Nominera kongressombud att vara redaktionsråd

Vid kongressen föreslår förbundsstyrelsen att alla inkomna motioner och förbundsstyrelsens propositioner diskuteras vid demokratitorg.

Syftet med demokratitorg är att alla kongressombud ska kunna vara med i debatt och dialog kring många frågor, lyssna in perspektiv och förslag samt utifrån detta lägga förslag till yrkanden eller förändringar på de handlingar som demokratitorget hanterar. 

Nominering till redaktionsrådsledamot och ordförande för redaktionsråd

För att omhänderta diskussionerna vid demokratitorgen väljer kongressen redaktionsråd. Förslag till redaktionsråd tas fram av nationella valberedningen efter nominering från medlemmarna.  

Totalt sett ska 19 redaktionsrådsledamöter inkluderat tre ordförande för de tre olika redaktionsråden väljas.  

Nomineringsperiod för redaktionsråd är 13 februari till 6 mars klockan 23.59. Nomineringar kan göras av enskild medlem, arbetsplats eller förening – se vidare under rubriken ”Vilka kan nominera”.

Redaktionsrådets uppgift

Redaktionsråd har i uppgift att ta fram ett sammanvägt förslag till plenum genom att på demokratitorgen lyssna in diskussioner och samtal, ta del av alla inkomna yrkanden och ombudens instämmanden i olika yrkanden. Redaktionsrådets förslag är sedan huvudförslag i plenum när det ska fattas beslut om exempelvis verksamhetsinriktningen.  

Tre redaktionsråd ska utses och dessa ansvarar för ett antal demokratitorg vardera. Redaktionsråden fördelar ansvar för närvaro vid de enskilda demokratitorg som finns inom redaktionsrådets ansvarsområde. I varje redaktionsråd finns även en vald ordförande som särskilt har i uppdrag att vid behov synka med övriga redaktionsrådsordförande och förbundsstyrelsen samt att för kongressen presentera redaktionsrådets förslag som är huvudförslag i plenum.  

De tre redaktionsråd som föreslås väljas är nedanstående:  

  • Redaktionsråd för verksamhetsinriktning – ansvarar bland annat för verksamhetsinriktningens delar Vision, kongressperiodens mål, alla politiska områden så som ett likvärdigt skolväsende och lärarprofessionens yrkesetik samt villkorsfrågor och Sveriges Lärare som en stark aktör i partssystemet. 
  • Redaktionsråd för stadgar  
  • Redaktionsråd för verksamhetsinriktning ekonomi – ansvarar för ekonomiska ramar genom bland annat frågor om fördelning av budgetutrymme, avgiftssystem och även arvoderingsnämndens förslag. Redaktionsrådet är även valutskott för val av valberedning och ska bereda val av ny nationell valberedning 

Till redaktionsråd för verksamhetsinriktning ska det utses 9 ledamöter inklusive ordförande. Till redaktionsråd stadgar och verksamhetsinriktning 2 ska det till vardera redaktionsråd utses 5 ledamöter inklusive ordförande.   

Vad krävs av den som blir redaktionsrådsledamot? 

Den som utses till redaktionsrådledamot har ett viktigt uppdrag att utifrån sitt demokratitorgs diskussioner och förslag, tillsammans med övriga redaktionsrådsledamöter som varit på andra demokratitorg inom det redaktionsrådets ansvarsområde, hitta ett sammanvägt förslag som både kan vinna kongressens bifall och ger Sveriges Lärare en stark grund inför den kommande kongressperioden.  

Viktiga kompetenser för en redaktionsrådsledamot är att kunna lyssna på olika perspektiv, till sitt sätt vara inbjudande till samtal och diskussion och kunna se möjligheter och hitta lösningar.  

Redaktionsråden kommer att ha ansvar för att bemanna flera demokratitorg och den som väljs som redaktionsrådsledamot ska vara trygg vara den som har ansvar för redaktionsrådets uppdrag för ett av demokratitorgen.

Vem är valbar?  

Du som medlem har möjlighet att nominera till ledamöter i redaktionsrådet. Samma kongressombud kan vara nominerat både till ledamot och ordförande i redaktionsrådet. Valbara är de 201 kongressombuden som du finner här.    

Kandidatur

Nominerad person som accepterar kandidatur till redaktionsrådsledamot och/eller ordförande för redaktionsråd ska senast söndagen den 10 mars acceptera kandidatur OCH fylla i kandidatprofil. I kandidatprofilen ska kandidaten också ange rangordning på vilket redaktionstorg hen i första hand önskar tillhöra, i andra hand och i tredje hand.  

Redaktionsrådsledamot/ordförande måste vara beredd på begränsade möjligheter till deltagande i andra demokratitorg än det egna och i plenum, eftersom arbetet med redaktionsrådsuppdraget måste ha hög prioritet.  

Vilka kan nominera?

Alla medlemmar har som enskild medlem rätt att nominera kandidater till de olika uppdragen.  

Medlemmar på en arbetsplats kan komma överens vid ett medlemsmöte om att skicka in en nominering i arbetsplatsens namn. Sådant beslut ska dokumenteras i protokoll.

Styrelsen i lokalförening eller motsvarande har också mandat att fatta beslut om att skicka in en nominering i föreningens namn. Även denna typ av beslut ska protokollföras.

Har du något sådant beslut med dig kan du välja att skicka in nominering i roll som arbetsplats respektive förening, annars behöver du skicka in nomineringen i roll som enskild medlem. I nomineringssystemet väljer du den roll som är ”högst” utifrån vilka beslut du har med dig. Protokoll behöver inte bifogas, men protokoll ska enligt förbundets stadgar alltid kunna tillgängliggöras efter förfrågan inom organisationen.  

När du skriver en nominering hämtas uppgifter från Sveriges Lärares medlemsregister. Dessa uppgifter följer med nomineringen och påverkar vad som står på nomineringen om vem som nominerat. Skulle det vara någon uppgift som inte stämmer måste du börja med att se till att dina medlemsuppgifter korrigeras innan du skickar in någon motion. Korrigeringar av dina medlemsuppgifter kan du göra på Mina sidor. 

Genom att skicka in nominering godkänner du att du synliggör ditt medlemskap inom Sveriges Lärare för andra.

Nominera här:

Nominera kongressombud att vara del av redaktionsråd vid kongressen 

Frågor & svar