Almega Kompetensföretagen

Här kan du läsa om lön och villkor inom just det här avtalsområdet.

Nytt avtal

Det nya kollektivavtalet gäller från 1 september 2023, vilket innebär att ni nu kan slutföra årets lönerevision på arbetsplatsen.

Nyheter är bland annat:

 • Ökad avsättning till tjänstepension, från och med 1 september 2024
 • Tydligare regler för att avsluta visstidsanställningar i förväg
 • Löneavtal i nivå med resten av arbetsmarknaden

Detta kollektivavtal har Sveriges Lärare tecknat med Almega Kompetensföretagen. Det gäller 2023-09-01 till och med 2025-08-31, för lärare och studie- och yrkesvägledare. Avtalet bygger på det så kallade Friskoleavtalet, med ett antal kompletterande regler för att passa denna typ av verksamhet.

Kollektivavtal styr det mesta i din anställning och ger bättre förmåner än om bara lagstiftningen gällt.

Här har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna som gäller just det här avtalsområdet. Hela kollektivet kommer att publiceras här inom kort. Till dess behöver det tidigare kollektivavtalet läsas tillsammans med förhandlingsprotokollet.

Kollektivavtalet i korthet

Din lön ska vara individuell och differentierad. Den ska vara sakligt grundad och spegla dina arbetsuppgifter, utbildning, kunskap, ansvar, förmåga att bedriva undervisning samt erfarenhet.

Varje medarbetare ska veta på vilken grund lönen sätts och vilka krav som gäller för att erhålla en god löneutveckling. Mål-, resultat- och lönesamtal utgör viktiga beståndsdelar i den lokala löneprocessen. Sjukskrivna och föräldralediga omfattas.

Lönen revideras från och med den 1 september varje år, så länge det inte finns ett lokalt avtal om något annat. Arbetsgivaren ska i slutänden meddela och motivera den nya lönen.

Kollektivavtalet bygger på lokal lönebildning. Det innebär att löneökningarna fastställs i företagen utifrån dess förutsättningar. Goda resultat i verksamheten bör synas i det kollektiva löneutrymmet.
Sveriges Lärare och Almega har samsyn kring ett flertal frågor om hur bemanningsbranschen kan öka läraryrkets attraktivitet. Det handlar om såväl ökad lönespridning som att utveckling och att goda prestationer faktiskt ska löna sig.

Om du upplever att arbetsgivaren inte följer löneavtalet är du välkommen att kontakta Sveriges Lärare.

Introduktion och uppföljning
Du har vid behov rätt till skälig introduktion med lön på den arbetsplats som arbetet avser. Vid behov av uppföljning med arbetsplatssamtal eller annat samtal har du rätt till lön.

Semestertjänst är vanligast inom detta avtalsområde. Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar per helgfri vecka, i genomsnitt under en sexmånadersperiod. Du och din chef kan komma överens om att istället beräkna genomsnittet på 12 månader. 

Lärare kan i undantagsfall ha ferietjänst. Som ferieanställd får årsarbetstiden vara högst 1 807 timmar per arbetsår. 1360 av dessa timmar får förläggas under högst 194 arbetsdagar. Resterande tid utgör förtroendearbetstid.

Ambulerande tjänstemän
För dig som är så kallat ambulerande tjänsteman finns det en garanterad arbetstid motsvarande 75 procent av ordinarie heltid, respektive månad.

Du har rätt att avböja erbjudet uppdrag och får då löneavdrag motsvarande tjänstledighet, eller den timlön du har. 

Semester tjänas in utifrån semesterlagen. Semesterersättningen är dock 13 %, istället för de 12 % som gäller enligt semesterlagen.

Du kan läsa mer kollektivavtalet, i bilaga 2 Allmänna villkor.

Här kan du se vilka anställningsformer är tillåtna och var i kollektivavtalet du kan läsa mer. Vissa tidsbegränsade anställningar övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter en tid – detta kallas konvertering.

Olika regler gäller beroende på när anställningen ingicks. Med det menas datumet ni kom överens om anställningen. Det är alltså inte det datum som du börjar arbeta.

För anställningar som ingåtts 2023-12-31 eller tidigare:

 • Tillsvidareanställning
 • Provanställning - övergår till tillsvidareanställning efter sex månader. Vid frånvaro kan du och arbetsgivaren komma överens om att prövoperioden förlängas. (3:1)
 • Vikariat – konverteras efter mer än sammanlagt 24 månader under en femårsperiod. I den tiden räknas inte någon tid i annan anställningsform in. (3.2:1)
 • Allmän visstidsanställning - konverteras efter mer än sammanlagt 24 månader under en femårsperiod. I den tiden räknas inte någon tid i annan anställningsform in. (3:2:3)
 • Visstid under rekrytering (3:2:2)
 • Visstid vid mindre deltid (3:2:4)
 • Visstid vid uppnådd pensionsålder (3:2:5)
 • Elevresursanställning (3:2:6)
 • Visstid för obehörig lärare (3:2:7)
 • Visstid efter lokal överenskommelse (3:2:8)
 • Projektanställning (3:2:9)

För anställningar som ingås 2024-01-01 eller senare:

 • Tillsvidareanställning
 • Provanställning - övergår till tillsvidareanställning efter sex månader. Vid frånvaro kan du och arbetsgivaren komma överens om att prövoperioden förlängas. (3:1)
 • Vikariat – konverteras efter sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod. (3:2:1)
 • Avtalad visstidsanställning – konverteras efter sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod. (3:2:2)
 • Vikariat och avtalad visstidsanställning får räknas samman. Även tid med allmän visstidsanställning får räknas med, men då endast tid från och med 1 januari 2023. (3:2:9)
 • Visstid vid mindre deltid (3:2:3)Visstid under rekrytering (3:2:4)
 • Visstid vid uppnådd pensionsålder (3:2:5)
 • Visstid för obehörig lärare (3:2:6)
 • Visstid efter lokal överenskommelse (3:2:7)
 • Projektanställning (3:2:8)

Det ska stå i ditt anställningsavtal vilken anställningsform du har. 

För att kunna få en tillsvidareanställning som lärare eller förskollärare krävs i de flesta fall att du har lärarlegitimation, oavsett hur lång anställningstid du har. 

Friskoleavtalet ersätter helt reglerna om visstidsanställning i LAS.

Anmälan om ledighet
Du behöver anmäla till din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig senast två månader i förväg. 

Extra pengar under ledigheten
När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning eller graviditetspenning, kan du få behålla cirka tio procent av din lön under ett antal månader. Det krävs att du varit sammanhängande anställd i minst ett år innan du påbörjat ledigheten och att barnet inte är mer än 18 månader.

Hur länge du kan få föräldrapenningtillägget beror på hur länge du varit anställd:

 • 120 dagar om du varit anställd i mer än ett år men mindre än två år
 • 150 dagar om du varit anställd i mer än två men mindre än tre år
 • 180 dagar om du varit anställd i mer än tre år

Utbetalningen sker varje månad, det vill säga inte i klumpsumma. Det finns inget krav på att du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Du har inte rätt att dela upp de 120/150/180 dagarnas tillägg på flera olika ledighetsperioder.

Du kan läsa mer i punkt 8 i kollektivavtalet för Almega Friskolor. 

Du kan få ledigt med lön för en kortare tid, om din arbetsgivare beviljar det. Det kallas för permission i kollektivavtalet. Vanligtvis handlar det om ledighet en del av dagen eller en hel dag, men kan även gälla flera dagar om det finns synnerliga skäl.

Kollektivavtalet begränsar inte i vilka situationer du kan få permission, men som exempel är det brukligt om en nära anhörig blir svårt sjuk, avlider eller begravs.

Om du nekas permission bör du be om en motivering och kontakta Sveriges Lärare.

Om du varit anställd i mer en sex månader, kan du vara ledig med lön vid läkar- eller tandläkarbesök. Det gäller högst två besök (och totalt högst fyra timmar) per år. 

Du kan läsa mer i bilaga 2 Allmänna villkor i kollektivavtalet, där det finns komplettering till reglerna i Friskoleavtalet.

Centrala parter har under avtalsförhandlingar resonerat om betydelsen av att följa hur företagen och kundföretagen samarbetar utifrån det delade arbetsmiljöansvaret, vilket är viktigt då det saknas skyddsombud för lärare inom kollektivavtalsområdet.

Vi rekommenderar att du och din arbetsgivare diskuterar grundförutsättningarna för de uppdrag du åtar dig, i syfte att din arbetsmiljö ska vara så god som möjligt, samt att det ska vara tydligt var du ska vända dig i olika frågor. 

Tillsvidareanställd

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid:  

 • en månad om du varit anställd kortare än två år 
 • två månader om du varit anställd mellan två och fyra år 
 • tre månader om du varit anställd mer än fyra år   

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid en månad om du varit anställd kortare än två år: 

 • två månader om du varit anställd mellan två och fyra år  
 • tre månader om du varit anställd mellan fyra och sex år  
 • fyra månader om du varit anställd mellan sex och åtta år 
 • fem månader om du varit anställd mellan åtta och tio år 
 • sex månader om du varit anställd mer än tio år.  

Om du har en sammanhängande anställningstid längre än tio år och har en viss ålder*, kan uppsägningstiden vara tolv månader.

*Till och med 2022-06-30 gäller att du är minst 55 år
Från 2022-07-01 gäller att du är mellan 58 och 68 år
Från 2023-01-01 gäller att du är mellan 59 och 69 år.

Tillsvidareanställd och har fyllt 69 år
Du som uppnått den så kallade LAS-åldern har en månads uppsägningstid, oavsett om arbetsgivaren eller du själv vill avsluta anställningen. Det är möjligt att göra en skriftlig överenskommelse om att uppsägningstiden är längre än en månad.

Provanställning
Både du och arbetsgivaren kan skriftligt avbyta en provanställning med en månads uppsägningstid. Arbetsgivaren kan dock två veckor innan prövotidens slutdatum meddela att provanställningen inte kommer att övergå till en tillsvidareanställning. Om du är medlem ska arbetsgivaren då även varsla Sveriges Lärare.

Visstidsanställning

Reglerna för detta beror på när din visstidsanställning ingicks. Med det menas datumet för ni kom överens om anställningen. Det är alltså inte det datum som du börjar arbeta.

2023-12-31 eller tidigare
Huvudregeln att är den inte går att säga upp i förväg, om ni inte skrivit in en uppsägningstid i anställningsavtalet eller kommer överens om det.

Ni kan också i anställningsavtalet komma överens om den så kallade 3:3-regeln. Den innebär att du eller arbetsgivaren under det första halvåret kan avsluta anställningen med en månads varsel, eller annan tid som ni kommer överens om.

Det krävs då ett skriftligt besked när du eller arbetsgivaren vill avsluta. Arbetsgivaren behöver inte motivera avslutet, men ska meddela det lokala facket 14 dagar innan anställningen upphör.

Om arbetsgivaren efter ett halvårs anställning vill avsluta anställningen krävs dock "sakliga skäl" enligt lagen om anställningsskydd, exempelvis arbetsbrist. För dig som medarbetare är det ingen skillnad, det vill säga att du kan sluta med en månads uppsägningstid.

Om du har flera tidsbegränsade anställningar efter varandra, får 3:3–regeln vanligtvis bara användas vid den första anställningen. Den kan användas igen om du hos arbetsgivaren får en ny befattning eller börjar på en ny enhet.

2024-01-01 eller senare
3:3-regeln ovan gäller oavsett om den skrivits in i anställningsavtalet eller inte. Det gör att du som medarbetare har mycket bättre möjligheter att frigöra dig från en visstidsanställning, än med tidigare regler.

Det går att komma överens om att visstidsanställningen inte kan sägas upp av vare sig arbetsgivare eller medarbetare, men Sveriges Lärare rekommenderar att det endast används till korta anställningar.

Dag 1-14 får du behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras ett halvt karensavdrag och du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del (tills ett helt karensavdrag uppnåtts). 

Dag 15-90 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla delar av din lön, så att du tillsammans med sjukpenningen har cirka 90 procent av din vanliga inkomst.  

Dag 91 och framåt betalar inte längre arbetsgivaren ut någon kompletterande sjuklön. Du kan istället få ersättning från en kollektivavtalad försäkring hos Alecta. 

Ambulerande tjänsteman

Sjuklönen för dag 1-14 beräknas olika beroende på om du haft utbokad eller icke utbokad tid. 

 • Under utbokad tid, beräknas sjuklönen på den lön du skulle haft.
 • Under icke utbokad tid beräknas sjuklönen utifrån den garanterade arbetstiden (som står i kollektivavtalets § 3).

Tjänstepension är en viktig del av kollektivavtalet och din inkomst som pensionär. De flesta arbetsgivare med det här kollektivavtalet följer ITP-planen. Information om förmånerna hittar du hos Avtalat. Där kan du även få kostnadsfri och oberoende pensionsrådgivning.

För dig som är född 1978 eller tidigare gäller ofta “ITP 2 Bemanning” som kortfattat innebär att avtalet är anpassat för den som arbetar mer i vissa perioder och mindre i andra perioder.

Du som är född 1979 eller senare har ITP 1 där du tjänar in tjänstepension utifrån den lön du tjänar.

Flexpension

Från och med 1 september varje år, med start 2024, kommer avsättningarna till ITP att öka för att 2029 vara uppe 2 procentenheter utöver den ordinarie avsättningen.

 • 2024 höjs avsättningen med 0,6 %
 • 2025 höjs avsättningen med ytterligare 0,4 %
 • 2026 höjs avsättningen med ytterligare 0,3 %
 • 2027 höjs avsättningen med ytterligare 0,3 %
 • 2028 höjs avsättningen med ytterligare 0,2 %
 • 2029 höjs avsättningen med ytterligare 0,2 %

För dig som har ITP 1 innebär det att du förutom de ordinarie avsättningarna om 4,5 % får 2 %, totalt 6,5 %.

För dig som har ITP 2 innebär det att ytterligare 2 % avsätts till din ITPK.

Flexpension innehåller även en förstärkt möjlighet att gå ned i arbetstid från 62 års ålder (ITP 2), respektive 63 års ålder (ITP 1).

Avräkning från löneutrymmet
De extra avsättningarna räknas varje år av från löneutrymmet, det vill säga den totala procentsats som lönerna ska öka på kollektiv nivå. Avsättningarna ackumuleras, men inte avräkningen. 

Exempelvis: Förskolan AB ökar 2024 avsättningen till tjänstepension med 0,6 procentenheter. Löneökningsutrymmet om exempelvis 3,5 % minskas då till 2,9 %. 2025 höjs avsättningen med ytterligare 0,4 procentenheter till totalt 1 %, samtidigt som löneökningsutrymmet minskas med 0,4 procentenheter. 2026 är de totala extra avsättningarna uppe i 1,3 % medan löneökningsutrymmet minskas med 0,3 procentenheter.

Omställningsstöd

När du jobbar på ett företag som har kollektivavtal inom privat sektor har du ett omställningsstöd. Stödet ska vara en hjälp för dig att gå vidare i arbetslivet om du blivit uppsagd från ditt jobb.
Läs mer om omställningsstöd hos Avtalat

Kompetens- och studiestöd

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor kan ha rätt till ett kompetensstöd. Stödet ger dig en möjlighet att studera mitt i arbetslivet. En viktig del i kompetensstödet är möjligheten att studera med utökat studiestöd. 
Läs mer om kompetensstöd hos Avtalat

Mer information

Är du förtroendevald och vill fördjupa dig i ämnet? Mer information om Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv, finns på PTKs webbplats

 
Frågor & svar