Med orimliga förutsättningar

När närmare 2 500 lärare och förskollärare svarar på frågor om sin arbetsmiljö blir det tydligt att mycket måste hända: Arbetsbelastningen är för hög och förutsättningarna är orimliga.

Grundskola - gruppbild

Den vanligaste anledningen till att lärare väljer att lämna skolan är arbetsmiljön. Så hur ser situationen ut? Sveriges Lärare har gjort en undersökning av läget från förskolan till komvux, och 2 500 lärare har fått svara på frågor om:

 • Stress och arbetsbelastning
 • Lokaler och temperatur
 • Hot och våld
 • Tystnadskultur
 • Stöd från närmaste chef

Svaren presenteras i rapporten "Med orimliga förutsättningar". Det är en tuff bild av läget med hög arbetsbelastning, för stora barn- och elevgrupper samt många gånger undermåliga lokaler. En av fem överväger att lämna läraryrket. 

– Politikerna kan inte fortsätta skära ned på skolväsendet och försvara dessa orimliga förutsättningar, skriver Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand, ordföranden i Sveriges Lärare i rapporten.

Åtta av tio har hög arbetsbelastning

 • Över åtta av tio upplever att deras arbete innebär stor arbetsbelastning, och den är hög i alla skolformer.
 • Närmare nio av tio anser att annat tar för mycket tid från deras huvudsyssla.
 • Över nio av tio anser att dokumentationskraven ökar arbetsbelastningen. En tredjedel svarar att dokumentationskraven underlättar arbetet.
 • De största arbetsmiljöproblemen är den höga arbetsbelastningen, följt av för stora barn-/elevgrupper, höga ljudnivåer och dokumentationskrav.
 • En av fem överväger ofta att byta yrke. Av dessa upplever i stort sett samtliga att arbetsbelastningen är stor.

Tre av fyra besväras av buller

 • Tre av fyra besväras ofta av buller/höga ljudnivåer.
 • Andelen är högst bland förskollärare och lärare som arbetar med yngre barn. 
 • Närmare hälften av lärarna och förskollärarna anser att temperatur och ventilation i lokalerna fungerar dåligt.
 • Var fjärde anser att skicket på lokaler och inredning är dåligt. 
 • Var fjärde anser att undervisningslokalerna inte är ändamålsenliga.
 • Lärare i fritidshem har i störst utsträckning svarat att lokalerna inte är anpassade för ändamålen.

Lärare i årskurs 4-6

"Stressen och tempot varje dag är helt orimlig. Jag är mycket oroad över min och mina kollegors hälsa."
,
Förskola - övrigt

Lärare i årskurs 7-9

"Lokaler som är slitna och ovårdade tar ner trivseln och ger en känsla av att vi inte är så viktiga."
,
Gymnasieskola - övrigt

Många utsatta för hot och våld

 • Sex av tio har under det senaste året blivit utsatta för våld eller hot om våld.
 • Att bli utsatt för fysiskt våld är vanligast i arbetet med yngre barn, men förekommer även i gymnasieskolan.

Det finns en tystnadskultur

 • Över en tredjedel instämmer helt eller delvis i att de känner en rädsla att prata öppet om problem på arbetsplatsen.

Förskollärare

"Det ska inte lyftas upp och åtgärdas utan dämpas och döljas."
,
Förskola - övrigt

Lärare i förskoleklass

"När jag blivit utsatt för våld av elev har rektor följt upp det kring elev men inte kring mig."
,
Förskola - detaljbild

Stöd från chef avgörande

 • I genomsnitt har lärare och förskollärare endast fått 22 timmar kompetensutveckling under föregående år.
 • Över hälften svarar att det bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Då är den upplevda arbetsbelastningen betydligt lägre.
 • De som svarar att de har möjlighet att vara med och påverka i det som bestäms på arbetsplatsen och får stöd och hjälp från sin chef att prioritera i arbetsuppgifter har en lägre arbetsbelastning.

Våra krav på lösningar

Arbetsbelastningen måste minska och lärare få rätt förutsättningar. 

 • Reglera undervisningstid, tid för planering samt för- och efterarbete, minimibemanning, förskollärartätet och lärartäthet samt gruppstorlekar.
 • Se till att lärare bara behöver göra den dokumentation som styrdokumenten kräver.
 • Garantera lärares rätt till kompetensutveckling. 
 • Förbättra arbetsmiljön med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Lagstadga rätten till ändamålsenliga lokaler och utomhusmiljöer. 
"Skarpa regleringar måste till så att förskollärare och lärare får fokusera på sitt kärnuppdrag: att undervisa."
Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand ordföranden i Sveriges Lärare,
Förbundsordförande

Om rapporten

Sveriges Lärare undersöker löpande hur medlemmarna har det på jobbet. Denna undersökning genomfördes i maj 2023 gentemot ett representativt urval på över 5 000 lärare och förskollärare i Sveriges Lärares medlemspanel. Svarsfrekvensen blev 46 procent.

Kurs för medlemmar

Gymnasieskola - gruppbild

Så kan vi förebygga hot och våld

I webbutbildningen "Förebygg hot och våld" får du praktiska tips på hur ni tillsammans kan få en trygg skolmiljö. Kursen tar 15 minuter och du kan gå den när det passar dig.

Frågor & svar