Åsikter om lagrådsremissen skärpta krav i sfi

Sveriges Lärare är kritiska till att rätten till sfi skulle gälla i tre år men positiva till att kommunerna ska arbeta mer kontinuerligt och proaktivt i sitt uppsökande arbete för att nå de som har rätt till sfi samt möjligheten att delta i sfi i en annan kommun än hemkommunen.


Det saknas viktiga delar från den ursprungliga utredningen i lagrådsremissen som på riktigt skulle kunna förbättra förutsättningarna för sfi, så som fastställda tidsramar för kurser och studievägar.

Det skulle på riktigt kunna tydliggöra målen och förbättra genomströmningen i sfi. Vissa av förslagen är inte heller möjliga att genomföra om inte lärare och studie- och yrkesväg-ledares mycket ansträngda arbetsmiljö först åtgärdas.

Arbetsvillkoren måste förbättras för att få fler att jobba inom komvux. Därför krävs det att staten tar huvudansvar för finansiering och resursfördelning och systemet med entreprenader måste fasas ut. Den inneboende jakten på vunna upphandlingar bidrar snarare till kortsiktighet och underfinansierade verksamheter än till långsiktighet och likvärdighet.

De eventuella fördelar som skulle kunna finnas med en tidsbegränsad rätt till sfi är inte övertygande i jämförelse med de möjliga negativa effekterna. Även om en del elever klarar sfi på mindre än tre år är det för vissa elever nödvändigt med mer än tre år för att nå tillräckliga kunskaper.

Det handlar om en väldigt heterogen grupp där många läser på deltid eller kvällstid och antalet dagar en elev är inskriven på utbildningen garanterar inte mängden undervisning eleven får. En tidsbegränsad rätt ställer även högre krav på individanpassad undervisning av hög kvalitet, något vi vet är svårt att genomföra med de resurser och den organisering av sfi som finns idag. 

Något som är positivt är förslagen om att kommunen ska upprätta handlingsplaner för insatser att nå de som har rätt till sfi. Detta skulle kunna leda till bättre kontinuitet och proaktivitet i kommunernas uppsökande arbete mot de individer som saknar grundläggande kunskaper i svenska. 

Sveriges Lärares remissvar

Ansvarig utredare: Ellinor Alvesson

Frågor & svar