Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Löneprocessen Friskoleavtalet

Kollektivavtalet mellan Sveriges Lärare och Almega ålägger arbetsgivarna att genomföra en årlig översyn av lönerna. Här beskriver vi de olika delarna av den revisionen och hur vi tillsammans kan höja lönerna.

Det är endast hos arbetsgivare med kollektivavtal som rätten till en årlig översyn av lönerna finns. Sveriges Lärares olika kollektivavtal skiljer sig åt eftersom förutsättningarna är olika beroende på om arbetsplatsen är exempelvis kommunal, föräldradriven eller tillhör en större friskolekoncern.

Här berättar vi vad som gäller enligt Friskoleavtalet.

Grundläggande principer

Lönerna bestäms lokalt utifrån företagets ekonomiska förutsättningar, med en individuell och differentierad lönesättning. Även samhällsekonomin och de resurser som kommunerna satsar på den typ av verksamhet som avtalet omfattar, kan påverka lönerna.

Parterna är i protokollet tydliga med “vikten av ett strategiskt och långsiktigt arbete för att uppnå en önskad lönestruktur och stärka lönebildningens legitimitet”, att “särskilt fokus ska läggas på att säkerställa att lönenivåerna är sådana att man kan attrahera och behålla behöriga och legitimerade lärare” och “vikten av en partsgemensam dialog, både vad gäller det inledande arbetet, vilket arbetsgivaren kallar till". Det är viktiga perspektiv att ha med i samtal om lön på din arbetsplats.

Friskoleavtalet ska totalt sett inte ge sämre löneutveckling än övriga arbetsmarknaden, men det kan skilja mellan olika arbetsgivare och arbetsplatser. 

Löneprocessen

Central konsultation

Om löneprocessen går trögt kan lokal part ta kontakt med central part för att central konsultation kan hållas. Du som förtroendevald (ombud eller ledamot i riksförening) ringer Sveriges Lärares kansli.

Central konsultation innebär att centrala parter träffar lokala parter och berättar om avtalets intentioner i syfte att den lokala löneprocessen ska kunna återupptas och att överenskommelse om nya löner kan träffas.

De centrala parterna kan även bistå de lokala parterna i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö och förtroendevaldas förutsättningar.

Frågor & svar