Vetenskapliga rådet

I vårt vetenskapliga råd sitter professorer inom det utbildningsvetenskapliga området. Uppdraget är att bidra i förbundets arbete med att stärka lärarprofessionens kunskapsbas.

Vårt vetenskapliga råd är med och tar fram vår forskningspolitik. 

Här är ledamöterna

Anders Arnqvist

Ordförande i rådet,

Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildningen.

E-post: anders.arnqvist@icolud.com

Anders är Fil dr i psykologi, docent i pedagogik, Professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet samt gästprofessor vid Högskolan Dalarna. Han är särskilt intresserad av frågor som behandlar förskolors och skolors förbättringsarbete och då med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

Professor Dennis Beach

Göteborgs universitet och Högskolan i Borås

Dennis Beach är professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Dennis Beach är även professor vid Högskolan i Borås. Han forskar inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet vid Akademin för bibliotek, informatik, pedagogik och IT på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning.

E-post: dennis.beach@hb.se, dennis.beach@ped.gu.se

Dennis tre huvudsakliga forskningsintressen är:

  • De nordiska välfärdsstaternas utveckling och liberalisering
  • Den nya utbildningsdiskursen kring kreativitetsläranden.
  • Ungdom och social exklusion: identitet, lärande och territoriell stigmatisering.

Dennis är huvudredaktör för den internationella forskningstidskriften Ethnography and Education.

Professor Eva Alerby

Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.

Email: eva.alerby@ltu.se

Eva Alerby är professor i pedagogik vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande på Luleå Tekniska Universitet. Eva Alerbys forskningsområden fokuserar bland annat den rumsliga gestaltningen betydelse i lärandet.

Vidare finns Eva Alerbys forskningsintresse inom ramen för pedagogisk filosofi och hon har publicerat ett flertal texter i anslutning till existentiella frågor och dess koppling till det pedagogiska fältet, bland annat om tid, kroppslighet och tystnad.

Professor Karin Rönnerman

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

E-post: karin.ronnerman@ped.gu.se

Karin har intresserat sig för att utveckla kunskap om lärares professionsutveckling. Framför allt genom aktionsforskning som innebär att forskare och praktiker deltar i en gemensam process där respektive kunskapsfält berikar varandra för en förståelse av praktiken och de sammanhang i vilken praktiken ingår i.

I dessa processer är lärares lärande och handlingar i praktiken av specifikt intresse.

Professor Pia Williams

Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Professor - pedagogik

E-post: pia.williams@ped.gu.se

Pias forskningsintresse är riktat mot området Early Childhood Education, med särskilt fokus på problemställningar som rör barns villkor för barndom, lärande och utveckling i olika pedagogiska sammanhang som exempelvis förskola och skola.

Pia har framför allt studerat frågor med avseende på barns lärande och då specifikt samarbetets betydelse.

Professor Pernilla Nilsson

Högskolan i Halmstad inom forskningsmiljön Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL), Professor Naturvetenskapens didaktik

E-post: pernilla.nilsson@hh.se

Pernilla Nilsson har sedan 2003 intresserat sig för undervisning och lärande i naturvetenskap. Hennes forskning berör både förskola, skola och lärarutbildning och studierna har involverat både lärarstudenter, elever och lärare.

Ett centralt begrepp i hennes forskning är PCK, Pedagogical Content Knowledge, (ämnesdidaktisk kunskap), samt hur denna utvecklas inom lärarutbildningen.

Professor Christina Olin-Scheller

Karlstads universitet, professor i pedagogiskt arbete

E-post: christina.olin-scheller@kau.se

Fil.dr. i litteraturvetenskap, professor i pedagogiskt arbete och tf professor i litteraturvetenskap.

Christina Olin-Scheller arbetar som lärarutbildare, föreläsare, forskningsledare, handledare och forskare. Hon bedriver, med en tvärvetenskaplig ansats, forskning som berör villkor för lärande, utveckling och identitetsskapande. Detta i formella såväl som informella lärmiljöer. Hon bedriver forskningen utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Professor Per Andersson

Professor i pedagogik på Linköpings universitet. Han är även gästprofessor i yrkesdidaktik på Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande

Per arbetar med validering, det vill säga: hur vuxnas kunskap och kompetens kan synliggöras och ges ett värde oavsett var, och hur, man lärt sig.

Detta med fokus på vilken kunskap som ges värde genom validering, och hur företeelsen hanteras och utvecklas på lokal nivå.

Andra forskningsintressen är yrkeslärares kompetensutveckling och vuxenutbildningens organisering och marknadisering.

Maria Irving

Vice förbundsordförande i Sveriges Lärare.

Gymnasielärare och förbundsstyrelsens representant i vetenskapliga rådet.

E-post: maria.irving@sverigeslarare.se
Twitter: @miaronn
Instagram: @marialarare

För Maria är professionalisering av läraryrket en förutsättning för att höja läraryrkets attraktivitet. Tillsammans med höjda löner och bättre villkor bidrar professionaliseringen till höjd status och större inflytande i frågor som påverkar lärares och elevers vardag.

När vi får förutsättningar att utveckla undervisningen tillsammans, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, kan vi skapa den bästa skolan för varje elev.

Per Båvner

Utredare på Sveriges Lärare.

E-post: per.bavner@sverigeslarare.se

Per ansvarar för lärarutbildning, särskola och specialpedagogik samt högre utbildning. 

Frågor & svar