Så ska en riskbedömning gå till

En riskbedömning handlar om att förebygga ohälsa och olycka på jobbet. Detta genom att ta reda på vilka risker som finns och hur allvarliga de är.

En risk är sannolikheten för att ohälsa ska uppstå eller att olyckor ska inträffa på jobbet. Därför är arbetet med riskbedömningar centralt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Efter att man undersökt vilka risker som finns ska de värderas, vilka som är mer eller mindre allvarliga. Sedan beslutas om vilka förebyggande åtgärder som behövs, för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren ansvarig, skyddsombudet ska delta

Arbetsgivaren är skyldig att regelbundet undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen. Kravet att alltid riskbedöma finns också vid förändringar av verksamheten.

  • Riskbedömningen ska leda till åtgärder, som tar bort eller minskar riskerna.
  • Riskbedömningen och åtgärderna ska vara skriftlig i exempelvis en handlingsplan.
  • Enligt arbetsmiljölagen ska skyddsombudet delta men också medarbetarna ska medverka i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Kravet att riskbedöma finns framförallt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) men förekommer i många föreskrifter från Arbetsmiljöverket exempelvis föreskrifterna om smittskyddsarbete.

De åtgärder som har genomförts ska följas upp, så att arbetsgivare och skyddsombud vet att de gett resultat.

Checklistor och stöd 

När du ska göra en riskbedömning kan du använda Suntarbetslivs verktyg.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gymnasieskola - porträtt

Lagkrav: Alla ska jobba med arbetsmiljön

Lagen kräver att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser och som innefattar hela organisationen. Arbetsgivaren ska förebygga olycka och ohälsa!

Checklistor och stöd

Grundskola - porträtt

Din viktiga roll som skyddsombud

Du som är skyddsombud har rättigheter utöver det vanliga och kan kräva åtgärder med stöd av lagen. Läs mer om skyddsrond, riskbedömning och hur du kan eskalera en fråga.

Kurs för medlemmar

Förskola - övrigt

Så kan vi skapa en god arbetsmiljö

Vad är en god arbetsmiljö, och hur kan du bidra till det på din arbetsplats? Den här webbutbildningen tar 15 minuter och du kan gå den när det passar dig.

Frågor & svar