Löneprocessen Friskoleavtalet

Kollektivavtalet mellan Sveriges Lärare och Almega ålägger arbetsgivarna att genomföra en årlig översyn av lönerna. Här beskriver vi de olika delarna av den revisionen och hur vi tillsammans kan höja lönerna.

Det är endast hos arbetsgivare med kollektivavtal som rätten till en årlig översyn av lönerna finns. Sveriges Lärares olika kollektivavtal skiljer sig åt eftersom förutsättningarna är olika beroende på om arbetsplatsen är exempelvis kommunal, föräldradriven eller tillhör en större friskolekoncern.

Här berättar vi vad som gäller enligt Friskoleavtalet.

Grundläggande principer

Lönerna bestäms lokalt utifrån företagets ekonomiska förutsättningar, med en individuell och differentierad lönesättning. Även samhällsekonomin och de resurser som kommunerna satsar på den typ av verksamhet som avtalet omfattar, kan påverka lönerna.

Parterna är i protokollet tydliga med “vikten av ett strategiskt och långsiktigt arbete för att uppnå en önskad lönestruktur och stärka lönebildningens legitimitet”, att “särskilt fokus ska läggas på att säkerställa att lönenivåerna är sådana att man kan attrahera och behålla behöriga och legitimerade lärare” och “vikten av en partsgemensam dialog, både vad gäller det inledande arbetet, vilket arbetsgivaren kallar till". Det är viktiga perspektiv att ha med i samtal om lön på din arbetsplats.

Friskoleavtalet ska totalt sett inte ge sämre löneutveckling än övriga arbetsmarknaden, men det kan skilja mellan olika arbetsgivare och arbetsplatser. 

Löneprocessen

Löneavtalet gäller för medlemmar i Sveriges Lärare som blivit anställda senast dagen före tidpunkten före lönerevision.

Föräldralediga samt långtidssjukskrivna omfattas också. Läs mer i löneavtalets bilaga 1, kapitel 1.

Du omfattas inte av lönerevisionen

 • om du blivit anställd mindre än sex månader före lönerevisionen och det tydligt står i ditt anställningsavtal att du inte ska ingå i den kommande revisionen.
 • om du senast dagen före lönerevisionsdatumet inte varit visstidsanställd fortlöpande i sex månader.
 • om du innehar anställning som utgör bisyssla
 • om du kvarstår i tjänst efter att du uppnått pensionsåldern, eller har anställts vid företaget efter att du uppnått den pensionsålder som tillämpas

Även om du inte omfattas av lönerevisionen, ta gärna initiativ till att komma överens med arbetsgivaren om att ändå omfattas. Det gäller särskilt om du är tillsvidareanställd och arbetar efter pensionsåldern. Finns det ett fackligt ombud på arbetsplatsen kan du efterfråga stöd om arbetsgivaren nekar dig att omfattas.

Oavsett om du omfattas av lönerevisionen eller inte, så ska din lön vara satt utifrån principerna i löneavtalet. 

 

Med lokala parter menas arbetsgivaren och lokala fackliga företrädare.

Fackliga företrädare

Lokal part för Sveriges Lärare är arbetsplatsombud inom riksförening eller riksorganisation. Grundprincipen är att det ska vara förtroendevalda som är anställda i verksamheten som utgör lokal part. Inom exempelvis AcadeMedia är det riksföreningen som utgör lokal part.

I inte minst löneprocessen är det väldigt viktigt att det finns ombud utsedda. Om det saknas arbetsplatsombud hos din arbetsgivare och om ni inte tillhör en riksförening kommer Sveriges Lärare att sakna inflytande i flera delar av processen. Men du kan förstås vända dig till Lärarlinjen om du har frågor eller om löneprocessen inte fungerar på din arbetsplats.

Observera att Vision och Kommunal har egna löneavtal och alltså inte är part i Sveriges Lärares löneavtal.

Arbetsgivarsidan

Arbetsgivaren bestämmer vem som företräder företaget i samband med lönerevisionen, men det förekommer att olika arbetsgivarrepresentanter företräder arbetsgivaren i olika delar.

Sveriges Lärares förhoppning är att skolledarna, i egenskap av chefer, har stort mandat och rimligt antal medarbetare att ansvara för när det gäller de olika samtalen enligt löneavtalet.

Inför att lönesamtalen ska påbörjas, går lokala parter igenom:

 • Löneavtalets intentioner.
 • Företagets förutsättningar.
 • Lönestruktur (befintlig och önskad), lönekriterier och lönekarriär.
 • Behov av särskilda satsningar.
 • Omvärldsanalys, exempelvis hur löneökningarna ser ut i branschen, i samhället och de resurser som kommunerna satsar på verksamheten.
 • Former för lönesamtal, dialog på arbetsplatsträffar etcetera och hur medarbetare och chefer ska informeras om processen.
 • Hur föräldralediga och sjukskrivna ska ges samma förutsättningar som övriga medarbetare att delta i lönerevisionen.
 • Tidplan för hela processen, inklusive hur utfall och process ska utvärderas.
 • Hur det ska säkerställas vilka medarbetare som omfattas av avtalet.

Lönepolicy och lönekriterier

Det bör finnas en lönepolicy med kriterier för individuell lönesättning på varje enskilt företag. Kriterierna bör vara få, tydliga och kopplade till företagets behov och leda till önskade beteenden.

För dig som individ är det vanligt att dessa delar ingår i bedömningen:

 • Arbetsuppgifternas innehåll respektive svårighetsgrad
 • Ansvar
 • Förmåga att bedriva god undervisning
 • Prestation

Fråga din chef om vilket eller vilka kriterier som är viktigast i samband med årets lönerevision. Sammanfatta gärna din egen bedömning inför senare samtal.

Du som medlem ska sedan få ett besked om den reviderade lön och förstå varför din nya lön blir det den blir. Detta ska ske i ett samtal. Läs mer i löneavtalet, kapitel 2.1.

Dialog

Samtalen mellan dig och din chef är viktiga beståndsdelar i löneprocessen. Det är inte antalet samtal som är betydelsefullt, utan innehållet och kvaliteten i dem.

I samband med målsamtalet, var noga med att få besked om hur du bäst kan påverka kommande lönerevision. Chefen ska redogöra för de lönekriterier som du kommer att bedömas efter. Prata gärna även om var i lönestrukturen du befinner dig och var du bör vara.

Lyft gärna lön i ett långsiktigt perspektiv och motivera dina förväntningar på löneutveckling.

Här får du våra bästa tips om lönesamtalet, lönecoachning och statistikverktyget Min lön. 

Lönebesked

Sedan ska du som enskild medlem få veta vilken din nya lön blir, i första hand i ett samtal, av arbetsgivaren. Din chef ska motivera den nya lönen så att du förstår på vilka grunden den reviderats. 

Även du med hög lön bör få en löneutveckling och i annat fall få veta hur du kan få en god löneutveckling framgent. 

Om du inte fått lönesamtal

Har du inte fått lönesamtal eller andra samtal som nämnts ovan, eller om arbetsgivaren verka hoppa över lönerevisionen helt - Kontakta genast Sveriges Lärare.

De lokala parterna går igenom arbetsgivarens förslag till nya löner. Det är endast de egna medlemmarnas löner som Sveriges Lärare har rätt att se.

Syftet med avstämningen är att kvalitetssäkra men också att kunna bedöma det kollektiva utfallet, det vill säga hur mycket lönerna ökat på gruppnivå. Här är det viktigt att vara överens om vilken lön som ska revideras, om det finns medarbetare med förstelärartillägg/lärarlönelyft. Detta beror vanligtvis på om grundlönen höjts eller om summan ligger som ett tidsbegränsat lönetillägg. 

Lokal förhandling

Det är arbetsgivaren som i slutänden bestämmer vilka löner det blir, men om föreningen eller arbetsplatsombudet anser att arbetsgivaren inte följt löneavtalet kan lokal förhandling påkallas. Det ska i så fall göras senast 14 dagar från det att Sveriges Lärare tagit emot förslagen till nya löner.

Orsaker till att påkalla förhandling kan vara att:

 • utfallet inte speglar den dialog de lokala parterna haft om behov av löneutveckling, prioriteringar och önskad lönestruktur
 • stora avvikelser från andra företag inom avtalsområdet
 • arbetsgivaren inte följt löneavtalets intentioner
 • individfrågor
 • föräldralediga och/eller sjukskrivna medarbetare missgynnats.

Om ni ser ut att inte kunna enas i den lokala förhandlingen, särskilt ifråga om hur mycket lönerna ska öka på kollektiv nivå, bör ni kontakta Sveriges Lärares kansli omgående.

Det finns då en möjlighet att påkalla central förhandling där Sveriges Lärare och Almega försöker hitta en kompromiss som de lokala parterna kan godta. Om det inte lyckas fastställs att lönerna på kollektiv nivå ska öka enligt “märket”.

Datum för lönerevisionen är den 1 september. Det innebär att om de nya lönerna blir klara senare, i april, då gäller de nya lönerna retroaktivt från den 1 september det aktuella lönerevisionsåret.

Lokala parter kan komma överens om en annan tidpunkt. Det aktuella kollektivavtalet innehåller två lönerevisionstillfällen: 2023 och 2024.

Läs mer i löneavtalet, kap. 5.

Kollektivavtalet kräver att lokala parter utvärderar den genomförda löneprocessen, inklusive utfallet, för att förbättra kommande års löneprocess. Sveriges Lärare och Almega rekommenderar att utvärderingen dokumenteras. 

Frågor som de lokala parterna kan ställa sig

 • Hur mycket ökade lönerna och hur stor lönespridning blev det?
 • Återspeglar lönestrukturen efter revisionen den önskade lönestrukturen? Många gånger är det klokt med en långsiktig plan för att uppnå detta.
 • Hur ser löneutveckling ut för erfarna och legitimerade lärare ut?
 • Hur var kvaliteten i lönesamtalen?
 • Hur har lönekriterierna fungerat? Har de varit kända, tillämpats konsekvent och leder de till önskade beteenden?
 • Har arbetsgivaren uppnått sitt mål med lönerevisionen? 

Du som medlem har en viktig roll i att besvara eventuell enkät och i övrigt lyfta förslag till chef och lokala förtroendevalda, när det gäller den lokala utvärderingen.

Målet är att förbättra nästa revision

Lokala parter gör upp en plan för de delar man vill förbättra och utveckla, och stämmer av det arbetet fram till nästa revision. 

Central konsultation

Om löneprocessen går trögt kan lokal part ta kontakt med central part för att central konsultation kan hållas. Du som förtroendevald (ombud eller ledamot i riksförening) ringer Sveriges Lärares kansli.

Central konsultation innebär att centrala parter träffar lokala parter och berättar om avtalets intentioner i syfte att den lokala löneprocessen ska kunna återupptas och att överenskommelse om nya löner kan träffas.

De centrala parterna kan även bistå de lokala parterna i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö och förtroendevaldas förutsättningar.

Frågor & svar