Valberedningens direktiv

Direktivet är framtaget på uppdrag av kongress/förbundsmöte och syftar till att säkra representativiteten vid olika val inom Sveriges Lärare. Direktivet syftar även till att tydliggöra valberedningens arbetsformer och utgångspunkt i arbetet.

Valberedningens arbete för representativitet

Valberedningen ska i sitt förslag till styrelse och övriga förtroendeuppdrag se till helheten i Sveriges Lärare och förslagen bör i möjligaste mån spegla förbundets sammansättning. Detta innebär exempelvis att följande ska vara utgångspunkter för vad Sveriges Lärare definierar som representativitet. Valberedningen ska eftersträva att ha en proportionerlig fördelning och ta hänsyn till följande aspekter av representativitet.

 • Yrkesgrupp
 • Geografi
 • Ålder
 • Kön/könsidentitet
 • Mångfald
 • Stora och små föreningar
 • Huvudman

Utöver ovanstående ska valberedningen även utgå från personliga egenskaper men viktigast av allt är kompetensen och förmågan att företräda Sveriges Lärare och alla medlemmar inom förbundet.

Ovanstående aspekter av representativitet bör vara vägledande för valberedningars arbete oavsett vilken nivå i Sveriges Lärare som valberedningen verkar. För lokal nivå hänvisas även till normalstadgar §7 vad gäller valberedningens uppdrag och § 6 vilka val som ska beredas. Beroende på nivå och storlek på ex förening och/eller arbetsplats kommer inte alla ovanstående vara relevanta och möjliga som utgångspunkter men varje valberedning ska i den mån det är möjligt utgå från detta i sitt arbete.

Generella förutsättningar för valberedningens arbete

Nedanstående är utgångspunkter för valberedningens arbete oavsett nivå i förbundet. Anpassning utifrån nivå rörande exempelvis riktlinjer och sammankallande kan ske.

 • Arbetar helt fristående och har inga bundna mandat.
 • Företräder hela förbundet och alla medlemmar.
 • Arbetar under sekretess.
 • Utarbetar/har etiska riktlinjer för sitt arbete.
 • Har sammankallande som även är talesperson.
 • Har närvarorätt vid möten med behandling av ärenden som valberedningen har i uppdrag att bereda

I valberedningens förslag ska alltid alla inkomna nomineringar redovisas, även de som inte ingår i valberedningens förslag, med information om skolform och verksamhetsområde. Övriga aspekter av representativitet redovisar valberedningen antingen i samband med presentation av förslag till val eller på annat sätt valberedningen bedömer lämplig. Inkomna nomineringar ska behandlas likvärdigt i valberedningens arbete oberoende av antalet nomineringar enskilda individer fått. Valberedningens övergripande uppdrag är att lägga fram ett väl balanserat förslag utifrån inkomna nomineringar och hur medlemssammansättningen ser ut.

Stadgar som styr valberedningens arbete

Nedanstående paragrafer i förbundsstadgan styr valberedningens arbete på nationell nivå. För valberedning på annan nivå finns motsvarande regleringar i normalstadgar.

 • §18.1 närvarorätt
 • §18.2 antal i nationell valberedning, andra nationella val, Lärarstiftelse
 • §18.5 medlemskårens sammansättning beaktas
 • §23 arvoden
 • §28 närvarorätt
 • §31 valbarhet
Frågor & svar