Fremia Skolor, förskolor, fritidshem

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Detta kollektivavtal har Sveriges Lärare tecknat med arbetsgivarorganisationen Fremia. Det gäller 2023-09-01 till och med 2025-08-31 för lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar inom förskola, skola, fritidshem och vissa uppdragsutbildningar.

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än om bara lagstiftningen gällt.

Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just det här avtalsområdet. 

Kollektivavtalet i korthet

Individuell lönesättning med årlig översyn

Din lön ska vara sakligt grundad och spegla dina arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet. En löneöversyn ska genomföras varje år. Den nya lönen gäller från den 1 september och ska meddelas senast den 31 oktober.

Arbetsgivarens lönepolitik och lönekriterierna ska vara kända. Du ska veta hur du ska arbeta för att påverka din lön. Lönesamtalet med din chef lägger grunden för att individuell lönesättning ska fungera.

Märket” vägleder

Det centrala kollektivavtalet innehåller inte några individgarantier. Hur mycket pengar som sätts av till årlig löneökning är en av de saker som diskuteras mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare på arbetsplatsen. Finns det inga lokala företrädare sätts lönen mellan dig och din chef utifrån löneavtalets principer.

Efter avslutad lönerevision respektive år ska därför summan av de fasta lönerna ha ökat med motsvarande värde som märket med beaktande av individuell och differentierad lönesättning. Arbetsgivaren kan inte avsätta mindre pengar till lönerevisionen än märket genom att hävda att företaget inte har råd.

Läs mer i den praktiska handledningen om lön.

Missnöjd?

Är du inte nöjd med motivering av din nya lön kan du begära ett förtydligande samtal med din chef. Ett sådant samtal ska begäras skriftligt senast en vecka efter första samtalet. Som medlem i Sveriges Lärare finns möjlighet att ta med dig en facklig företrädare som extra stöd.

För dig med semestertjänst är den ordinarie arbetstiden högst 40 timmar per helgfri vecka, i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.

För dig med ferieanställning i grund- eller gymnasieskola får årsarbetstiden vara högst 1 767 timmar per arbetsår. 1360 av dessa timmar får förläggas under högst 194 arbetsdagar under och i anslutning till elevernas skolår. 

Resterande tid utgör förtroendearbetstid. När arbetsåret börjar och slutar bestämmer arbetsgivaren, men det ska göras i samråd med dig som anställd.  

Arbetsgivaren kan komma överens om andra regler än de ovan, både med dig och/eller den lokala föreningen.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 4. 

Semester tjänas in januari – januari varje år och du kan ta ut semester som du förväntas tjäna in under året.

I avtalet kallas detta för att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår. Utan kollektivavtal hade du inte haft rätt att ta ut betald semester förrän året efter att du har tjänat in dagarna.

Antalet semesterdagar är:

  • 25 semesterdagar till och med det år du fyller 39 år
  • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
  • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år

För dig som är lärare med Ferietjänst som fyller 40 respektive 50 år innebär att när sommarferien infaller får du fler dagar med semesterlönetillägg som är 0,8% av månadslönen per betald semesterdag.

För arbetstagare som har ferier ska semestern anses förlagd till tid räknad från den första vardagen av sommarferien. Sommarferien ska i normalfallet inte vara kortare än 35 kalenderdagar.

Du kan läsa mer i kollektivavtalet § 9.

Jul- och sommaruppehållet räknas som ferie enligt avtalet och du får då ferielön (som är densamma som månadslönen). Om du är ledig under andra lov får du vanlig lön.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 10. 

Utgångspunkten är att allt arbete ska rymmas inom den ordinarie arbetstiden. Det gäller även förberedelse och efterarbete samt planering. Detta sker i samråd mellan dig och din arbetsgivare.

Vid planeringen bör tid avsättas för kompetensutveckling/utbildning.

För dig som har ferietjänst kan den reglerade arbetstiden fördelas mellan pedagogiskt arbete med elever, undervisning, gemensam planering, föräldramöten, utvecklingssamtal, informationsträffar och samordning av pedagogiska frågor med förskolan med mer.

Arbetsgivaren kan för enskild lärare, efter samråd med läraren, begränsa tiden för pedagogiskt arbete med eleverna, till förmån för andra arbetsuppgifter.

Inom den reglerade arbetstiden för dig med ferietjänst avsätts och samlas tid för kompetensutveckling utifrån riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. Tiden fördelas mellan berörda lärare.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 4.

Stödmaterial

Stödmaterialen nedan är framtagna av “fffsam”, som är en arbetsmiljökommitté för fristående skolor, förskolor och fritidshem. I fffsam ingår Fremia, Sveriges Lärare Svenska Kommunalarbetareförbundet, Sveriges Skolledare och Vision. Utbildningstillfällen planeras under våren 2024.

Förskola - Fem steg för bättre arbetsmiljö

Skola, fritids, förskoleklass - Fem steg för bättre arbetsmiljö 

Extra pengar

När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning, kan du få behålla cirka tio procent av din lön i upp till 180 dagar.


För att få föräldrapenningtillägget behöver du ha varit anställd i minst ett år.

Om ledigheten blir kortare än 180 dagar får du endast föräldralön för tiden som ledigheten omfattar.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 7.

Gå i tjänst under lov

Det är endast under julen och sommaren som du får ferielön. Andra lov är normalt arbetsfria dagar där du får vanlig lön.

Om du är föräldraledig eller studieledig och vill ha lön under exempelvis sportlovet, krävs att du återgår i tjänst minst sju dagar före lovet börjar. Det krävs dock inte om du ska börja arbeta direkt efter lovet.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 10.

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts).   

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst.   

Dag 91 och framåt betalar inte längre arbetsgivaren ut någon kompletterande sjuklön. Du kan istället få ersättning från en kollektivavtalad försäkring hos Folksam eller Alecta, beroende på vilken tjänstepensionsplan du omfattas av. 

Vid ledighet under ferieperioden med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning behåller du ferielönen. Infaller sjuklöneperiod enligt lag om sjuklön under de 35 första kalenderdagarna av sommarferieperioden utges även sjuklön beräknad på ferielönen. 

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid

  • en månad om du varit anställd kortare än 6 månader.
  • två månader om du varit anställd mellan 6 månader och sex år.
  • tre månader om du varit anställd mer än sex år.

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid:

  • en månad om du varit anställd kortare än 6 månader
  • två månader om du varit anställd mellan 6 månader och fyra år
  • fyra månader om du varit anställd mellan fyra år och sex år
  • sex månader om du varit anställd mer än sex år.

Om du har en tidsbegränsad anställning beror uppsägningstiden på när du och din arbetsgivare kom överens om anställningen. Det är alltså inte tillträdesdatumet som styr.

Om ni kom överens före 2023-09-01 är det, under förutsättning att ni uttryckligen kommit överens om det, en månads uppsägningstid. Annars finns ingen rättighet att avsluta anställningen i förtid.

Om ni kom överens om anställningen 2023-09-01 eller senare, har du som anställd en månads uppsägningstid. Även arbetsgivaren kan avsluta din anställning med samma uppsägningstid, dock endast under det första halvåret. Det krävs att uppsägningen görs skriftligt, oavsett vem av er som vill avsluta anställningen.

I kollektivavtalen med Fremia ingår ett omställningsavtal som ger möjlighet till såväl rådgivning som ekonomisk ersättning vid uppsägning eller studier.

Läs mer om omställnings- och kompetensavtalet.

Du har antingen KTP 2 hos Folksam eller ITP-planen hos Collectum.

Om du har ITP-planen hittar du mer information hos Avtalat. Där kan du även få kostnadsfri och oberoende pensionsrådgivning.

Under denna avtalsperiod kommer Sveriges Lärare och Fremia att utreda möjligheterna till ökad pensionsavsättning.

Du kan få ledigt med lön för en kortare tid, om din arbetsgivare beviljar det. Det kallas för permission i kollektivavtalet. Vanligtvis handlar det om ledighet en del av dagen eller en hel dag, men kan även gälla flera dagar om det finns synnerliga skäl.

Kollektivavtalet begränsar inte i vilka situationer du kan få permission, men som exempel är det brukligt om en nära anhörig blir svårt sjuk, avlider eller begravs. Det är även vanligt att arbetsgivare beviljar permissionen för läkarbesök.

Om du nekas permission bör du be om en motivering och kontakta Sveriges Lärare.

Du kan läsa mer i kollektivavtalets § 7 moment 1. 

 

Frågor & svar