Årsmöte i föreningen

Under våren kommer du bli kallad till årsmöte i din förening i Sveriges Lärare. Som medlem har du möjlighet att bland annat nominera kandidater till de val som ska göras i din förening.

Under perioden 15 februari till 31 mars ska alla föreningarna i Sveriges Lärare ha sina årsmöten. Du kommer bli kallad till årsmöte där ni tillsammans väljer föreningens styrelse, förhandlingsombud, föreningens huvudskyddsombud, valkretsombud, revisorer och valberedning med mera. Vilket datum årsmötet kommer att äga rum, ska meddelas dig minst 30 dagar innan.  

Nominera inför årsmötet

Som medlem har du möjlighet att lämna nomineringar till de val som ska förrättas på årsmötet. Föreningen har en valberedning på föreningsnivå som består av de som valdes till valberedningsuppdrag på förra årets årsmöte. Nomineringar inför årsmötets val ska vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor innan föreningens årsmöte. Under själva årsmötet går det också bra att nominera personer, men det är en fördel att ge valberedningen en möjlighet att bereda valen och därför nominera i god tid.  

Uppdragen i föreningen

Ordförande leder styrelsens arbete utifrån årsmötets och kongressens beslut och ansvarar för att styrelsen fullföljer sitt uppdrag enligt stadgarna. Ordförande är alltid tillika förhandlingsombud.

Styrelsen ska verkställa årsmötet beslut och följa av Sveriges Lärares kongress och förbundsstyrelsens fattade beslut. Styrelsen ansvarar och organiserar arbetet i föreningen. Valberedningen lägger förslag på hur många ledamöter som ska finnas i styrelsen.

Förhandlingsombud är ombud med rätt att förhandla. Det kan handla om att förhandla på huvudmanna-/förvaltningsnivå, på arbetsplatsen om det saknas arbetsplatsombud, för en verksamhetsform, i en viss förhandlingsfråga och så vidare. Det är medlemmarna som väljer sina förhandlingsombud på årsmötet.

Föreningens ordförande är alltid även förhandlingsombud men årsmötet kan välja ytterligare förhandlingsombud. Om det behövs kan styrelsen senare under året utse förhandlingsombud som komplement till årsmötets beslut – då blir det någon som redan har ett annat förtroendeuppdrag.

Årsmötet väljer ett eller flera huvudskyddsombud, men kompletterande val kan också ske under året av styrelsen bland de som redan har ett annat förtroendeuppdrag. Huvudskyddsombud kan men måste inte vara någon i styrelsen.

Huvudskyddsombud utses också av och bland skyddsombuden på en arbetsplats. Men huvudskyddsombud som väljs på årsmötet har ett större skyddsområde än de huvudskyddsombud som väljs på arbetsplatsnivå.

 

Valkretsombud utses vid årsmötet. Hur många valkretsombud som utses beror på hur stor föreningen men det ska alltid vara fler än fem.

Valkretsombud har till uppgift att rösta vid valkretsmöte när sådant kallas in. Normalt sker det bara året innan kongress, det vill säga 2023. Valkretsmötena kommer företrädesvis att vara digitala och pågå under ett par veckors tid då det är möjligt att rösta. 

Vid valkretsmötena väljer man vilka som ska vara valkretsens kongressombud och suppleanter, förbundsrådsombud och suppleanter, avtalsdelegationsledamöter och valberedning för valkretsen.

Valberedningen ska bereda alla val som sker på årsmötet (utom val av valberedning). Valberedningen ska  använda sig av förbundsstyrelsens underlag om medlemssammansättning för att förslag ska vara representativt och proportionerligt.

Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet genom att ta del av protokoll, räkenskaper, förvaltning och övriga handlingar som berör verksamheten. Revisorerna ska avge en årlig berättelse över sin granskning samt till årsmötet lägga förslag om att till. Eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

Övriga förtroendeuppdrag kan utses utifrån behov och beslut. Det är årsmötet som avgör vilka övriga förtroendeuppdrag som ska finnas i föreningen. 

Föreningen har en valberedning på föreningsnivå som består av de som valdes till valberedningsuppdrag på förra årets årsmöte. 
 
Information om hur du nominerar får du av din förening. En del föreningar lägger upp information om detta och handlingar till årsmötet på föreningssidan, andra hittar andra vägar att kommunicera. Men på föreningssidan hittar du åtminstone alltid kontaktuppgifter till föreningens styrelse och föreningsmejladressen som du kan använda om du undrar över något.  

  • Använder din förening nomineringsverktyg loggar du in med ditt BankID på sidan Nominera din kandidat.

  • Har din förening istället valt att ta in nomineringar via föreningsmejl skickar du din nominering via mejl. Ange vem du nominerar och till vad. Skicka ditt mejl för kännedom till den du nominerar och be vederbörande bekräfta med ”svara alla” om hen står till förfogande för nominering eller ej. Mejladressen till din riksförening hittar du på Mina sidor.

Beslut som fattas på årsmötet

På årsmötet kommer det även fattas beslut om vilka skolformsföreningar och eventuella andra föreningar som ska finnas inom din förening. Tre skolformsföreningar utgör grundstrukturen för lokalförening och regionalförening. Det är de närvarande medlemmarna på årsmötet inom respektive skolform som beslutar om just den skolformsföreningen ska finnas eller vara vilande under det kommande året.

De tre möjliga skolformsföreningar är:

  • Sveriges Lärare i förskolan
  • Sveriges Lärare i grundskolan
  • Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Även ni som tillhör en riksorganisation eller riksförening har möjlighet att på årsmötet fatta beslut om ni vill ha skolformsförening eller någon ”annan förening”. För att frågan ska komma upp på dagordningen krävs att någon skickat in ett medlemsförslag om det.

Medlemsförslag, senast den 1 februari

Som medlem kan du komma med förslag till föreningens styrelse om att inrätta "andra föreningar". Det innebär att du föreslår att det bildas en förening i likhet med en skolformsförening men som har andra organisatoriska skärningar än de tre skolformsföreningarna. Sådant medlemsförslag ska inkommit senast den 1 februari och sättas upp på dagordningen för årsmötet. 

För medlemmar inom privat och statlig sektor (riksorganisation och riksföreningar) gäller att även inrättande av skolformsförening ska anmälas som ett medlemsförslag för att tas upp på dagordningen. Det är enbart för föreningar inom kommunal sektor som frågan om skolformsföreningar alltid ska finnas på dagordningen.

Kontakta din förening

Vill du ha mer information om hur du skulle kunna lägga ett medlemsförslag kan du styrelsen i din förening. Du hittar mejladressen till din förening under Mina sidor.

Här hittar du alla föreningssidor.

Frågor & svar