Så ska det systematiska arbetsmiljöarbetet fungera

Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla – ledning, personal, barn och elever. Därför ska man tillsammans ta hänsyn till arbetsmiljön i den dagliga verksamheten, med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Lagen ställer krav

Arbetsmiljölagen kräver att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser och som innefattar hela organisationen. Arbetsgivaren ska förebygga olycka och ohälsa genom att kontinuerligt följa dessa fyra steg.

Fyra steg i arbetsmiljöarbetet

Att undersöka arbetsförhållanden handlar om att samla in information och i tid identifiera risker. Det kan vara en snabb koll hur ni mår, skyddsronder med mera.

Om du upptäcker någonting i din arbetsmiljö som verkar farligt – se till att det uppmärksammas!  

Efter undersökning ska de eventuella riskerna för ohälsa och olycksfall bedömas. Allvarliga risker ska åtgärdas först – och omedelbart. De andra kan skrivas in i handlingsplan.

Riskbedömning ska alltid göras vid förändringar i verksamheten, stora som små. Något som ofta glöms bort är att göra riskbedömningar i verksamheten kontinuerligt. 

Utgångspunkten är att arbetsmiljöproblem ska åtgärdas med en gång. Går inte det ska det upprättas en handlingsplan, som chefen ansvarar för.

I handlingsplanen ska stå vilka åtgärder som ska genomföras, både akut och förebyggande, vem som ansvarar och när åtgärderna ska vara genomförda.

Efter en tid ska åtgärderna följas upp. Har de fått effekt? Är faran för ohälsa eller olycksfall borta, eller behövs det fler åtgärder? Har situationen inte blivit bättre måste den ses över igen.

Väv samman allt systematiskt arbete

Det finns också krav i skollagen att varje förskola, skola och huvudman ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet, SKA. Dra fördel av den systematiken och inse att verksamhetsutveckling måste vävas ihop med engagemanget hos medarbetarna, arbetsmiljön och förutsättningarna.

Skyddsombudet en viktig del av SAM

Skyddsombudet har rätt att

  • komma in tidigt i processen vid organisationsförändringar
  • vara informerad löpande om hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen
  • agera när arbetsmiljöproblem inte rättas till

Det finns ett helt kapitel om samverkan i Arbetsmiljölagen där också skyddsombudets viktiga roll beskrivs.

Bevisad effekt

Det yttersta arbetsmiljöansvaret har politikerna i kommunen eller styrelsen i företaget. Forskning visar att när politiker och styrelser tar arbetsmiljön på allvar mår medarbetarna bättre.

De styrande behöver information för att kunna fatta beslut om exempelvis resurser och den informationen kan chefer och medarbetare i verksamheten ge. Det ska ingå i SAM hur frågor vandrar upp och ner i organisationen.

Kurs för medlemmar

Förskola - övrigt

Så kan vi skapa en god arbetsmiljö

Vad är en god arbetsmiljö, och hur kan du bidra till det på din arbetsplats? Den här webbutbildningen tar 15 minuter och du kan gå den när det passar dig.

Råd och stöd

Grundskola - övrigt

Så bedömer ni risker

En riskbedömning handlar om att förebygga ohälsa och olycka på jobbet. Detta genom att ta reda på vilka risker som finns och hur allvarliga de är.

Få överblick

Förskola - övrigt

Skyddsrond, vad är det?

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena för att identifiera vad som behövs för att alla ska trivas och må bra. Ofta görs det genom en så kallad skyddsrond.

Guide

Om du blir utsatt för hot och våld

Om du eller en kollega blir utsatta för psykiskt eller fysiskt våld på jobbet ska du anmäla det till arbetsgivaren som gör en arbetsskadeanmälan. Det kan även finnas skäl att göra en polisanmälan.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är en viktig länk mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sveriges Lärare.

Frågor & svar