Engagemang på arbetsplatsen

Det fackliga engagemanget sker på arbetsplatsen, med ombuden som en samlande kraft. Det är här vi diskuterar ihop oss, ställer krav och samverkar med arbetsgivaren.

Ombuden företräder, representerar och är ett stöd för dig. Ombudet är en länk mellan medlemmar och arbetsgivaren och för medlemmarnas talan vid till exempel förhandlings-, samverkans- och arbetsmiljöfrågor eller annat som rör medlemmarna på arbetsplatsen. Om det finns flera ombud på din arbetsplats bildar de tillsammans ett arbetsplatsråd. 

Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombudets uppgift är att ta till vara medlemmarnas engagemang, så att ni tillsammans kan göra skillnad på arbetsplatsen. Arbetsplatsombudet representerar medlemmarna i förhandlingar eller samverkan om det finns lokalt samverkansavtal. Det är arbetsplatsombudet som kallar till det årliga medlemsmötet.

Skyddsombud

Skyddsombudet är din och kollegornas röst i frågor om arbetsmiljö. Är ni minst fem anställda ska det finnas skyddsombud på arbetsplatsen. Finns det flera skyddsombud på arbetsplatsen ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Skyddsombud utses av medlemmar i Sveriges Lärare om det finns kollektivavtal. Saknas kollektivavtal utses skyddsombud av arbetstagarna. Skyddsombudets uppdrag

Du och dina kollegor är Sveriges Lärare

Som medlem kan du bli delaktig genom att delta och ta upp frågor som är viktiga för dig på medlemsmötena. Du får information om förbundets verksamhet. Du kan också nominera och nomineras till förtroendeuppdrag på förbundsnivå och inom den förening eller riksorganisation du tillhör.

Fackligt engagemang på arbetsplatsen

Enligt Sveriges Lärares stadgar ska alla medlemmar på en arbetsplats kallas till ett årligt medlemsmöte. Om det finns arbetsplatsombud är det hen som kallar till mötet.

Har ni inget arbetsplatsombud kan ni ta kontakt med er styrelse eller Sveriges Lärares Lärarlinje för att få hjälp med hur det ska gå till. Det årliga medlemsmötet väljer minst ett arbetsplatsombud samt skyddsombud.

Efter mötet ska protokollet skickas till er förenings eller riksorganisations styrelse som därefter registrerar de nya ombuden.

Det årliga medlemsmötet kan också besluta att välja en valberedning. Om valberedning utsetts är det dess ansvar att ta reda på om möjliga kandidater står till förfogande för omval/nyval inför det årliga medlemsmötet. 

Ett medlemsmöte kan vara ett tillfälle för information. Mötet ger möjlighet att diskutera och fånga upp viktiga frågor på arbetsplatsen. Tillsammans beslutar ni vilka frågor som ska drivas på arbetsplatsen.

Ett möte ger också ombuden möjlighet att återkoppla och informera efter möten med arbetsgivare.

Till skillnad från det årliga medlemsmötet där ombudens väljs kan andra medlemsmöten ha en friare form och en agenda som passar er.

Om det finns fler än ett ombud på en arbetsplats så bildar de tillsammans ett arbetsplatsråd. Att vara flera ombud som kan dela på ansvaret kan vara ett sätt att göra uppdraget som ombud lättare och mer inspirerande.

Vem som ansvarar för vilka områden på arbetsplatsen och hur samarbetet sker ska ombuden i arbetsplatsrådet komma överens om tillsammans.

Om medlemmar på två eller flera arbetsplatser, som har gemensam huvudman/arbetsgivare och tillhör samma förening eller riksorganisation, vill samarbeta fackligt kan de bilda en Gemensam arbetsplats. Det kan till exempel handla om mindre enheter inom samma företag eller arbetsplatser som ligger nära varandra rent geografiskt.

Ombuden företräder då samtliga medlemmar i den gemensamma arbetsplatsen. På det sättet kan fler medlemmar få stöd av arbetsplats- och skyddsombud och möjligheterna att påverka ökar.

Bilda gemensam arbetsplats - steg för steg

1. Kalla till medlemsmöte
Antingen hålls enskilda möten på respektive arbetsplats eller så håller ni ett gemensamt möte med alla medlemmar som ska ingå i den nya gemensamma arbetsplatsen. Om det finns arbetsplatsombud på någon av arbetsplatserna kan hen hjälpa till att kalla till medlemsmöten annars kan ni ta kontakt med er förening eller Sveriges Lärares Lärarlinje om ni vill ha hjälp

Tänk också på att informera och hålla dialog med arbetsgivaren kring möten och omfattningen av uppdraget.

2. Fatta beslut
På medlemsmötet slås fast att medlemmarna är överens om att bilda gemensam arbetsplats.

3. Skicka protokollet till styrelsen
Skicka ett underskrivet protokoll till föreningen/riksorganisationen. Kontakta din förening. Därefter ska styrelsen fatta det formella beslutet och rapportera in den Gemensamma arbetsplatsen till Sveriges Lärare.

Du som är ombud hittar mer information kring det årliga medlemsmötet, förslag på andra medlemsmöten och även öppna möten på arbetsplatsen i Portalen.

Där finns också Möteskvarten som är färdiga upplägg för ett möte på arbetsplatsen kring olika aktuella ämnen. Mitt uppdrag på arbetsplatsen

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Så jobbar ett ombud

Medarbetare - Kansli

En möjlighet att göra skillnad

Att vara ombud på arbetsplatsen ger dig en unik inblick i hur arbetsplatsen styrs och en möjlighet att påverka utvecklingen. Ombudsman Jens Ranta berättar. 

Ombuden berättar:

Hanna Meijer Holmqvist & Catarina Gehlin

"Då fick vi nog"

Hur mycket kan du påverka på din arbetsplats? Kanske mer än du tror.  Läs om varför Catarina Gehlin och Hanna Meijer Holmqvist i Falun blev ombud på arbetsplatsen.

Hitta ditt ombud

Om du är osäker på om det finns ombud på din arbetsplats och vem det i så fall är, kan du gå in på Mina sidor och kolla. Tänk bara på att behöver vara rätt registrerad för att få korrekt information.

Frågor & svar