Sveriges Lärare stämmer staten för diskriminering av gravida

Under pandemin förbjöd flera arbetsgivare gravida lärare att arbeta, med hänvisning till hälsorisker. Den graviditetspenning som sedan betalades ut av Försäkringskassan var (och är fortfarande) väldigt låg, något som Sveriges Lärare anser bryter mot EU-rätten och är diskriminerande. Sveriges Lärare stämmer därför den svenska staten, samtidigt som flertalet medlemsärenden även drivs på andra sätt.


— Sveriges Lärare gör allt vi kan för att våra medlemmar ska kompenseras för den inkomstförlust man gjorde på grund av den låga graviditetspenningen som gavs under coronapandemin, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.  

Under pandemin förbjöd flera arbetsgivare gravida lärare att arbeta, med hänvisning till hälsorisker för den gravida och fostret. Under arbetsförbuden har de berörda medlemmarna fått graviditetspenning från Försäkringskassan. Graviditetspenningen är lägre än exempelvis sjukpenning. Arbetsgivarna gav heller ingen kompletterande ersättning, som vid sjukskrivning. Många förlorade tiotusentals kronor.

— Genom att företräda våra medlemmar som drabbats tar vi också chansen att tillsammans förbättra villkoren för gravida arbetstagare framöver. Att föra talan direkt mot staten, och inte enbart mot arbetsgivaren och Försäkringskassan, bedömer vi ökar chanserna för att våra medlemmar i slutändan ska få ekonomisk kompensation. Det ökar också möjligheterna att vi får till ett vägledande domstolsavgörande, säger Åsa Fahlén. 

Enligt ett EU-direktiv om mödraskydd ska staten se till att gravida som förbjuds att arbeta, ska få behålla lönen eller få annan skälig ersättning. Den låga graviditetspenningen ledde till stora ekonomiska förluster för de medlemmar som förbjöds att arbeta, vilket förbundet hävdar innebär könsdiskriminering.

Sveriges Lärare har i några fall överklagat Försäkringskassans beslut om nivån på graviditetspenningen, och har i förvaltningsdomstol fått rätt i ett fall. Försäkringskassan har överklagat den domen.

— Sveriges Lärare går nu vidare för att vi anser att staten inte implementerat mödraskyddsdirektivet tillräckligt väl, men det kommer att vara upp till domstolarna att avgöra utgången. Om vi inte vinner har vi i alla fall tagit strid för det vi tycker är rätt och tydligt visat hur mycket gravida arbetstagare i Sveriges förlorar när de inte kan arbeta på grund av risker i arbetsmiljön, säger Åsa Fahlén.


Mer info: 

Kommuner likställs med staten
EU-direktivet om mödraskydd formulerar statens ansvar i denna fråga på ett sätt som gör att Sveriges Lärare likställer en kommun med staten, då kommuner är en del av det allmänna. När Försäkringskassan betalar ut graviditetspenning till en kommunalt anställd lärare, anser förbundet att kommunen ska följa direktivet och ersätta skillnaden mellan graviditetspenningen och den lön som annars skulle ha betalats ut. Sveriges Lärare har redan dragit två sådana fall till Arbetsdomstolen.

Utredning föreslår en höjning, men den är inte tillräcklig
De berörda medlemmarnas starka reaktioner, våra lokala förtroendevaldas hårda arbete, de arbetsrättsliga tvisterna och förbundets opinionsarbete bidrog starkt till att det tillsattes en statlig utredning om gravidas socialförsäkringsskydd. Utredningen blev färdig i höstas och i den föreslås bland annat att ersättningsnivån ska höjas till sjukpenningnivå. Sveriges Lärare anser inte att det når upp till EU-direktivets krav på skälig ersättning.

Stämning av svenska staten
Sveriges Lärare har beslutat att parallellt med de processer som redan pågår, stämma den svenska staten för att öka möjligheterna till framgång. I stämningen hävdar Sveriges Lärare att staten har diskriminerat ett antal medlemmar, genom att inte tillgodose rätten till bibehållen lön eller skälig ersättning enligt mödraskyddsdirektivet. Alternativt att staten ska betala skadestånd för bristande införande av direktivet i svensk lag.

Stöd till medlemmar
Sveriges Lärare kan stötta medlemmar i detta på några olika sätt, beroende på om hen har en offentlig eller privat arbetsgivare och hur länge sedan det var som graviditetspenningen betalas ut. Det finns möjlighet att få hjälp att tvisteförhandla med arbetsgivaren, ompröva Försäkringskassans beslut och vara med på talan mot staten. Mer information finns på sverigeslarare.se

***

Faktaruta: Graviditetspenning 

Försäkringskassan kan betala ut graviditetspenning till bland annat gravida som enligt arbetsmiljölagen förbjudits att arbeta. Graviditetspenningen kan betalas ut från arbetsförbudet till och med 11 dagar innan beräknat förlossningsdatum. Den är 77,6 % av högst 35 800 kr/månad (7,5 prisbasbelopp 2024). 

En lärare som tjänar 30 000 kr förlorar därmed nästan 7 000 kr/månad på att ha graviditetspenning, jämfört med att arbeta. Med en lön på 40 000 kr blir förlusten mer än 
12 000 kr/månad. 

Sveriges Lärares remissvar

Här kan du läsa Sveriges Lärares remissvar, där vi ställer oss huvudsakligen positiva men inte är nöjda då vi anser att gravida som förbjudits att arbeta ska slippa all inkomstförlust. https://www.sverigeslarare.se/om-oss/opinion-debatt/remissvar/remiss-avseende-modernare-socialforsakringsskydd-for-gravida/

Frågor & svar