Checklista vid arbetsmiljöproblem

Upplever du stora problem med arbetsmiljön på din arbetsplats? I den här checklistan går vi igenom steg för steg hur en arbetsmiljöfråga ska hanteras.

Grundskola - övrigt

Arbetsmiljölagen styr hur en arbetsmiljöfråga ska hanteras. Målet är undanröja risker och åtgärda problem i ett tidigt skede.

Använd checklistan nedan oavsett om arbetsmiljöproblemet rör dig ensam eller om ni är flera kollegor som är berörda. En arbetsmiljöfråga måste hanteras via denna ordning steg för steg. 

Så går det till – steg för steg

Beskriv problemet och försök att tillsammans hitta en lösning. Det är här de absolut flesta frågor ska lösa sig, och det gör de ofta. Du kan också lyfta frågan på en arbetsplatsträff om ni är flera som är berörda.

Lagen ställer krav på att arbetsgivare och medarbetare ska samarbeta för att hitta lösningar. En god dialog är en av hörnstenarna i att förebygga ohälsa och främja hälsosamt arbete.

Om ni inte löser problemet kan du kontakta Sveriges Lärares skyddsombud på arbetsplatsen. Skyddsombudet kan då kontakta chefen och begära riskbedömning samt åtgärd. 

Är problemet fortfarande inte åtgärdat kan skyddsombudet lyfta frågan till skyddskommittén, som består av representanter för facken och arbetsgivaren.

Om inte skyddskommittén löser problemet kan skyddsombudet lägga en så kallad 6:6 a. Det är en formell begäran enligt paragraf 6 a i Arbetsmiljölagens sjätte kapitel om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, som arbetsgivaren måste besvara. En 6:6 a görs först när ingen av de andra stegen hjälpt. 

Om arbetsgivarens åtgärder eller svar på 6:6 a-begäran inte är tillräckliga kan Arbetsmiljöverket kontaktas för att bedöma vad arbetsgivaren är skyldig att göra. Målet med en framställan till Arbetsmiljöverket är aldrig att arbetsgivaren ska få vitesföreläggande. Det som ska uppnås är att du ska slippa jobba under hälsovådlig arbetsmiljö.

Arbetsgivare eller skyddsombud kan överklaga beslutet som Arbetsmiljöverket tar utifrån framställan i det förra steget. Överklagan görs till Förvaltningsrätten.

Vid akuta situationer

Skyddsstopp

Om det är omedelbar allvarlig fara för liv eller hälsa kan skyddsombudet lägga skyddsstopp. Det innebär att det arbete som skyddsombudet meddelar direkt ska upphöra. Det finns särskilda rutiner för skyddstopp.

Tillbudsanmälan

Om det är en allvarligare händelse som inneburit fara för liv och hälsa måste arbetsgivaren göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det kan exempelvis handla om personskador, hot och våld eller svårare fall av trakasserier. Arbetsmiljöverket gör då i vissa fall en inspektion.

Checklista

Grundskola - porträtt

Signalerna att ha koll på

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Experthjälp när du behöver det

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig till oss! 

Frågor & svar