Lärares arbetstid kläms från flera håll

När tiden inte räcker till påverkar det lärares hälsa och arbetsmiljö på ett negativt sätt. Likaså riskerar det påverka elevernas möjligheter till lärande.

Grundskola - övrigt

Lärare behöver ha tillräckligt med tid för sitt kärnuppdrag – att kunna förbereda, genomföra och efterarbeta sin undervisning. Verkligheten är tyvärr en annan, vilket påverkar lärares arbetsbelastning och arbetsmiljö negativ.

Vi har undersökt hur arbetstiden ser ut bland lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning, under en genomsnittlig vecka. Hur tiden används till undervisning, vikarierande, mentorskap, förberedelser och efterarbete.

Undersökningen visar bland annat

  • Var femte lärare arbetade övertid under veckan, det vill säga mer än 45 timmar.
  • Mer än en tredjedel av veckans arbetstid läggs på annat än undervisningsrelaterade arbetsuppgifter.
  • Grundskollärare har i snitt 22 minuter till för- och efterarbete för varje undervisningstimme. Motsvarande tid för gymnasielärare var 41 minuter och 31 minuter för lärare inom vuxenutbildningen.
  • Hälften av grundskollärarna ansåg att tiden till planering och förberedelser för undervisningen var otillräcklig. Motsvarande andel bland gymnasielärare var 40 procent och 20 procent bland lärare inom vuxenutbildningen.
  • Sju av tio grundskollärare ansåg att tiden till efterarbete var otillräcklig. Hälften av gymnasielärarna och cirka tre av tio lärare inom vuxenutbildningen var av samma uppfattning.
  • Bland de lärare som svarade att tiden till för- och efterarbete var otillräcklig uppgav nio av tio att de var stressade varje dag eller flera dagar i veckan.

När tiden inte räcker till

Situationen med tid som inte räcker till riskerar i förlängningen gå ut över elevernas möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Enda sättet att skapa hållbara lärartjänster med goda förutsättningar är att undervisningstiden minskar och att arbetsuppgifter som inte hör till lärares kärnuppdrag minimeras eller helt tas bort.

 

Undersökningen i sin helhet

Undersökning är gjord inom ramen för Sveriges Lärares medlemspanel, där målgruppen var lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Frågor & svar