Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

När lärare tystas

Tvår manliga lärare samtalar i korridor. Lärare samtalar med elev.

En ny rapport visar på oroande och utbredda upplevelser av tystnadskultur i skolan. Problemet är störst på vinstdrivande skolor, följt av kommunala skolor – och minst på de fristående icke vinstdrivande skolorna.

Lärare i såväl vinstdrivande som kommunala skolor och förskolor drabbas av negativa konsekvenser när de påtalar brister eller har synpunkter på verksamheten, visar vår rapport När lärare tystas. Arbetsgivarna har det direkta arbetsmiljöansvaret, men regeringen måste i ett större perspektiv agera mot den tystnadskultur som är ett allvarligt hot mot skolans uppdrag och förtroende.

Vi kräver

Sveriges Lärare ställer en rad krav för att komma till rätta med tysta arbetsplatser och tystnadskultur, bland annat:

  • Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska omfatta all offentligfinansierad verksamhet.
  • Utse en tillsynsmyndighet som ska vara ansvarig för att se till att offentligfinansierade verksamhet arbetsgivare lever upp till lagkraven om yttrandefrihet och meddelarfrihet.
  • Arbetsmiljöverket måste genomföra en inspektion om politikers arbetsmiljöansvar i kommuner, regioner och fristående verksamheter med fokus på utbildningsväsendets arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och särskilt granska tystnadskulturen.
  • Huvudmännen ska särskilt granska att yttrande- och meddelarfriheten efterföljs på varje enhet och säkerställa att alla enheter har god kunskap om grundlagarna. Grundlagar ska värnas - efterlevnaden är central för demokratin.
  • Huvudmän måste följa lagen om medbestämmande i arbetslivet. Fackets rätt till inflytande styrs av medbestämmandelagen. Föreningsrätten får inte kränkas. Arbetsgivare får inte missgynna en anställd som utnyttjar sin föreningsfrihet.
  • Politiker/huvudmän ska årligen följa upp arbetsmiljöarbetet, centralt och ute på enheterna. Åtgärder ska vidtas när det krävs.

Över 6 000 lärare i kommunal och privat regi – från förskola, för­skole­klass, fritids­hem, grund­skola, gymnasie­skola och vuxen­utbild­ning – har svarat på vår enkät.

Läs hela rapporten här.

Frågor & svar