Kundtänket slår mot skolan

Marknadseffekterna i dagens skolsystem har lett till ett kundtänkande som drabbar både lärare och elever negativt.

Grundskola - övrigt

Nästan sex av tio lärare upplever att huvudmannen och/eller rektorn ser eleverna och vårdnadshavarna som kunder visar Sveriges Lärares nya rapport ”Den skadliga konkurrensen”.

Bara 24 procent av lärarna i vinstdrivande skolor svarar nej på frågan om huvudmannen och/eller rektorn ser eleverna och vårdnadshavarna som kunder. I kommunala skolor är andelen 46 procent och i fristående, icke-vinstdrivande skolor är den 55 procent.

Åsa Fahlén - förbundsordförande
Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare

– Vad vi ser är att kundtänkandet finns på alla slags skolor, om än i olika grad. Några exempel på vad det leder till är att lärare förväntas svara på mejl i princip dygnet runt, tillmötesgå krav från vårdnadshavare som är helt orimliga och anpassa undervisningen till enskilda elever i stället för att se till hela klassens bästa. Det är ödesdigert, säger Åsa Fahlén.

Fler än var tionde lärare har varit med om att rektorn har försökt påverka deras betygssättning, och störst är andelen i de vinstdrivande skolorna. Även när det gäller påverkan på undervisningen är det lärarna på vinstdrivande skolor som är mest utsatta, även om problematiken finns överallt. 

– Att lärare utsätts för den här typen av påverkan är helt oacceptabelt och visar på behovet av att reformera systemet för att få bort de skadliga marknadsmekanismerna. Tills det är gjort måste andra åtgärder vidtas för att värna lärarna. Vår rapport visar inte minst på vikten av att rektorerna har lärarnas rygg, säger Åsa Fahlén.

Sveriges Lärare krav

  • Vinst- och marknadsskola fasas ut. Till dess detta är genomfört ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.
  • Skollag och läroplaner skrivs om så det blir tydligt att det är professionen som avgör hur samarbetet med vårdnadshavarna ska se ut.
  • Huvudmän tar sitt ansvar när det kommer till att minska kundorienteringen i skolorna.
  • Elever som är i behov av stöd får det stödet. 

 

Rapporten i sin helhet

Undersökning är gjord inom ramen för Sveriges Lärares medlemspanel, där målgruppen var lärare i grundskolan samt gymnasieskolan. Undersökningen består av två delar; en enkät samt intervjuer i fokusgrupper.

Frågor & svar