Skriftlig varning – erinran eller LAS-varning

Allvarliga fel eller försummelser i arbetet kan leda till att arbetsgivaren ger medarbetaren en skriftlig varning, antingen som disciplinär bestraffning eller för att varna om att anställningen riskeras om ingen förändring sker.

Om det blir tal om varning för din del och du är medlem, ta snarast kontakt med Sveriges Lärare.

Det finns två typer av skriftliga varningar;

Erinran eller LAS-varning

Oavsett om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen, kan arbetsgivaren ge en medarbetare en så kallad LAS-varning eller en erinran. Det görs för att tydligt meddela att en viss förändring måste ske, annars finns risk för uppsägning eller avskedande.

Det finns inget formkrav för hur en sådan varning ska se ut och arbetsgivaren behöver inte förhandla med Sveriges Lärare innan en varning delas ut.

Varningen kan användas som bevisning om arbetsgivaren sedan säger upp eller avskedar medarbetaren. För att arbetsgivaren enligt lagen om anställningsskydd ska ha grund för uppsägning eller avskedande, krävs dock att det medarbetaren gjort är tillräckligt allvarligt oavsett hur många varningar som delats ut.

Disciplinpåföljd

Det krävs stöd i kollektivavtal eller lagstiftning för att en arbetsgivare ska få ge en disciplinpåföljd. Anledningar till disciplinpåföljd skulle till exempel kunna handla om olovlig frånvaro, allvarligt slarv eller åsidosättande av säkerhetsföreskrifter.

För lärare finns disciplinpåföljd endast i kollektivavtalet för kommunalt anställda samt i lagstiftning för statligt anställda.

Anställd inom kommun, region eller hos Sobona-arbetsgivare

Den som gjort sig skyldig till allvarliga fel eller försummelser i arbetet kan få en disciplinpåföljd i form av en skriftlig varning. Innan arbetsgivaren tar beslut om det ska medarbetaren få yttra sig och Sveriges Lärares lokalförening få möjlighet till överläggning med arbetsgivaren.

Beslutet om en disciplinär åtgärd ska vara skriftligt och anledningen ska tydligt framgå. Tillrättavisningar och erinringar räknas däremot inte som disciplinpåföljder. Löneavdrag får inte användas som disciplinpåföljd i kommunal verksamhet. 

Statligt anställd

Den som gjort sig skyldig till allvarliga fel eller försummelser i arbetet (så kallad tjänsteförseelse) kan få en disciplinpåföljd, enligt lagen om offentlig anställning.

Disciplinpåföljden beslutas oftast av personalansvarsnämnden och innebär vanligtvis en varning. I sällsynta fall kan påföljden vara löneavdrag med högst 25 procent i högst 30 dagar. Det går inte att få flera disciplinpåföljder samtidigt.

Löneavdrag för den tid som medarbetare uteblivit från arbetet utan giltigt skäl räknas inte som disciplinpåföljd.

Uppsägning

Grundskola - övrigt

Olika skäl till uppsägning

Uppsägning kan ske av personliga skäl om en medarbetare misskött sig allvarligt eller på grund av arbetsbrist när arbetsgivaren beslutat att dra ned på antalet anställningar.

Frågor & svar