Bad, simundervisning och utflykter

Bad och simundervisning är riskfyllda situationer som kräver tillräcklig bemanning, planering och rutiner. Även andra aktiviteter utanför skolan kan innebära risker. Här går vi igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har som lärare.

Genrebild

Om en elev skadas eller förolyckas under en utflykt startas en utredning om arbetsmiljöbrott, som kan leda till åtal och straffrättsliga påföljder. Generellt sett är utgångspunkten att ansvaret läggs på arbetsgivaren och vilar på den högsta chefen. På skolans område gör tillsynsansvaret att även lärare kan anses ha ett eget ansvar för elevernas omedelbara arbetsmiljö. Både du själv, din rektor och chefer högre upp i organisationen kan alltså hållas ansvariga.

I april 2023 dömde tingsrätten tre lärare och en rektor för arbetsmiljöbrott, efter att en sexåring drunknat. Domen överklagades till hovrätten, som kom till samma slutsats som tingsrätten. Hovrättsdomen är i sin tur överklagad till Högsta domstolen, som ännu inte bestämt om målet ska tas upp. Det finns ändå lärdomar att dra av denna djupt tragiska händelse.

Arbetsmiljöansvar och tillsynsansvar

Huvudmannen för en skola, fritidshemsverksamhet eller förskola har det övergripande ansvaret och måste förvissa sig om att aktiviteter som simning och bad sker på ett säkert sätt. Elever från förskoleklass och uppåt som genomgår utbildning omfattas av arbetsmiljölagens regler.

Barn i förskola eller fritidsverksamhet omfattas inte av arbetsmiljölagen, men även tillsynsansvaret ställer höga krav på att verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt. Detta gäller särskilt vid riskfyllda aktiviteter som bad.

I den hovrättsdom som nämns ovan förtydligar domstolen att det i lärarnas tillsynsansvar ingår att i varje enskild situation bedöma om en viss aktivitet går att genomföra med tillräcklig tillsyn och uppsikt och utan att eleverna utsätts för oacceptabla risker. 

Rutin och riskbedömning vid aktiviteter utanför skolan

Arbetsgivaren ska ha en skriftlig rutin för olika aktiviteter utanför skolan. Den kan med fördel innehåller en checklista för sådant som ska kollas av den aktuella dagen.

I rutinen ska det framgå att en riskbedömning måste göras inför aktiviteten. Om förutsättningarna ändras mycket kort inpå krävs en ny riskbedömning, exempelvis om en utåtagerande elevs assistent får förhinder. 

 

Rutin och riskbedömning vid bad och simundervisning

Rutinen för bad och simundervisning ska även innehålla vilken bemanning som krävs utifrån de riktlinjer som Svenska Livräddningssällskapet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram. Dessa finner du längre ner på sidan.

Tänk bland annat på detta inför aktiviteten, antalet vuxna, simkunnighet, sjukdomar eller diagnoser som kan påverka, barnens ålder? Hur är förhållandena på platsen som ska besökas, vilken ansvarsfördelning finns för tillsynen av barnen, vilka vuxna har utbildning i hjärt- och lungräddning och livräddning?

Råd till dig som är lärare

  1. Det behöver vara tydligt att en utflykt eller aktivitet utanför skolan är en del av skolans verksamhet och arbete ska självklart ersättas enligt avtal. Om det är oklart, behöver det redas ut. 
  2. Läs arbetsgivarens rutiner och riktlinjer. Om sådana inte finns eller om du upplever att de är bristfälliga – kontakta skyddsombudet.
  3. Informera alltid din chef när det ska genomföras aktiviteter utanför skolan och försäkra dig om att det görs en riskbedömning inför varje tillfälle. Chef, skyddsombud och de lärare som deltar i aktiviteten ska medverka i riskbedömningen.
  4. Om du inte anser att riskerna åtgärdats eller om nya risker uppstår nära inpå aktiviteten, ska du tydligt och gärna skriftligt berätta det för din chef. Prata med kollegorna och försök tillsammans med chefen att resonera fram en trygg lösning.
  5. Om din chef fortfarande insisterar på att aktiviteten ska genomföras trots att det inte känns tryggt, kontakta omgående skyddsombudet eller huvudskyddsombudet samt begär en skriftlig beordran.
  6. Får du inte tag i ett skyddsombud kan du, trots att du är beordrad av chefen, behöva ställa in aktiviteten. Det krävs då att du bedömer att aktiviteten medför att barnen/eleverna utsätts för oacceptabla risker. Dokumentera dina kontakter med arbetsgivaren. Kontakta Lärarlinjen 077-515 05 00 om du behöver stöd.

För dig som är skyddsombud

Stödmaterial för dig som är skyddsombud hittar du i Portalen.

Tips på mer läsning

Frågor & svar