Diskriminering

Diskriminering förekommer i olika delar av samhället. Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering inom bland annat skolan och arbetslivets område. På den här sidan fokuserar vi på vad som gäller i förhållande till arbetsgivare och vad Sveriges Lärare kan hjälpa dig som medlem med.

Vad är diskriminering?

Arbetsgivare får inte diskriminera de som utför eller söker arbete hos arbetsgivaren.

Du kan ha utsatts för diskriminering om din arbetsgivare har behandlat dig orättvist eller sämre än dina kollegor och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

Kränkande särbehandling

Om du upplever dig illa behandlad på din arbetsplats av en orsak som inte räknas upp, kan det istället handla om kränkande särbehandling.

  • Kön (inklusive graviditet)
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Sambandet kan vara direkt eller indirekt, det kan också handla om att du inte fått de anpassningsåtgärder som du behövt på grund av enfunktionsnedsättning, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier

Vid trakasserier och sexuella trakasserier gäller dessutom en särskild skyldighet för din arbetsgivare. Om din arbetsgivare får kännedom om att du utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet ska arbetsgivaren utreda händelserna och se till att trakasserierna upphör.

Deltids- och visstidsanställda

Det är även förbjudet för en arbetsgivare att diskriminera en anställd på grund av att hen är deltids- eller visstidsanställd. Det följer av en särskild lag.

Föräldralediga

Missgynnande på grund av föräldraledighet är förbjudet enligt föräldraledighetslagen.

Om du blivit utsatt

Om du tror att du blivit utsatt för diskriminering, tveka inte att kontakta Sveriges Lärare. Skriv gärna ner det inträffade (ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen etcetera). Det kan vara viktiga uppgifter i utredning och förhandling.

Mer information hos DO

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Hos myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) finns information bland annat om arbetsgivarens ansvar.

Medlemsförmån

Högskola - porträtt

Vi företräder dig i konflikter

Om det blir en konflikt med arbetsgivaren du eller du och dina kollegor inte kan lösa på egen hand kan vi hjälpa till i förhandlingar med arbetsgivaren.

Medlemsförmån

Gymnasieskola - porträtt

Vi finns här för dig! 

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig! 

Frågor & svar