Kongressen och nationella organ

Inom Sveriges Lärare finns flera nationella organ, där kongressen är högst beslutande. Ledamöterna väljs av medlemmarna.

Nationella organ i Sveriges Lärare

Kongressen är högsta beslutande organ för Sveriges Lärare och äger rum vart fjärde år. Här fattas de strategiska besluten och vilken politik och viktiga framtidsfrågor förbundet ska driva för medlemmarna samt förrättas val av förbundsstyrelse.

Kongressen består av 201 ombud, varav 187 kongressombud väljs i de 15 valkretsarna, tre ombud från de nationella råden för kulturskola, fritidshem och studie- och yrkesvägledare samt elva ombud från Sveriges Lärarstudenter. För kongressombuden väljs det lika många suppleanter.

Sveriges Lärares nästa ordinarie kongress äger rum våren 2024.

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. De här även i uppdrag att:

  • vid behov förrätta fyllnadsval till kongressvalda organ,
  • besluta i ärenden som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet,
  • årligen ta del av revisions- och verksamhetsutskottets rapport.

Förbundsrådet består av 101 ombud, varav sex ombud är valda av Sveriges Lärarstudenter. Ombuden väljs i valkretsarna på valkretsmötet. För förbundsrådsombuden väljs det lika många suppleanter.

Sveriges Lärare har tre avtalsdelegationer och ledamöterna till platserna väljs av medlemmarna på valkretsmöten.

  • Kommunalt avtalsområde, 99 platser
  • Privat avtalsområde, 49 platser
  • Statligt avtalsområde, 19 platser

Avtalsdelegationerna har till uppgift att följa utvecklingen inom förhandlingsvärlden, analysera och utvärdera olika kollektivavtal samt fatta beslut om att rekommendera förbundsstyrelsen att anta yrkande och avtal. Avtalsdelegationens sammanträden leds av förbundsordförande eller någon av de vice ordförandena, som inom sig fördelar uppdragen. Avtalsdelegation kan kallas in med kort varsel och möten hålls företrädesvis digitalt. 

Inom Sveriges Lärare finns det tre nationella skolformsföreningar:

De är rådgivande till förbundsstyrelsen och ska se till att de tar fram förslag på politikutveckling för medlemmarna. De ska även internt och externt väcka och driva skolformsspecifika frågor som är viktiga för medlemmarna. 

Varje skolformsförening har ett representantskap som består av alla kongressombud, oavsett sektor, som har sin primära arbetsplats inom någon av skolformsföreningarna. 

För att stärka yrkesidentiteten inom förbundet finns det tre nationella råd:

De har till uppgift att vara rådgivande till förbundsstyrelsen och arbetar aktivt med frågor som rör medlemsgruppens fackliga och professionella intressen. 

Inom Sveriges Lärare kan förbundsstyrelsen inrätta ämnesföreningar och intresseföreningar. Det finns i dagsläget en intresseförening

De har till uppgift att vara rådgivande till förbundsstyrelsen i professionsfrågor samt i förekommande fall särartsspecifika villkorsfrågor.

Utskottet har till uppgift att kontinuerligt granska förbundets ekonomi och verksamhet i relation till kongressbeslut och stadgar. De ska årligen granska ett urval av lokalföreningarnas och motsvarande organisationers verksamhet samt Sveriges lärarstudenters verksamhet.

Revisorerna ska lämna revisionsberättelse avseende sin granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper för föregående räkenskapsår. Vid revision ska kontrolleras att fattade beslut inte strider mot stadgar eller kongressbeslut.

Revisions-och verksamhetsutskottet ska till förbundsstyrelsen och kongressen ge en samlad bedömning av verksamheten och förbereda kongressens behandling av frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Frågor & svar