Fremia Enskilda högskolor

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Detta kollektivavtal har Sveriges Lärare tecknat med arbetsgivarorganisationen Fremia. Det gäller 2023-06-01 till och med 2025-05-31 för lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar på Sophiahemmet Högskola.

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än om bara lagstiftningen gällt. Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just det här avtalsområdet. Hela kollektivet hittar du längst ner på sidan.

Kollektivavtalet i korthet

Din lön ska vara sakligt grundad och spegla dina arbetsuppgifters ansvar och svårighetsgrad, ditt arbetsresultat och bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Även marknadskrafterna kan påverka lönen.

En löneöversyn ska genomföras varje år och den nya lönen gäller från 1 juni om ni inte har ett lokalt kollektivavtal om ett annat datum på er arbetsplats. Det centrala kollektivavtalet innebär att lönerna på kollektiv nivå ska öka enligt det så kallade märket.

Du och din chef ska ha en dialog om din arbetsinsats och ditt bidrag till verksamheten det gångna året. Det är viktigt att du vet hur du ska arbeta för att påverka din lön.

Du kan läsa mer i bilaga 3 i kollektivavtalet.

Arbetstidens förläggning fastställs av arbetsgivaren efter samråd med dig som arbetstagare.

Lärare, forskare och doktorander har förtroendearbetstid. Det innebär att du ges förtroende att själv kunna bestämma var och när arbetet utförs, i den mån verksamheten medger det.

Du som är lärare har en total årsarbetstid om:

 • 1 700 timmar för dig med 35 semesterdagar
 • 1 732 timmar för dig med 31 semesterdagar
 • 1 756 timmar för dig med 28 semesterdagar.

För att utbildningen och forskningen ska ha hög kvalitet är det viktigt att det finns balans i hur timmarna fördelas över verksamhetsåret.

Du som är professor ska ägna den största delen av din arbetstid åt forskning, men kan även bedriva undervisning och/eller handledning på grund- och forskarutbildningen.

Du som är lektor ska ägna dig åt såväl forskning som utbildning under din arbetstid. Den del av arbetstiden som används för utbildning uppgår normalt från 10 till högst 70 procent av årsarbetstiden. Utrymmet för forskning och/eller ämnesutveckling uppgår normalt till minst 20 procent av arbetstiden.

Du som är adjunkt ska huvudsakligen ägna dig åt utbildning. Utbildningsvolymen uppgår normalt till högst 80 procent av arbetstiden för planeringsperioden. Utrymmet för forskarutbildning eller kompetensutveckling utgör minst 10 procent av arbetstiden.

Du som är doktorand har huvudfokus på din egen forskarutbildning. Annat arbete ska förläggas så jämt som möjligt över utbildningstiden och får vara maximalt 20 procent.

Du kan läsa mer i § 4 i kollektivavtalet. 

Semester tjänas in januari – januari varje år och du kan ut semester som du förväntas tjäna in under året. Utan kollektivavtal hade du inte haft rätt att ta ut betald semester förrän året efter att du har tjänat in dagarna.

Antalet semesterdagar är:

 • 28 semesterdagar till och med det år du fyller 29 år
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 30 år
 • 35 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år.

All semester förläggs sammanhängande under sommaren med början måndagen efter midsommardagen, om inte du och din arbetsgivare skriftligen har kommit överens om något annat.

Du kan läsa mer i § 12 i kollektivavtalet. 

Utgångspunkten för lärarnas arbetsuppgifter är högskolans uppdrag att i samverkan med det omgivande samhället bedriva kvalitativ forskning och utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Bemanningsplaneringen ska grundas på en realistisk bedömning av vilken faktisk tid som krävs för att fullgöra olika arbetsuppgifter väl. Vid uppföljning och utvärdering av verksamheten ska arbetsfördelningen särskilt uppmärksammas för att förbättra bemanningsplaneringen.

Inför varje verksamhetsår ska du och din chef göra en tjänstgöringsplan. Den ska vara klar senast en månad före verksamheten börjar och ni ska följa upp den under året. I planer ska stå när och hur mycket du ska arbeta med utbildning, forskning, utvecklingsarbete, examination, administrativt arbete, egen kompetensutveckling samt tid för att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Arbetsmiljöproblem som inte kan lösas lokalt på arbetsplatsen kan tas upp till samverkan mellan centrala parter (det vill säga Sveriges Lärare och Fremia).

Du kan läsa mer i § 4 i kollektivavtalet. 

När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning, kan du få behålla cirka tio procent av din lön i högst

 • 3 månader om du har varit anställd i två men inte tre år
 • 6 månader om du har varit anställd i tre år eller mer

Det krävs att du varit anställd i minst två år för att få tillägget. 

Du kan läsa mer i § 10 i kollektivavtalet. 

Du kan få ledigt med lön för en kortare tid, om din arbetsgivare beviljar det. Det kallas för permission i kollektivavtalet. Vanligtvis handlar det om ledighet en del av dagen eller en hel dag, men kan även gälla flera dagar om det finns synnerliga skäl.

Kollektivavtalet begränsar inte i vilka situationer du kan få permission, men som exempel är det brukligt om en nära anhörig blir svårt sjuk, avlider eller begravs. Det är även vanligt att arbetsgivare beviljar permissionen för läkarbesök.

Om du nekas permission bör du be om en motivering och kontakta Sveriges Lärare.

Läs mer i kollektivavtalets § 8. 

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts).

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst.

Dag 91 och framåt betalar inte längre arbetsgivaren ut någon kompletterande sjuklön. Du kan istället få ersättning från en kollektivavtalad försäkring hos Alecta.

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid

 • en månad om du varit anställd kortare än ett år
 • tre månader om du varit anställd längre än ett år.

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid

 • en månad om du varit anställd upp till ett år
 • tre månader om du varit anställd mellan ett och sex år
 • fyra månader om du varit anställd mellan sex och åtta år
 • fem månader om du varit anställd mellan åtta och tio år
 • sex månader om du varit anställd mer än tio år.

Om du fyllt 55 år (upp till 65 år) och varit anställd längre än tio år kan uppsägningstiden vara tolv månader.

Om du har en tidsbegränsad anställning, har du en månadsuppsägningstid om ni inte har kommit överens om längre tid.

Du kan läsa mer i § 13 i kollektivavtalet. 

I kollektivavtalen med Fremia ingår ett omställningsavtal som ger möjlighet till såväl rådgivning som ekonomisk ersättning vid uppsägning eller studier.

Läs mer om omställnings- och kompetensavtalet.

Tjänstepension är en viktig del av kollektivavtalet och din inkomst som pensionär. De flesta skolor med det här kollektivavtalet följer ITP-planen. Information om förmånerna hittar du hos Avtalat. Där kan du även få kostnadsfri och oberoende pensionsrådgivning.

 

Frågor & svar