Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Kongressen och nationella organ

Inom Sveriges Lärare finns flera nationella organ, där kongressen är högst beslutande. Ledamöter till de här organen väljs av medlemmarna.

De nationella organen är följande:

Kongressen

Kongressen är högsta beslutande organ för Sveriges Lärare och äger rum vart fjärde år. Här fattas de strategiska besluten och vilken politik och viktiga framtidsfrågor förbundet ska driva för medlemmarna samt förrättas val av förbundsstyrelse.

Kongressen består av 201 ombud, varav 187 kongressombud väljs i de 15 valkretsarna, tre ombud från de nationella råden för kulturskola, fritidshem och studie- och yrkesvägledare samt elva ombud från Sveriges Lärarstudenter. För kongressombuden väljs det lika många suppleanter.

Sveriges Lärares nästa ordinarie kongress äger rum våren 2024.

Förbundsrådet

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. De här även i uppdrag att:

  • vid behov förrätta fyllnadsval till kongressvalda organ,
  • besluta i ärenden som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet,
  • årligen ta del av revisions- och verksamhetsutskottets rapport.

Förbundsrådet består av 101 ombud, varav sex ombud är valda av Sveriges Lärarstudenter. Ombuden väljs i valkretsarna på valkretsmötet. För förbundsrådsombuden väljs det lika många suppleanter.

Avtalsdelegationer

Sveriges Lärare har tre avtalsdelegationer och ledamöterna till platserna väljs av medlemmarna på valkretsmöten.

  • Kommunalt avtalsområde, 99 platser
  • Privat avtalsområde, 49 platser
  • Statligt avtalsområde, 19 platser

Avtalsdelegationerna har till uppgift att följa utvecklingen inom förhandlingsvärlden, analysera och utvärdera olika kollektivavtal samt fatta beslut om att rekommendera förbundsstyrelsen att anta yrkande och avtal.

Nationella skolformsföreningar

Inom Sveriges Lärare finns det tre nationella skolformsföreningar:

  • Sveriges Lärare i förskolan
  • Sveriges Lärare i grundskolan
  • Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

De är rådgivande till förbundsstyrelsen och ska se till att de tar fram förslag på politikutveckling för medlemmarna. De ska även internt och externt väcka och driva skolformsspecifika frågor som är viktiga för medlemmarna. 

Varje skolformsförening har ett representantskap som består av alla kongressombud, oavsett sektor, som har sin primära arbetsplats inom någon av skolformsföreningarna. 

Nationella råd

För att stärka yrkesidentiteten inom förbundet finns det nationella råd för kulturskolan, fritidshem och studie- och yrkesvägledare. De är rådgivande till förbundsstyrelsen och arbetar aktivt med frågor som rör medlemsgruppens fackliga och professionella intressen. 

Frågor & svar