Valkretsresultat är klart

Under perioden den 1-15 oktober pågick 15 parallella valkretsmöten inom Sveriges Lärare där man röstade fram ledamöter och ombud. Nedan presenteras resultatet av valen i de olika valkretsmötena.

Under valkretsmötena röstade de som är valda till valkretsombud i sin lokalförening, regionalförening, riksorganisation alternativt riksförening fram kongressombud, förbundsrådsombud, avtalsdelegationsledamöter och valkretsvalberedningar*.

Uppdrag och mandatfördelning

Kongressombuden väljs för fyra år. För att vara valbar till och inneha ett mandat till kongressen från någon av valkretsarna ska man vara yrkesverksam medlem (ej student eller pensionär) och ha sin primära arbetsplats inom valkretsen. Byter man medlemsform eller valkrets upphör mandatet.  

Som ordinarie ledamot förväntas du delta på Sveriges Lärares ordinarie kongress den 15 maj samt 21-24 maj 2024 samt delta i förberedelser av olika slag inför kongressen så som deltagande i informationsmöten, utbildningar, olika forum för diskussion samt förstås inläsning av kongresshandlingar. Under den fyraårsperiod som du är kongressombud kan du även kallas in till extrakongress om det skulle bli aktuellt. Skulle du bli vald till kongressuppleant förväntas du med längre eller kortare varsel kunna träda in som ersättare för kongressombud som fått förhinder.  

De kongressombud som har sin primära arbetsplats inom något av de områden som de tre nationella skolformsföreningarna omfattar utgör också representantskapet för respektive nationell skolformsförening. De tre representantskapen sammanträder en dag i anslutning till genomförd kongress. Representantskapen ska då utifrån kongressens fattade beslut definiera vilka områden som särskilt berör skolformsföreningarnas särart, besluta i och ta ansvar för skolformsspecifika ärenden som av kongressen hänskjutits till representantskapet samt välja skolformsföreningens nationella styrelse och valberedning.

Läs mer om kongressen här.

Förbundsrådsombud väljs i valkretsarna på valkretsmötet för en fyraårig mandatperiod från 1 november 2023 till 31 oktober 2027. För förbundsrådsombuden väljs det lika många suppleanter.

Förbundsrådsombuden kallas till ordinarie förbundsråd en gång om året utom kongressår. Det första ordinarie förbundsrådet hålls den 30 november 2023. Nästa ordinarie förbundsråd blir 2025 eftersom det är kongress 2024.  

För att vara valbar till och inneha ett mandat till förbundsrådet från någon av valkretsarna ska man vara yrkesverksam medlem (ej student eller pensionär) och ha sin primära arbetsplats inom valkretsen. Byter man medlemsform eller valkrets upphör mandatet.  

Som förbundsrådsombud förväntas du delta på Sveriges Lärares ordinarie förbundsråd samt förstås läsa in dig på förbundsrådshandlingar. Under den fyraårsperiod som du är förbundsrådsombud kan du alltså även kallas in till extra förbundsråd om det skulle bli aktuellt. Skulle du bli vald till förbundsrådssuppleant förväntas du med längre eller kortare varsel kunna träda in som ersättare för förbundsrådsombud som fått förhinder. 

Läs mer om förbundsrådets uppgift här.

Sveriges Lärare har tre avtalsdelegationer och ledamöterna till platserna väljs av valkretsombuden på valkretsmöten  

Avtalsdelegationen för kommunalt avtalsområde har 99 platser och omfattar för närvarande avtalsområdena Sobona – HÖK och SKR – HÖK.  

För att vara valbar till och inneha ett mandat i en specifik avtalsdelegation ska kandidaten vara yrkesverksam medlem (ej student eller pensionär) och ha sin primära anställning inom avtalsområde som avtalsdelegationen hanterar. Arbetsplatsen ska också vara inom valkretsen. Byter man medlemsform eller valkrets upphör mandatet. Detsamma gäller om man byter primär arbetsplats till arbetsplats inom avtalsområde som tillhör annan avtalsdelegation. 

Läs mer om avtalsdelegationernas uppdrag här.

Sveriges Lärare har tre avtalsdelegationer och ledamöterna till platserna väljs av valkretsombuden på valkretsmöten  

Avtalsdelegationen för privat avtalsområde har 49 platser och omfattar för närvarande avtalsområdena Almega Friskoleavtalet, Almega Kompetensföretagen, Almega Utbildningsföretagen, Arbetsgivaralliansen Skola/utbildning, Arbetsgivaralliansen TRIA, Arbetsgivaralliansen Folkhögskola, Arbetsgivaralliansen Högskola, Fremia Folkhögskola, Fremia Högskola, Fremia Cirkelledare, Fremia Skolor, förskolor, fritidshem, Svenska kyrkan.  

För att vara valbar till och inneha ett mandat i en specifik avtalsdelegation ska kandidaten vara yrkesverksam medlem (ej student eller pensionär) och ha sin primära anställning inom avtalsområde som avtalsdelegationen hanterar. Arbetsplatsen ska också vara inom valkretsen. Byter man medlemsform eller valkrets upphör mandatet. Detsamma gäller om man byter primär arbetsplats till arbetsplats inom avtalsområde som tillhör annan avtalsdelegation. 

Läs mer om avtalsdelegationernas uppdrag här.

Sveriges Lärare har tre avtalsdelegationer och ledamöterna till platserna väljs av valkretsombuden på valkretsmöten  

Avtalsdelegationen för statligt avtalsområde har 19 platser och omfattar avtal med statens arbetsgivarverk.  

För att vara valbar till och inneha ett mandat i en specifik avtalsdelegation ska kandidaten vara yrkesverksam medlem (ej student eller pensionär) och ha sin primära anställning inom avtalsområde som avtalsdelegationen hanterar. Arbetsplatsen ska också vara inom valkretsen. Byter man medlemsform eller valkrets upphör mandatet. Detsamma gäller om man byter primär arbetsplats till arbetsplats inom avtalsområde som tillhör annan avtalsdelegation.

Läs mer om avtalsdelegationernas uppdrag här.

11 ledamöter ska väljas till valkretsens valkretsvalberedning. Den valkretsvalberedning som väljs 2023 har uppdrag att bereda valen inför valkretsmötet 2027.

Såväl yrkesverksam medlem som pensionärsmedlem inom valkretsen kan väljas till och inneha uppdrag som ledamot av valkretsvalberedning. Byter man valkrets upphör mandatet.

Ledamot av valberedningen kan inte bereda val till vilket hen kandiderar vid tidpunkt för valberedningsarbete, vilket innebär att den som kandiderar till valkretsvalberedning inte bör ha planer på att kandidera till kongress, förbundsråd eller avtalsdelegation vid valkretsvalet 2027.

Läs mer om valkretsar här.

Vid det årsmötet i lokalförening/regionalförening/riksförening/riksorganisation väljs valkretsombud. Antalet som ska väljas är beroende av antalet yrkesverksamma medlemmar i lokalföreningen eller motsvarande.

Valkretsombuden kommer under perioden 1-15 oktober att kallas till och delta i digitala valkretsmöten, som Sveriges Lärares kansli arrangerar. Totalt kommer 15 parallella digitala valkretsmöten att äga rum. Mötena pågår under totalt 15 dagar och du som är vald till valkretsombud har alltså gott om tid på dig att digitalt delta och rösta.

På de 15 valkretsmötena väljs kongressombud, förbundsrådsombud, avtalsdelegationsledamöter och valkretsvalberedningsledamöter. Valkretsvalberedningarna bereder valen och valkretsombuden röstar utifrån de nomineringar som gjorts. 

Valkretsmöten äger rum vart fjärde år – det vill säga året innan ett kongressår. Resultat av valen presenteras den 20 oktober och de valda tillträder sina fyraåriga mandatperioder den 1 november 2023.

Läs mer om valkretsar här.

* Storstäderna har en annan lösning så de röstar inte om valkretsvalberedningar.

Karta över valkretsarna hittar du här.

Frågor & svar