Valberedningen

Ledamöterna i valberedningen har ett väldigt stort ansvar i Sveriges Lärares demokratiska process. De har till uppdrag att föreslå ledamöter till styrelser och övriga förtroendeuppdrag inom förbundet.

Valberedningens uppdrag

Valberedningens ska i sitt förslag till styrelse och övriga förtroendeuppdrag se till helheten i Sveriges Lärare och förslagen till kandidater bör i möjligaste mån spegla förbundets sammansättning.

I sitt arbete utgår valberedningen från kandidaternas personliga egenskaper, kompetens samt förmåga att företräda Sveriges Lärare och alla medlemmar inom förbundet. I sitt arbete tar de även hänsyn till följande aspekter av representativitet:

 • Yrkesgrupp
 • Geografi
 • Ålder
 • Kön/könsidentitet
 • Mångfald
 • Stora och små föreningar
 • Huvudman

Valberedningen har även till uppgift att inför kongressen föreslå arvodesnivåer och ersättningar för alla kongressbeslutade uppdrag.

Så här jobbar valberedningen

I valberedningens uppdrag ligger även att ha goda kunskaper om vad Sveriges Lärare står för och se vad som behövs för att tillgodose detta. Det är stadgarna som reglerar valberedningens uppdrag.

Valberedningen arbetar utifrån dessa punkter oavsett nivå i förbundet:

 • arbetar helt fristående och har inga bundna mandat,
 • företräder hela förbundet och alla medlemmar,
 • arbetar under sekretess,
 • utarbetar/har etiska riktlinjer för sitt arbete,
 • har sammankallande som även är talesperson.

Det är Sveriges Lärares kongress som utser ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens direktiv

Här kan du läsa hela Valberedningens direktiv.

Kontakta oss

Sammankallande

Info för förtroendevalda

För dig som är förtroendevald finns mer information om valberedningen i Portalen, Förtroendevalda i valberedningen

 

Frågor & svar