Rätt förutsättningar för lärare i kulturskolan – ett stödmaterial

Kulturskolan utgör ett viktigt fundament i Skolsverige, men också i Sveriges rika kulturliv. Det ska vi vara stolta över och vi måste värna kulturskollärarna. Detta stödmaterial ska stötta i arbetet för rätt förutsättningar på kulturskolan.

I det här stödmaterialet vill vi erbjuda verktyg för att hjälpa dig analysera möjligheter och utmaningar i din anställning som lärare i kulturskolan. Här hittar du bra faktaunderlag och en checklista med sådant du bör ta ställning till innan du byter tjänst, tar på dig nya uppdrag eller i planeringen av nästa års verksamhet.

Checklistan kan du skriva ut och ta med dig till samtal med chefen. Här finns också intervjuer med lärare i kulturskolan som berättar hur de har fått sina arbetsdagar att gå ihop. Dessa intervjuer kan du reflektera kring och utmanas av i ditt eget jobb som lärare i kulturskolan.

Kapitel

Kulturskolan är unik i sitt slag. Sedan musikskolan etablerades på 1970-talet har många av oss dansat, spelat teater, musicerat, målat, eller på annat sätt utforskat de konstnärliga uttrycksformerna inom verksamheten.

I dag utgör Kulturskolan ett viktigt fundament i Sveriges rika kulturliv. Det ska vi vara stolta över. Verksamheten har en central roll i såväl utbildningsväsendet som kulturväsendet.

Kulturskolan fyller en viktig funktion för likvärdighet och integration och fungerar som konstnärlig grundutbildning för många kreativa yrken på ett sätt som de flesta andra länder saknar.

Dessutom kompletterar och fördjupar kulturskolan de estetiska ämnena i grund- och gymnasieskolan. Vi vet att kulturskolan är uppskattad av både de barn som deltar i verksamheten och av deras föräldrar.

En välutvecklad kulturskola kan till och med vara en anledning till att familjer väljer att bosätta sig i en specifik kommun. Det är en plats där man lär sig nya saker och utvecklas inom sina egna intresseområden.

Vi vet också att de lärare som arbetar inom kulturskolan över lag trivs bra på jobbet och är stolta över sitt arbete. Den stoltheten ska vi värna.

För att göra det, måste vi hela tiden se hur vi kan utveckla kulturskolan, så att den fortsätter att hålla en hög kvalitet och att vara en viktig verksamhet för många barn i vårt land.

Vi måste se hur vi kan göra kulturskolan ännu mer attraktiv som arbetsplats. Genom att inkludera kulturskollärarna i de satsningar som gjorts i andra delar av skolväsendet skulle yrket uppvärderas. Satsningar som exempelvis höjda löner och fler karriärvägar.

Ett uppvärderat yrke är också ett mer attraktivt yrke. Om dessutom möjligheterna till heltidstjänst och smartare schemaläggning förbättrades, då skulle attraktiviteten öka ytterligare. På så sätt skulle vi få fler att se musik- och kulturskolan som en tänkbar arbetsgivare.

När verksamheten planeras och organiseras finns ramar och krav i lag och avtal som ska respekteras: Arbetstidslagen (ATL) och kollektivavtalen sätter ramarna för arbetstiden. Arbetsmiljölagen (AML) och förordningarna om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön (OSA) ställer krav på arbetets förutsättningar och organisation.

Här nedan är sådant som rör lag och avtal som du behöver förhålla dig till.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

OSA är en av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4). Föreskrifter är bindande regler som måste följas av alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet (OSA 9 §). Arbetsgivaren ska se till att de anställda känner till förutsättningarna för sitt arbete och vilka befogenheter de har (OSA 10 §).

Samverkan med övriga skolformer

Den kommunala kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en integrerad del av utbildningsväsendet. Samverkan mellan övriga skolformer och kulturskola är etablerad i de allra flesta kommuner och skapar förutsättningar för att ge barn och unga tillgång till kulturutövande.

I det viktiga arbetet att samarbeta med andra skolformer är det mycket viktigt att du vet vilka anställningsformer som finns. Ska du exempelvis arbeta med ansvar för undervisning krävs legitimation för att få utföra alla arbetsmoment som betygssättning och ansvar för undervisningen.

Att vara anställd i kulturskolan och tjänstgöra i den skolformen kan vara ett sätt för arbetsgivaren att få kompetenta lärare till dessa ämnen men man måste vara uppmärksam på att villkoren kan vara olika i de olika skolformerna.

Lönen i grund- och gymnasieskolor ligger högre än inom kulturskola så det får inte bli att arbetsgivaren utnyttjar att du som kulturskollärare har en lägre lön, sk. lönedumpning.

Läs mer om samverkan med övriga skolformer i Kulturrådets rapport här: Ny rapport: utveckla samverkan mellan kulturskola och skola (kulturradet.se)

Semester- och ferieanställning

I det kommunala kollektivavtalet är ferietjänst obligatoriskt om man undervisar på läsårsbasis. Det är dock fullt möjligt att förlägga viss verksamhet till helger och lovdagar även om man har ferietjänst. Men det är så länge det inte överstiger 194 dagar samt ligger i anslutning till elevernas skolår (bilaga M punkt 1).

För att en kommunal arbetsgivare ska kunna anställa på semestertjänst i kulturskolan krävs det att undervisningen inte följer terminerna utan även äger rum på loven. Alternativt att ett lokalt kollektivavtal skrivs mellan Sveriges Lärare och arbetsgivaren.

Arbetsskyldighet – vilka arbetsuppgifter ingår?

Arbetsskyldigheten definierar vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt anställningsavtal och kollektivavtal. Om du är anställd som lärare och är osäker på vilka uppgifter du är skyldig att utföra - kontakta oss. Detta gäller även om du beordras att utföra uppgifter som ligger utanför ditt kollektivavtalsområde.

Arbetstidsschema

Om du är ferieanställd ska hela den reglerade årsarbetstiden samt arbetsdagarna vara fastställda i god tid innan verksamhetsårets start.

Ditt individuella arbetstidsschema, oavsett om du arbetar med ferie- eller semestertjänst, ska vara godkänt av din chef. Det ska tydligt visa vilka dagar du arbetar, när arbetstiden börjar och slutar för dagen samt när du har rast.

Det är viktigt att detta schema finns för att kunna konstatera och beräkna övertid. Det är också en förutsättning för att kunna fastställa om olycka eller arbetsskada inträffat på arbetstid.

Kulturskolans undervisning omfattar också en del utåtriktad verksamhet (konserter, föreställningar, mm) som inte alltid är lätt att planera vid årsarbetstidsutlägget. Vid flytt av reglerad arbetstid är det viktigt att kollektivavtalets regler följs.

Resor

Många lärare i kulturskolan reser mellan olika arbetsplatser. Det ska då finnas en huvudarbetsplats, och resor mellan arbetsplatserna skall alltid göras på reglerad arbetstid. Tänk på att schemalägga extra restid t.ex. under rusningstider eller under vinterhalvåret då du kan behöva hantera vinterväglag eller skrapning av bilen.

Utrustning

Utrustning så som tjänsteinstrument, musiktjänster, arbetskläder och rekvisita ska alltid tillhandahållas av arbetsgivaren eftersom det inte finns några försäkringar som täcker användning av egen utrustning i arbetet.

Det är innan du bestämmer dig för att ta en anställning alternativt anta ett nytt erbjudande på befintlig arbetsplats som du har störst möjlighet att påverka din arbetssituation.

Det är viktigt att du tänker igenom ett antal frågor och ställer krav på rimliga förutsättningar.

Här kommer en lista med frågor som kan hjälpa dig på traven:

 • Vilka arbetsuppgifter får du?
 • Vad kommer du att vara ansvarig för? Verksamheter, undervisningsämnen, antal elever, etcetera.
 • Hur mycket tid avsätts till för- och efterarbete till undervisningen i verksamheten?
 • Hur är din årsarbetstid förlagd? Helgarbete? Läger? Resor?
 • Hur planeras och organiseras verksamheten för att du ska ha möjlighet att hinna med alla dina arbetsuppgifter inom arbetstiden?
 • Finns det utrymme för rast, paus, och att hinna vara på plats i tid, förberedd utan stress?
 • Är lokalerna ändamålsenliga? Påverkar deras placering och funktionalitet dina förutsättningar att hinna genomföra och hantera uppdrag och ansvar som åligger dig? Krävs mer omställningstid av logistiska orsaker?
 • Finns det tydliga riktlinjer/ramar/avtal när det gäller arbetsinnehåll?
 • Finns det tydliga riktlinjer/ramar/avtal när det gäller undervisningstiden? Hur ser det i sådana fall ut? Skiljer det sig mellan undervisning enskilt, i par, i mindre grupp, i större grupp etcetera? Skiljer det sig mellan olika verksamheter (t.ex. instrumental undervisning, musikal, teater m.fl.)? Annat?
 • Är verksamheten uppdelad mellan regelbunden undervisning som t.ex. följer grundskolans läsår och verksamhet som sker under loven? Hur ser den uppdelningen ut i sådana fall?
 • Hur organiseras löpande och specialdestinerad fortbildning, inom ramen för ditt uppdrag/din arbetstid?
 • Hur underlättas arbetet så att du får möjlighet att delta i nödvändiga möten och kollegialt samarbete?
 • Vilken lönenivå är aktuell för uppdraget och hur står den sig gentemot arbetsmarknaden?
 • Vilken är din huvudarbetsplats?
 • Hur ska du resa mellan arbetsplatser? Egen bil? Kollektivt? Kommunbil?
 • Har du någon egen arbetsplats där du kan sitta och planera din undervisning?
 • Tillhandahåller arbetsgivaren den utrustning du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag?

När du har fått svar på de här och andra frågor du har, har du ett underlag för att ta ställning till vad som är viktigt för dig i det professionella läraruppdraget, för din hälsa och för din ekonomi.

Har du funderingar? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi finns alltid tillgängliga för att diskutera med dig!

I kollektivavtal driver Sveriges Lärare bland annat:

 • Att lönerna för lärare ska uppvärderas
 • Att erfarenhet och kontinuitet ska löna sig
 • Att lönestrukturen ska vara begriplig
 • Att lärare måste kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och att administrationen måste minska
 • Att det behöver tas ett samlat grepp om kompetensutvecklingens kvalitet och relevans, för ett långt, utvecklande och hållbart lärarliv
 • Att det ska finnas en konkret plan för både lång- och kortsiktig kompetensutveckling på individnivå

När reglerna för karensavdrag förändrades 2019 såg Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund till att det kommunala kollektivavtalet anpassades till just kulturskollärare, som ofta har deltidsanställningar hos flera arbetsgivare. Istället för att en hel dags lön dras hos varje arbetsgivare, drar varje arbetsgivare endast 20 % av din veckolön.

Avslutningsvis uppmanar vi dig att summera för dig själv: Är förutsättningarna goda och inspirerande eller finns det områden att diskutera med arbetsgivaren för att hitta en mer optimal situation?

Jämför med andra alternativ, andra möjliga anställningar och gör en avvägning av om du vill ha detta jobb.

Det här är komplext och svårt och väcker säkert fler frågor och funderingar hos dig. Gå gärna samman med dina kollegor och prata om hur ni vill ha det på jobbet. Passa då på att bjuda med kollegor som ännu inte är medlemmar i Sveriges Lärare i samtalet.

Och återigen, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi finns alltid tillgängliga för att diskutera med dig!

Frågor & svar