Svenska kyrkan

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Detta kollektivavtal har Sveriges Lärare tecknat med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det gäller 2023-04-01 till och med 2025-04-30 för kyrkomusiker, lärare och församlingspedagoger.

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än om bara lagstiftningen gällt.

Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just det här avtalsområdet. Hela kollektivet hittar du längst ner på sidan.

Kyrkomusiker

Kyrkomusiker är både anslutna till Sveriges Lärare och till Kyrkomusikernas Riksförbund.

Kollektivavtalet i korthet

Löneavtalet innehåller grundläggande principer för lönesättningen. Lönen ska vara individuell och differentierad vilket kort sagt innebär att den ska spegla dina arbetsuppgifter, din erfarenhet och din utbildningsnivå.

Löneavtalet ger rätt till två årliga löneöversyner:

-per den 1 april 2023 ska lönerna på kollektiv nivå öka minst 4,4 %.

-per den 1 maj 2024 ska lönerna på kollektiv nivå öka minst 3,3 %.

Det finns ingen individuell garanti.

Lärare och församlingspedagoger

Heltid innebär i genomsnitt högst 40 timmar per vecka, för den som vanligtvis endast arbetar vardagar. Om ditt schema innebär att du regelbundet även arbetar söndagar och helgdagar, gäller istället 38, 25 timmar per vecka.

I avtalsförhandlingarna 2023 diskuterades särskilt arbetstid och förutsättningar för skolverksamheter inom Svenska kyrkan. Det finns en skarp skrivning i förhandlingsprotokollet om att skolverksamheter i sin grundplaneringen ska avsätta tid för lärares/förskollärares/fritidspedagogers kontinuerliga planering och uppföljning av den pedagogiska verksamheten.

En central arbetsgrupp bestående av Sveriges Lärare och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer under avtalsperioden att se över villkoren för lärare i grundskolan, exempelvis avseende ferietjänst.

Kyrkomusiker

Du som arbetar på instruktion har en årsarbetstid om 1989 timmar.
Om du istället har 100 % schema är din veckoarbetstid 38,25 timmar.

Stöd för planering 
Läs gärna om den metod för planering av just kyrkomusikers arbetstid, som fack och arbetsgivare tagit fram tillsammans: "Arbetsårsplanering – flexibel planering av arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker".

Du tjänar in semester 1 januari – 31 december och du kan ta ut den semester som du förväntas tjäna in under samma år. I avtalet kallas detta för att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår. Utan kollektivavtal hade du inte haft rätt att ta ut betald semester förrän året efter att du har tjänat in dagarna.

Du kan ansöka om semester under hela året.

Antalet semesterdagar är:

  • 27 semesterdagar till och med det år du fyller 39 år
  • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
  • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år.

Du får spara högst 30 semesterdagar. Tidigare gällde 40. Om du idag har fler än 30 kan de som överstiger 30 tas ut i ledighet till och med 2028. 2029 betalas värdet av de överstigande dagarna annars ut på lönen.

Önskemål om semester ska lämnas före den 15 mars om lokala parter inte kommit överens om annat. Semestern ska planeras så att det finns förutsättningar för återhämtning. Det innebär exempelvis att du inte ska bli tvungen att ta sista dagarna av semestern för att förbereda arbetet därefter.

När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning, kan du få behålla cirka tio procent av din lön som föräldrapenningtillägg i upp till 180 dagar. De 180 dagarna kan tas ut tills barnet är 36 månader gammalt.

Det finns inga krav på att du varit anställd en viss tid för att få tillägget.

Föräldraledighet ska enligt föräldraledighetslagen anmälas minst två månader i förväg. Om du vill vara föräldraledig under sommarperioden får du gärna meddela din arbetsgivare i samband med att du ansöker om semester, för att underlätta verksamhetens planering.

Enskild angelägenhet

Vid nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning, bouppteckning eller urnsättning, kan du få ledigt med lön för enstaka dagar. Dock högst 10 sådana dagar per år.

Med nära anhörig menas exempelvis make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, mor- och farföräldrar.

Hälso- och sjukvård

Du får ledigt med lön vid dessa tillfällen, om det inte går att boka in tid utanför arbetstid:

  • Förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
  • Efterbehandling efter remiss från läkare.
  • Akut förstagångsbesök hos tandläkare.
  • Besök på mödravårdscentral, högst två tillfällen per graviditet (gäller båda föräldrarna)

Blodgivning

Du får lämna blod på arbetstid.

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och om du fortfarande är sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts).

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst.

Dag 91 och framåt betalar arbetsgivaren bara ut sjukpenningtillägg för den del av din lön som ligger över 10 prisbasbelopp. 10 procent av lönen upp till den gränsen får du istället från en försäkring hos AFA.

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid

  • en månad om du varit anställd kortare än ett år
  • tre månader om du varit anställd ett år eller längre.

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid sex månader. Om du fyllt 55 år och varit anställd längre än tio år kan uppsägningstiden vara ett år.

Om du har en tidsbegränsad anställning i mer än tre månader har du en månads uppsägningstid, om ni inte kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal.

Du har rätt att kvarstå i tjänst till och med 69 års ålder. Arbetsgivaren kan en månad före din 69-årsdag meddela dig att din anställning upphör, vilket den då gör den sista i månader efter födelsemånaden.

De allra flesta anställda inom Svenska kyrkan omfattas av pensionsavtalet TPA 18. Du som är född 1958 eller tidigare omfattas istället av KAP-KL Svenska kyrkan.

Tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans Pension, där du kan se ditt intjänande och läsa mer.

I kollektivavtalet ingår ett omställningsavtal som ger möjlighet till såväl rådgivning som ekonomisk ersättning vid uppsägning eller studier.

Läs mer om omställnings- och kompetensavtalet.

Frågor & svar