En ohållbar klassrumssituation

Barn och unga har olika förutsättningar att klara skolgången. Skolan har därför ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att alla elever ska få möjlighet att nå så långt de kan. Men vår rapport visar att verkligheten är en annan.

Grundskola - övrigt

Ta del av hela rapporten

Se alla diagram, tabeller och analyser.

Majoriteten lärarna i vår undersökning En ohållbar klassrumssituation uppger att de i ganska eller mycket låg utsträckning kan tillgodose alla elevers behov av undervisning. Konsekvenserna blir att eleverna inte når så långt som de skulle kunna göra, att duktiga elever inte får den stimulans de behöver, och att studieron försämras. 

Det är dags för politikerna att lyssna på oss lärare – vi vet vad som måste göras för att lyfta den svenska skolan. 

Axplock ur undersökningen 

  • Mer än var femte elev i en genomsnittlig klass har läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Var femte elev i mellanstadiet och var fjärde i gymnasiet ligger efter i kunskapsnivån.
  • Majoriteten av lärarna kan inte tillgodose alla elevers behov i undervisningssituationen på grund av för stora klasser och många elever med särskilda behov.
  • Många lektioner präglas av en störande ljudnivå och bristande studiero, vilket påverkar elevernas inlärning negativt.
  • Åtta av tio lärare svarar att eleverna inte når så långt som de skulle kunna göra. Sju av tio lärare anser att duktiga elever inte får den stimulans de behöver.
  • Nio av tio lärare anser att undervisning i liten grupp, halvklass och nivågrupperad undervisning skulle förbättra situationen avsevärt.
"Jag har undervisning i halvklass cirka en gång i veckan och då hinner jag hjälpa eleverna på ett helt annat sätt."
Lärare, mellanstadiet
Grundskola - övrigt
"Starka elever får klara sig själva medan de svagare får hjälp. Hjälpen de får räcker sällan ändå."
Lärare, mellanstadiet
Grundskola - övrigt

Våra krav på lösning

  • Investera i förskolan och skolan!
  • Staten måste ta över huvudansvaret för finansiering och resursfördelning för hela skolväsendet.  
  • Reglera undervisningstiden, tiden för planering och för- och efterarbete, minimibemanning, lärartäthet, samt klassernas och elevgruppernas storlekar.
  • Öka möjligheterna att undervisa i halvklass och liten grupp.  
  • Se över reglerna kring extra anpassningar och särskilt stöd. 
"Det är orimligt att läraren ensam ska ansvara för 25–30 elever, särskilt när det finns så omfattande skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen."
Anna Olskog Förbundsordförande, Sveriges Lärare
Anna Olskog med neutral min, stående i trappa inomhus. Hon är iklädd en aprikosfärgad t-shirt och kort jeansjacka.

Vi påverkar

Grundskola - övrigt

Undersökningar som sätter tryck

Att undersöka och berätta om våra medlemmars vardag är en viktig del av vårt påverkansarbete. Allt för att politiker och huvudmän ska få underlag att fatta kloka beslut om det som verksamheten mest av allt behöver.

Frågor & svar