Stöd i arbetsmiljöarbetet i förskolan

Att påverka antalet barn i barngruppen är ett arbete som tar tid och kräver uthållighet. Här går vi igenom vad som är viktigt att tänka på.

Förskola - fristående

Barngrupperna i förskolan är fortsatt stora. Sveriges Lärare påverkar på lokal och nationell nivå, men givetvis måste arbetet för en bättre arbetsmiljö pågå löpande på er arbetsplats.

Börja med att prata med dina kollegor och ditt ombud eller skyddsombud om frågan. Prata även med din rektor om att ta upp frågan “barngrupper och vår arbetsmiljö” på en arbetsplatsträff (APT).

Hur stora ska barngrupperna vara?

I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan framgår det att riktmärket för barngruppens storlek är:

 • För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn.
 • För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.

Fortsätt med att dessa steg:

1. Undersök era utmaningar på arbetsplatsen.

Det är viktigt att vara specifika för att hitta rätt åtgärder. Använd gärna denna checklista som stöd:

 • Är det bullernivån som påverkar negativt?
 • Känner ni samvetsstress?
 • Har ni möjlighet att ta ut paus och återhämta er?
 • Saknas tid för planering, reflektion och utveckling?
 • Problem med ventilation?
 • Saknas rätt handledning för barn i behov av särskilt stöd?
 • Beläggning och vistelsetiden – är det den som påverkar?
 • Problem med hög frånvaro?
 • Är det något ni vill skicka vidare till era chefer eller förvaltningen

2. Riskbedöm

Medarbetarna tillsammans med skyddsombud och rektor skriver ned alla risker och bedömer hur allvarliga de är och bestämmer vilka åtgärder ni ska genomföra i en handlingsplan. Mall för en handlingsplan hittar ni här.

3. Åtgärda

Nu är det dags att genomföra det ni skrivit i er handlingsplan.

4. Kontrollera

Boka ett uppföljningsmöte på en APT för att följa upp er handlingsplan och era åtgärder. Har det funkat? Det är möjligt att ni inte kan lösa allt, men det är viktigt att få syn på vad som är problematiskt och vad ni har möjlighet att påverka.

Läget i förskolan

Förskollärare med elever.

Hälften av alla barngrupper är för stora

Över hälften av de åldersindelade grupperna i förskolan är större än Skolverkets rekommendation. Andelen ökar och vi kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar