Undervisningstid på svältkur

Den garanterade undervisningstiden är en förutsättning för att eleverna ska nå kursmålen. Så är det inte idag och systemet tar inte hänsyn till de behov eleverna har.

Gymnasieskola - övrigt

Ta del av hela rapporten

Här ser du sammanfattningen av rapporten. Vill du se alla diagram, tabeller och analyser?

Sveriges Lärare har undersökt hur det ser ut med undervisningstid för elever i gymnasieskolan. Resultaten bekräftar tidigare undersökningar – systemet fungerar inte. Det är extra tydligt i de fall där elevernas undervisningstid per kurs ligger i det lägsta spannet.

Drygt hälften av de lärare som har 81 timmar eller färre på en 100-poängskurs anger att detta inte är tillräckligt med tid. Det huvudsakliga argumentet för att ha en flexibel fördelning av antalet undervisningstimmar för eleverna är att tiden ska vara anpassad i förhållande till elevens behov.

Vår undersökning visar att elevernas behov är lågt prioriterade vad gäller fördelning av undervisningstid på kurserna. Endast en fjärdedel av de tillfrågade lärarna svarar att elevernas behov i mycket eller ganska stor utsträckning påverkar timfördelningen.

Rapporten visar att

 • Lärare med få undervisningstimmar på en kurs, mindre än 81 respektive 41 timmar, upplever att tiden är otillräcklig i förhållande till kursmålen.
 • Elevernas behov beaktas inte fullt ut vid fördelningen av undervisningstid anser fyra av tio lärare som undervisar på 100-poängskurser. När det gäller 50-poängskurserna anser sex av tio lärare att elevernas behov inte beaktas vid fördelningen av undervisningstid.
 • Mer än hälften av lärarna vill se en timplan i gymnasieskolan där en poäng motsvarar en undervisningstimme. I ämnet matematik är det så många som sju av tio lärare som vill se en timplan införd.
 • Fyra av tio lärare anger att mentorstid räknas som undervisning. Enligt Skolinspektionen ska mentorstid inte räknas som undervisningstid, eftersom den inte har någon koppling till innehållet i någon kurs överhuvudtaget.

Gymnasielärare

"Det behöver införas en nationell USK. I nuläget är man mer eller mindre livegen."
,
Gymnasieskola - övrigt

Gymnasielärare

"Efterarbetet blir ofta lidande för att vi har för många undervisningstimmar per lärare."
,
Grundskola - övrigt

Våra krav på lösning

 • Inför en timplan i gymnasieskolan.
 • En timplan bör införas där varje poäng motsvarar en timmes undervisning, vilket garanterar att 100 poäng ger 100 undervisningstimmar.

 • Timplanen ska också ge lärarna mer tid per undervisningsgrupp och inkludera extra stöd för elever med särskilda behov.

 • Införandet av timplanen bör koordineras med implementeringen av ämnesbetyg i gymnasieskolan år 2025.

 • Reglera tiden till för- och efterarbete samt lärares undervisningstid.
 • Den viktigaste resursen i skolan är den lärarledda tiden och måste då således dimensioneras på rätt sätt.

 • Det ska finns tid till för- och efterarbete, undervisningstid samt hur många elever lärare undervisar.

 • Statens behöver ta huvudansvar och tillföra de resurser som krävs för att möjliggöra en robust reglering av ramfaktorerna.

"I den svenska gymnasieskolan måste tiden som resurs vara likvärdig. Det måste säkerställas att varje enskild elev får den tid den har rätt till. "
Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand ordföranden i Sveriges Lärare,
Förbundsordförande

Om rapporten

Sveriges Lärare undersöker löpande hur medlemmarna har det på jobbet. Denna undersökning genomfördes under hösten 2023 gentemot ett representativt bruttourval på cirka 2 000 lärare som arbetar i gymnasieskolan och undervisar i kärnämnen och/eller 50-poängskurser i så kallade teoretiska ämnen. Svarsfrekvensen var 57 procent.

Frågor & svar