internationella arbete

Tillsammans kan vi göra skillnad. Sveriges Lärare samarbetar med lärarorganisationer i andra länder för att stärka lärarprofessionen och de fackliga rättigheterna. Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt.

Frågor & svar