Ferietjänst enligt Bilaga M

Ferietjänst innebär att hela årets arbetstid är koncentrerad till färre dagar, för att rymmas inom läsåret. Det är en anpassning till terminsbunden verksamhet. Här kan du läsa vad som gäller för dig som har ferietjänst i kommunal verksamhet.

Grundskola - övrigt

Kollektivavtalet som Sveriges Lärare tecknar med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona, gör det möjligt att för lärare i terminsbunden verksamhet att ha ferietjänst. Ferietjänst är endast tillåtet hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal.   
 
HÖK består av flera delar. En av dem är Allmänna bestämmelser (AB), där bestämmelser om arbetstid och semester finns. Reglerna för ferietjänst finns i Bilaga M till AB. Bilaga M är oförändrad i HÖK 24. 

Årsarbetstid

Den totala årsarbetstiden är 1 767 timmar. Timmarna delas upp i reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. 

Den reglerade arbetstiden får läggas ut på högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Det är fullt möjligt att lägga ut olika antal timmar olika veckor. 

Antalet arbetsdagar är 194 oavsett hur röda dagar, till exempel nationaldagen, ligger.

Avstämnings- och beräkningsperioder

En alltför ojämn belastning kan vara ohälsosam. Arbetstiden och arbetsuppgifterna ska därför fördelas så jämnt som möjligt under året.

Arbetsgivaren ska planera verksamhetsåret i minst fyra perioder och ange datum samt antal reglerade arbetstimmar och arbetsdagar som förläggs i varje period (Bilaga M, punkt 6a).

Reglerad arbetstid

Reglerad arbetstid

Exempel på arbetsuppgifter som ska rymmas i den reglerade arbetstiden: 

 • Undervisning och praktiskt undervisningsrelaterat arbete
 • Planering med kollegor                     
 • Kompetensutveckling
 • Pedagogisk lunch/rastvakt
 • Sätta och skriva in betyg
 • Prövningar
 • APL-hantering                                       
 • Delta i planering och bedömning/betygssättning av annan undervisningsgrupp
 • Skriva omdömen, IUP, åtgärdsprogram mm
 • Mentorskap
 • Extra anpassningar                             
 • Bistå med underlag till pedagogiska utredningar
 • Frånvarohantering, uppföljning av hög frånvaro
 • Övrig föreskriven dokumentation
 • Deltagande i arbetslag och ämneslag
 • Personalmöten/APT                           
 • Förberedelse, genomförande och rättning av nationells prov
 • Handledning av nyutexaminerade eller VFU-studenter
 • Ansvarsuppdrag (som ämnesansvar, arbetslagledare)
 • Utvecklingsarbete                                
 • Arbetsgrupper (som kris-, mobbing-, elevdemokrati-, utvecklingsgrupp)
 • Oplanerade händelser
 • E-posthantering                                       
 • Föräldrakontakter
 • Fackliga uppdrag

1 360 timmar av årsarbetstiden är reglerad arbetstid, det vill säga tid där arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Timmarna ska fördelas på högst 194 arbetsdagar.

Den reglerade arbetstiden förläggs normalt till arbetsplatsen men det finns inget som hindrar att du kommer överens med din rektor om att förlägga delar av den reglerade tiden till en annan plats.

Vanligt med lite ojämn fördelning

Om den reglerade tiden fördelas jämnt över de 194 dagarna blir det cirka sju timmar/dag och 35 timmar/vecka. Så jämnt fördelas sällan lärares arbetsuppgifter och arbetstid och att använda den siffran som utgångspunkt i planeringen leder ofta fel.

Under perioder behövs mer tid för arbete med exempelvis nationella prov och utvecklingssamtal. För att årsarbetstiden ska räcka till behöver då arbetstidsschemat en vanlig vecka omfatta färre timmar än 35.

Planera för arbetstopparna först

Hur många arbetstopparna är beror på hur ojämn planeringen av arbetet är. Därför finns det ingen reglering i centrala avtal om en veckoarbetstid.

Genom att först gå igenom hur många timmar som måste avsättas för perioder av extra belastning får ni svaret på hur många timmar som finns kvar att fördela i schemat för vanliga veckor.

Arbetsuppgifterna som ska rymmas 

Ditt schema över den reglerade arbetstiden ska följa avtalet och alla arbetsuppgifter som rektorn styr över ska rymmas i den ramen. Gör de inte det måste något tas bort eller minska i omfång. Rektor kan inte bestämma att de ska utföras på annan tid.

Tid för kompetensutveckling

Kompetensutveckling i arbetsgivarens regi, eller på arbetsgivarens initiativ, ska rymmas i den reglerade arbetstiden. Utgångspunkten är densamma för kompetensutveckling som ni kommer överens om och som kan bidra till verksamhetens kvalitet.

I genomsnitt 104 timmar av den reglerade arbetstiden ska avsättas för kompetensutveckling. ”I snitt” innebär att lärare kan få olika mycket kompetensutvecklingstid (bilaga M, punkt 6b, anmärkning 2).

Förtroendearbetstid

Arbetstiden utöver de 1360 som arbetsgivaren reglerar är förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden ska användas för ditt enskilda för- och efterarbete, spontana elev- och föräldrakontakter och viss egen kompetensutveckling.

Arbetsgivaren leder och fördelar inte arbetet under förtroendearbetstiden. Din rektor kan alltså inte hänvisa arbetsuppgifter som borde hinnas med under den reglerade arbetstiden till förtroende­arbetstiden.

Du avgör var och när 

Du som arbetstagare har arbetsgivarens förtroende att göra en professionell bedömning av innehållet och av var och när du ska förlägga förtroende­arbetstiden.

Arbetsgivaren har dock rätt att förvänta sig att tiden faktiskt används och att den används på bästa sätt för verksamhetens måluppfyllelse.

Förtroendearbetstiden kan fördelas över arbetsårets alla dagar, till skillnad från den reglerade arbetstiden som ska fördelas på 194 dagar. Den som vill arbeta under exempelvis elevernas lov kan göra det. Någon siffra per vecka finns därför inte i något avtal.

Ingen övertidsersättning 

Du får inte övertidsersättning om du arbetar för mycket förtroendearbetstid (bilaga M, punkt 18). Du ansvarar själv för att hålla dig inom arbetstidens ram.

Du kan heller inte få ersättning för obekväm arbetstid (så kallad OB-ersättning) om du väljer att arbeta sena kvällar eller på helger (bilaga M, punkt 20).

Regelbundna avstämningar 

En alltför ojämn belastning kan vara ohälsosam. Arbetstiden och arbetsuppgifterna ska därför fördelas så jämnt som möjligt under året.

Arbetsgivaren ska planera verksamhetsåret i minst fyra perioder och ange datum samt antal reglerade arbetstimmar och arbetsdagar som förläggs i varje period (bilaga M, punkt 6a).

 

Frågor & svar