Arbetsgivaralliansen Högskola

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Detta kollektivavtal har Sveriges Lärare tecknat med Arbetsgivaralliansen. Avtalet gäller 2022-07-01 till och med 2025-06-30, för dig som arbetar hos en arbetsgivare kopplad till avtalsområdet Högskola. 

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än om bara lagstiftningen gällt.

Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just det här avtalsområdet. Hela kollektivet hittar du längst ner på sidan.

Kollektivavtalet i korthet

Din lön ska vara sakligt grundad och spegla dina arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet. En löneöversyn ska genomföras varje år och den nya lönen gäller från den 1 januari.

Arbetsgivarens lönepolitik och lönekriterierna ska vara kända. Du ska veta hur du ska arbeta för att påverka din lön. Lönesamtalet med din chef är grundläggande för att individuell lönesättning ska fungera.

Det centrala kollektivavtalet innehåller inte några siffror för hur mycket lönerna ska öka. Hur mycket pengar som sätts av till årlig löneökning är en av de saker som diskuteras mellan arbetsgivaren och ombud på arbetsplatsen.

Löneprocessen skall följa det centrala avtalets intentioner men ni kommer överens lokalt om hur det skall genomföras hos er.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets löneavtal, bilaga 2.

Arbetstidsförläggning för dig med oreglerad arbetstid

Lärare, forskare och doktorander har oreglerad arbetstid. Om du har en annan tjänst har du oreglerad arbetstid endast om du och din chef kommit överens om det. Med oreglerad arbetstid avses att du i den mån verksamheten medger kan utföra ditt arbete med frihet i tid och rum.

Den totala årsarbetstiden för lärare är:

  • 1 700 timmar för dig med 35 semesterdagar,
  • 1 732 timmar för dig med 31 semesterdagar och
  • 1 756 timmar för dig med 28 semesterdagar.

Arbetstiden ska disponeras så att utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras och så att verksamheten kan utvecklas och förändras utifrån behov och ställda krav.

Målet bör vara att skapa balans i arbetstidens fördelning över verksamhetsåret. Bemanningsplaneringen ska grundas på en realistisk bedömning av vilken faktisk tid som krävs för att fullgöra olika arbetsuppgifter väl.

Fördelningen av arbetstiden ska vanligtvis ske i ett flerårsperspektiv på högst tre år, eftersom omfattningen av olika arbetsuppgifter kan variera över tiden.

Lokala kollektivavtal ska tecknas

Lokala kollektivavtal om arbetstid ska tecknas, med utgångspunkt i vad det centrala avtalet säger när det gäller lärares arbetstid.

Läs mer

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 6 (Lärares, forskares och doktoranders arbetstid).

Semester tjänas in januari till januari varje år och du kan ut semester som du förväntas tjäna in under året.

I avtalet kallas detta för att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår.

Utan kollektivavtal hade du inte haft rätt att ta ut betald semester förrän året efter att du har tjänat in dagarna.

Antalet semesterdagar är:

  • 28 semesterdagar till och med det år du fyller 29 år
  • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 30 år
  • 35 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 9.

Du och din chef ska ha en kontinuerlig dialog under verksamhetsåret om arbetsuppgifter, arbetsbelastning, mål och resultat. En individuell kompetensutvecklingsplan ska också upprättas.   

Du kan läsa mer i löneavtalet, bilaga 1.

I syfte att underlätta för ett längre yrkesliv kan du som fyllt 65 år ansöka om att anställningsavtalet ska omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren kan bevilja detta om verksamheten så tillåter. Arbetsgivaren ska på begäran skriftligt motivera sitt beslut.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 14 (Ansökan om lägre sysselsättningsgrad).

När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning, kan du få behålla cirka tio procent av din lön i upp till 360 dagar. I de flesta andra kollektivavtal utgår tillägget i 180 dagar.  

För att få denna så kallade föräldralön behöver du visa upp ett utbetalningsbesked från Försäkringskassan. Du har rätt till föräldralönen oavsett hur länge du varit anställd eller vilken anställningsform du har. 

Du kan läsa mer i kollektivavtalet § 11. 

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts).

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst. 

Om du har varit anställd i mindre än ett år får du sjuklön endast till och med dag 45.

Dag 91 och framåt betalar inte längre arbetsgivaren ut någon kompletterande sjuklön. Du kan istället få ersättning från en kollektivavtalad försäkring hos Alecta.

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid tre månader.

Om arbetsgivaren säger upp dig är din uppsägningstid 

  • Tre månader om du har varit anställd kortare tid än sex år
  • Fyra månader om du varit anställd mellan sex och åtta år  
  • Fem månader om du varit anställd mellan åtta och tio år
  • Sex månader om du varit anställd mer än tio år  

Om du varit anställd i mer än tio år och fyllt 55 år, har du istället tolv månaders uppsägningstid om du sägs upp på grund av arbetsbrist. 

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 13.

Din arbetsgivare kan bevilja ledighet med lön. I särskilda fall ska arbetsgivaren bevilja ledighet för en eller flera dagar, till exempel vid hastigt påkommande sjukdom hos nära anhörig eller vid nära anhörigs bortgång samt begravning, gravsättning och bouppteckning. 

Besök i hälso- och sjukvård får ske på arbetstid när verksamheten så tillåter. 

Tjänstepension är en viktig del av kollektivavtalet och din inkomst som pensionär. De flesta skolor med det här kollektivavtalet följer ITP-planen. Information om förmånerna hittar du hos Avtalat. Där kan du även få kostnadsfri och oberoende pensionsrådgivning.

I kollektivavtalen med Arbetsgivaralliansen ingår ett omställningsavtal som ger möjlighet till såväl rådgivning som ekonomisk ersättning vid uppsägning eller studier.

Läs mer om omställnings- och kompetensavtalet

Sveriges Lärare har tagit över partsställningen i de kollektivavtal som tecknats av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Frågor & svar